instagram
fb
en
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny –
Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny
Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

prof. dr hab. Wiesław Włoch

e-mail: wwloch@op.pl

tel. +48 32 779 76 02

 

Problematyka badań:

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z anatomią rozwojową drzew, regulacją mechanizmów morfogenezy roślin wyższych oraz nowoczesnymi technikami preparatyki anatomicznej i akwizycją obrazu mikroskopowego. Dotychczasowe siągnięcia naukowe można skategoryzować w następujących specjalnościach:

 • rozwój drewna kompresyjnego drzew iglastych,
 • rozwój kambium z punktu widzenia występowania w nim chiralnych zdarzeń komórkowych z wyszczególnieniem roli wzrostu intruzywnego oraz strategie adaptacyjne drzew deszczowych lasów tropikalnych,
 • wzrost i rozwój wierzchołka pędu jęczmienia,
 • wpływ zanieczyszczeń powietrza na rozwój i właściwości igieł sosny,
 • filotaksja,
 • zachowanie bioróznorodności w ogrodach botanicznych.

Wybrane publikacje:

1. Jura J., Kojs P., Iqbal M., Szymanowska-Pułka J., Włoch W. 2006.Apical intrusive growth of cambial fusiform initial along the tangential walls of adjacent fusiform initials: evidence for a new concept. Australian Journal Botany 54: 493‒504.
2. Jura-Morawiec J., Włoch W., Kojs P., Iqbal M. 2008. Variability in apical elongation of wood fibres in Lonchocarpus sericeus. JAWA Journal 29(2): 143-153.
3. Włoch W., Jura-Morawiec J., Kojs P., Iqbal M., Krawczyszyn J. 2009. Does intrusive growth of fusiform initials really contribute to circumferential growth of vascular cambium? Can. J. Bot. 87: 154-163.
4. Karczewska D., Karczewski J., Włoch W., Jura-Morawiec J., Kojs P., Iqbal M., Krawczyszyn J. 2009. Mathematical modeling of intrusive growth of fusiform initials in relation to radial growth and expanding cambial circumference in Pinus sylvestris L. Acta Biotheoretica 57: 331‒348. doi: 10.1007/s10441-009-9068-y..
5. Iqbal M., Jura-Morawiec J., Włoch W., Mahmooduzzafar., 2010. Foliar characteristics, cambial activity and wood formation in Azadirachta indica A. Juss. as affected by coal–smoke pollution. Flora – Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants, 205(1): 61-71. doi:10.1016/j.flora.2008.12.003
6. Wilczek A, Jura-Morawiec J, Kojs P, Iqbal M, Włoch W. 2011. Correlation of intrusive growth of cambial initials to rearrangement of rays in vascular cambium. IAWA Journal 32(3): 313–332.
7. Wilczek A., Włoch W., Iqbal M., Kojs P. 2011 b. Position of rays and lateral deviation of vessel elements in the stem wood of some dicotyledonous species with storeyed, doublestoreyed, and nonstoreyed cambia. Botany 89: 1–12.
8. Włoch W., Wilczek A., Jura-Morawiec J., Kojs P., Iqbal M. 2013. Modelling for rearrangement of fusiform initials during radial growth of the vascular cambium in Pinus sylvestris L. Trees 27: 879‒893.

Wybrane artykuły przeglądowe:

1. Wilczek A., Gizińska A., Miodek A., Włoch W. 2014. Nowa hipoteza wzrostu promieniowego i przebudowy kambium waskularnego roślin drzewiastych. Kosmos 4 (305): 591-601

Inne formy działalności

a. dydaktyka

 • 4 zakończone przewody doktorskie, w tym jeden w ramach stypendium PAN CZRB.
 • Zajęcia dydaktyczne prowadzone na Uniwersytecie Opolskim, obejmujące m.in.: botanikę ogólną, fizjologię roślin, morfogenezę roślin.

b. działalność organizacyjna

 • Członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Śląskiego Ogrodu Botanicznego
 • Członek rady redakcyjnej wydawnictwa naukowego Nature Journal

c. działalność popularyzacyjna

Od 1996 roku aktywnie uczestniczę w rozbudowie Śląskiego Ogrodu Botanicznego.

Zakres zadań związanych z utworzeniem Śląskiego Ogrodu Botanicznego zawarto w obszernej literaturze, przygotowywanej wraz z zespołem współpracowników.

Wybrane pozycje:

 1. Wika S., Włoch W., Kojs P. 1997. Dlaczego powinien powstać duży regionalny ogród botaniczny na Śląsku? Planta ss.6.
 2. Włoch W., Kojs P., Szendera W. 1998. Jaki będzie Górnośląski Ogród Botaniczny?, Zielona Liga, maj. s. 10-11.
 3. Włoch W., 1998. Ingerencja gospodarcza w przyrodniczo wartościowe biotopy i źródła ich zagrożeń. (w): Górnośląski Ogród Botaniczny na tle przyrody Mikołowa. Ed. S. Wika, W. Włoch. Górnośląska Oficyna Wydawnicza. Katowice.
 4. Wika S., Włoch W. (red.) 1998. Górnośląski Ogród Botaniczny na tle przyrody Mikołowa. Górnośląska Oficyna Wydawnicza S.A. Katowice 95 ss.
 5. Włoch W. (red.). Praca zbiorowa. 1999. Osobliwości Przyrodnicze Województwa Śląskiego. Górnośląska Oficyna Wydawnicza. Katowice.
 6. Kojs P., Włoch W., Szendera W., 1999. Ogród Botaniczny na Śląsku. Krok w stronę zrównoważonego rozwoju. Problemy Ekologii (3): 107-114. EkoEdycja. Katowice.
 7. Kojs P., Włoch W., Szendera W., 2000. Śląski Ogród Botaniczny powstaje w Mikołowie-Mokrem. Refleksje i przemyślenia. Oikos. Warsztat Świadomości Ekologicznej. 5-6: 15-20. Wyd. Śląskie ABC. Rybnik.
 8. Rusin A., Włoch W., Szendera W., Kojs P. 2001. Pracownia Zachowania Bioróżnorodności Górnego Śląska przy Ogrodzie Botanicznym – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oikos. Warsztat Świadomości Ekologicznej. 8: 2-6. Wyd. Śląskie ABC. Rybnik.
 9. Puchalski J., Szendera W., Włoch W. 2002. Śląskie ogrody botaniczne jako banki genów. Problemy Ekologii (2):76-80. EkoEdycja. Katowice.
 10. Brząkalik K., Szendera W., Włoch W., Kojs P. 2002. Śląski Ogród Botaniczny w służbie dla rolnictwa. Katowickie Aktualności Rolnicze. Miesięcznik ODR w Mikołowie 180:18-22.

 

 

PLAN OGRODU    drukuj

Aby przejść do opisu wybranych kolekcji roślin, kliknij interesujący Cię obszar na planie.