Zlecenie Departamentu Ochrony Środowiska Min. Admin., Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska 1975

Temat: Wpływ zanieczyszczeń środowiska miejskiego na stan roślinności w mieście st. Warszawie

Zlecenie Sekretarza Naukowego PAN nr BPN- 4111/346/75 z dnia 20.iii 1975

Temat: Badania Zlecone przez Poznańską Hodowlę Roślin

Temat: Badania anatomii rozmieszczenia białka w ziarniakach oraz wpływu genotypu i fenetypuna jego ilość i jakość w żytach i pszenżytach. Etap I (1976)

Dwa zadania

Rozmieszczenia anatomiczne białka w ziarniakach żyta

Analiza kolekcji żytniej pod kątem jej zasobów białkowych

Temat: badania anatomii rozmieszczenia białka w ziarniakach oraz wpływu genotypu i fenotypu na jego ilość i jakość w żytach i pszenżytach. Etap II (1978)

Dwa zadania:

Badania zależności pomiędzy wielkością ziarniaka żyta a zawartością w nich białka i jego jakością.

Analiza kolekcji żytniej pod katem jej zasobów białkowych

Temat: badania anatomii rozmieszczenia białka w ziarniakach oraz wpływu genotypu i fenotypu na jego ilość i jakość w żytach i pszenżytach Etap III.(1979)

Temat: badania anatomii rozmieszczenia białka w ziarniakach oraz wpływu genotypu i fenotypu na jego ilość i jakość w żytach i pszenżytach Etap IV.(1980)

Wpływ różnych poziomów nawożenia azotowego na zawartość białka i jego zawartość oaz aktywność reduktazy azotanowej w ziarniakach żyta

Wpływ lokalizacji i odmiany na zawartość białka w ziarniakach żyta

Analiza kolekcji żytniej i pszenżytniej pod kątem ich zasobów białkowych

Ocena wartości odżywczej wysokobiałkowych żyt.

Badania w ramach polsko-amerykańskiego fundusz im. M. Curie-Skłodowskiej

Temat PL-ARS-100 (P-106). Analiza zawartości białka i jego wartości odżywczej w ziarniakach odmian kolekcyjnych żyta. (Etap I) Cel: określenie źródeł podwyższonej zawartości białka i dobrej jego jakości w ziarniakach odmian gatunku Scale cereale(1979)

Temat: PL-ARS-90. Polimorfizm izoenzymów w wybranych odmianach żyta i Triticale

Etap I Spektrum izoenzymów w odmianach i rodach żyta różniących się odpornością na plaśń śniegową.(1980)

Zlecenie Ministerstwa Rolnictwa(z funduszy M.C. Skłodowskiej) (1981)

Temat PL-ARS-100 Analiza zawartości białka i jego wartości odżywczej w ziarniakach odmian kolekcyjnych oraz składu aminokwasowego wybranych odmian.

Temat PL-ARS-90 „Polimorfizm izoenzymów w odmianach żyta i pszenżyta wrażliwych i odpornych na pleśń śniegową

Badania wykonane na zlecenie Sekretarza Naukowego PAN w ramach ZSN=PAN ” Roślinne zasoby genowe i ich wykorzystanie w nauce i gospodarce narodowej” (1981)

Temat 1. Gromadzenie i ewaluacja zasobów genowych rodzaju Secale L.

Temat 2. Bank nasion OB PAN

Temat 3. Optymalizacja produkcji warzyw i owoców na małych powierzchniach oraz produkcja roślin towarzyszących

Temat 4. Utworzenie kolekcji roślin owadopylnych oraz rola pszczół w ich zapylaniu

Temat 5. Utworzenie kolekcji wolnorosnących drzew i krzewów iglastych z rodzaju Juniperus, Pinus, Thuja, Taxus, Picea, Chamaecyparis

Temat 6. Opracowanie ekologii i metodyki upraw wybranych gatunków roślin zagrożonych , ginących i wodnych

Badania własne 1981

Temat 1 „Badania nad strukturą tkanki przewodzącej roślin wieloletnich”

Temat 2 Charakterystyka morfometryczna i zoograficzna ryb morza Scotia (Antarktyka) z próbą wyjaśnienia pochodzenia ichtiofauny

BRAK SPRAWOZDAŃ  1982-1985

1986

Temat zlecony przez United Nations Environment Programme (Międzynarodowy Program Ochrony Środowiska ONZ)nr FP/6103-86-01/PP/2618 i Ministerstwo Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych „ Evaluation of Air Polution Pressure through Pine Needles Analysis and Mapping”(Ocena stopnia zanieczyszczenia powietrza na podstawie analizy chemicznej igieł sosny zwyczajnej -opracowanie map zanieczyszczeń).

Temat wykonany na zlecenie Departamentu Rolnictwa USA(USDA i Ministerstwa Rolnictwa, i Gospodarki Żywnosciowej PRL w ramach polsko =amerykańskiej współpracy naukowej finansowanej z Funduszu im. M. Curie-Skłodowskiej (PL-480)

Temat PL-ARS – 90: „Polimorfizm izoenzymów u wybranych odmian żyta i triticale

Etap VI: Izoenzymatyczne markery odporności żyta na pleśń śniegową

Temat PL – ARS- 199 (P-106) “Analiza zawartości białka i jego wartości odżywczej w ziarniakach odmian kolekcyjnych żyta oraz oznaczenie składu aminokwasowego wybranych odmian”

Etap VII Zawartość białka w ziarniakach żyta z różnych części kłosa oraz jej związek z cechami kłosa

Temat realizowany na zlecenie Huty Warszawa.

Ocena stanu zanieczyszczenia środowiska w północnym rejonie Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem Huty Warszawa jako źródło zanieczyszczeń

1987

Temat zlecony przez United Nations Environment Programme (Międzynarodowy Program Ochrony Środowiska ONZ) nr FP/6103-86-01/PP/2618 i Ministerstwo Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych „ Evaluation of Air Polution Pressure through Pine Needles Analysis and Mapping”( Ocena stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na podstawie analizy chemicznej igieł sosny zwyczajnej -opracowanie map zanieczyszczeń)

Temat wykonany na zlecenie Departamentu Rolnictwa USA(USDA i Ministerstwa Rolnictwa, i Gospodarki Żywnosciowej PRL w ramach polsko-amerykańskiej współpracy naukowej finansowanej z Funduszu im. M. Curie-Skłodowskiej (PL-480)

Temat PL-ARS – 90: „Polimorfizm izoenzymów u wybranych odmian żyta i triticale

Etap VIII: Zmienność Izoenzymatyczna polskich odmian triricale

Temat PL – ARS- 100 (P-106) “Analiza zawartości białka i jego wartości odżywczej w ziarniakach odmian kolekcyjnych żyta i jego wartości odżywczej oraz oznaczenie składu aminokwasowego wybranych odmian”

Etap VIII Analiza zawartość białka w ziarnie odmian kolekcyjnych żyta i jego wartości odżywczej oraz składu aminikwasowego białka wybranych odmian żyta

1988

Temat zlecony przez United Nations Environment Programme (Międzynarodowy Program Ochrony Środowiska ONZ) nr FP/6103-86-01/PP/2618 i Ministerstwo Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych: Ocena stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na podstawie analizy chemicznej igieł sosny zwyczajnej. Opracowanie map zanieczyszczeń. Realizacja projektu od listopada 1986 do grudnia 1988.

Zadanie wykonane na zlecenie Departamentu Rolnictwa USA (USDA) i Ministerstwa Rolnictwa , Lesnictwa i Gospodarki Żywnościowej PRL w ramach polsko-amerykańskiej współpracy naukowej finansowanej z Funduszy im. M. Skłodowskieh -Curie (PL 480)

Temat PL-ARS-140. Zmiany genetyczne w pokoleniach żyta po długotrwałym przechowywaniu nasion(we współpracy z USDA). Rozpoczęto pierwszy etap badań

Zadanie wykonane na zlecenie Ministerstwa Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych stanowiące wstępny etap o charakterze pilotażowym mające na celu wdrożenie programu monitoringu chemiczno-biologicznego wpływu zanieczyszczeń atmosferycznych na szatę roślinną w oparciu o skład chemiczny igieł sosny.

1989

Zlecenie Ministerstwa Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych „ Monitoring chemiczno-biologiczny wpływu zanieczyszczeń atmosferycznych na szatę roślinną w oparciu o skład chemiczny igieł sosny zwyczajnej.

Zlecenie Departamentu Rolnictwa USA i MRLiGŻ (ten=mat PL-AES-1454) w ramach polsko-amerykańskiego funduszu PL-480

Zlecenie Departamentu Rolnictwa USA i MRLiGŻ (temat -ARS-140) w ramach polsko-amerykańskiego funduszu PL-480

Zlecenie Instytutu Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN: Cel Określenie zanieczyszczenia Tatrzańskiego Parku Narodowego z wykorzystaniem drzew jako roślin wskaźnikowych

1990

Zlecenie Ministerstwa Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych „ Monitoring chemiczno-biologiczny wpływu zanieczyszczeń atmosferycznych na szatę roślinną w oparciu o skład chemiczny igieł sosny zwyczajnej.

Zadanie 1. Monitoring biologiczno-chemiczny środowiska na podstawie analizy składu chemicznego roślin.

Zlecenie Departamentu Rolnictwa USA I MRLiGŻ (temat PL-ARS-144) w ramach polsko-amerykańskiego funduszu PL-480

Etap I: Ocena relacji pomiędzy wartością odżywczą białka ziarniaków a wydajnością remobilizacji azotu w różnych genotypach żyta i pszenżyta.

Zlecenie Departamentu Rolnictwa USA i MRiGŻ (PL-ARS-140) w ramach polsko-amerykańskiego funduszu PL480

Etap II Ocena zmian genetycznych występujących w populacjach odmian żyta różniących się znacznie żywotnością nasion za pomocą metod morfologicznych i biochemicznych.

Zlecenie Instytutu Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN: Cel Określenie zanieczyszczenia Tatrzańskiego Parku Narodowego z wykorzystaniem drzew jako roślin wskaźnikowych

Zlecenie Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Zadanie 1. Wykonanie prac techniczno -organizacyjnych dla utworzenia banku nasion roślin ginących i zagrożonych

1991

Zlecenie Instytutu Biologii SGGW w Warszawie

Wyniki fenologicznych obserwacji wzrostu i rozwoju oraz końcowego plonu biologicznego roślin z kolekcji gatunków alternatywnych.

Zlecenie Ministerstwa Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych

„Utworzenie banku nasion roślin ginących i zagrożonych w ultraniskich temperaturach”

Zlecenie Departamentu Rolnictwa USA

Temat PL-ARS-144. “Grain protein accumulation and grain yield in rye and Triticale”

Temat PL-ARS-140A “Rye seed regeneration for the long-term storage”

Temat Pl-ARS-140B “Genetic shift in rye accessons in relation to long-term seed storage”

Zlecenie Wydziału Ochrony Srodowiska Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Ocena zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi w Warszawie na podstawie metody bioindykacyjnej

1992

Granty KBN

Badania sezonowych zmian aktywności kambium i tkanek pochodnych Pinus silvestris an terenach o różnym stopniu zanieczyszczenia powietrza (Realizacja 1992-1993)

Międzynarodowe programy badawcze

Zlecenie Departamentu Rolnictwa USA

Nr PL-ARS-140A Rye seed regeneration for the long-term storage.

Nr PL-ARS-140B Genetic shift in rye accessions in relation to long term storage

Nr PL-ARS 144 Grain protein accumulation and grain yield rye and triticale.

Agencja Lesnictwa Departamentu Rolnictwa USA

Assessment of zone air pollution and its possible effect an forests in Poland

Zadanie badawcze Komisji EWG we współpracy instytucji Naukowych Anglii, Francji, Niemiec, Portugalii Temat : Adaptation of lupinus mutabilis to European soil and climate conditions.

Zlecenie Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa;

TEMAT:
„Utrzymanie banku nasion roślin ginących i zagrożonych w ultraniskich temperaturach”

Zlecenie Urząd Wojewódzki w Warszawie

TEMAT:
Utworzenie kolekcji zbiorowiska roślin wodnych

TEMAT:
Ocena zanieczyszczenia terenów rolniczo-leśnych siarką i metalami ciężkimi w Woj. Warszawskim i sąsiednich na podstawie metody bioindykacyjnej

Zlecenie Urząd Dzielnicy -Gminy Warszawa Praga Północ

TEMAT:
Ocena zanieczyszczenia środowiska na terenie Dzielnicy-Gminy Praga Północ na podstawie analizy i roślin wskaźnikowych

Zlecenie Urzędu Żolibórz w Warszawie.

TEMAT:
Ocena Zanieczyszczenia powietrza wybranymi metalami ciężkimi na terenie gminy Warszawa Żolibórz w sezonie wiosennym i jesiennym 1992

Zlecenie Urzędu Praga-Pd

Ocena zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi na terenie Pragi Południe w okresie Luty-maj 1992

Zlecenie Urzędu Dzielnicy Gminy Warszawa-Ochota

Ocena zanieczyszczenia powietrza wybranymi metalami ciężkimi na terenie gminy Ochota w Warszawie

Zlecenie Urząd Dzielnicy Gminy Praga Północ w Warszawie.

Ocena zanieczyszczenia powietrza wybranymi metalami ciężkimi na terenie dzielnicy – gminy Warszawa Praga Północ w Warszawie

1994

Projekt Badawczy

Grant KBN

Nr 5 S301 021 06 pt. Badanie zdolności morfogenetycznych jedno i wielokomórkowych eksplantatów łubinu ze szczególnym uwzględnieniem Lupinus albus, L.hispanicus i L. mutabilis

1995

Projekt badawczy

Grant KBN Nr 5 S301021 06 kontynuacja z analizą funkcji TDZ

Zadania Zlecone

Zleceniodawca: Departament Rolnictwa USA

Temat PL-ARS-140B: „Genetic shifty in rye accessions in relation to long term seed storage”

Zleceniodaqwca Departament Rolnictwa USA, Forest Service

Temat: Iinfuence of atmospheric on anatomy, physiology and chemistry of Scots pine (Pinus silvestris L)

Zleceniodawca

Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Departament Produkcji Rolniczej

Temat: gromadzenie i ochrona kolekcji dzikich , prymitywnych i uprawnych form z rodzaju Secale spp. oraz innych gatunków plemienia Triticeae

Zleceniodawca; Urząd Dzielnicowy Ochota-Gmina Warszawa Centrum

Temat: Opracowanie oceny zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi na terenie Dzielnicy na podstawie pomiarów metodą bioindykacyjną w 10 punktach.

Zleceniodawca Urząd Dzielnicy Żoliborz, Gmina Warszawa – Centrum

Temat : Ocena zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi na terenie Dzielnicy Żoliborz w 1995 roku

Zleceniodawca: Wydział Ochrony Środowiska Gminy Warszawa Centrum

Temat: badania bioindykacyjne na terenie m.st Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Warszawa Centrum

1996

Projekty Badawcze

1.Temat PL._ARS –

Genetic shift in rye accssions in relation to long-term seed storage.

2. Program: Effects of atmospheric deposition and climate change in forest ecosystems in Central and Eartern Europe and the United States

Temat nr 10. Infuence of atmospheric deposition on anatomy, physiology and chemistry of Scots pine (Pinus sylvestris L.)

Prace Badawcze Zlecone

Gromadzenie I ochrona kolekcji dzikich, prymitywnych i uprawnych form z rodzaju Secale spp oraz innych gatunków plemienia Triticine. Zleceniodawca: Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

2. Ochrona i gromadzenie roślinnych zasobów genowych z wykorzystaniem metod przechowywania materiału biologicznego w ciekłym azocie. Zleceniodawca Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Ochrona zasobów genowych roślin uprawnych – gromadzenie i ochrona kolekcji dzikich, prymitywnych i uprawnych w ubiegłym stuleciu odmian z rodzaju Malus. Zleceniodawca: Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

Inwentaryzacja zasobów roślinnych w wybranych ogródkach wiejskich i parkach historycznych na terenie województw południowo-wschodnich (rzeszowskim, zamojskim i przemyskim). Zleceniodawca Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu

Ocena zanieczyszczenia powietrz metalami ciężkimi na terenie Dzielnicy-Gminy Białołęka na podstawie metody bioindykacyjnej. Zleceniodawca: Urząd Gminy Warszawa-Białołęka

Badania wytrzymałościowo-statyczne dębu „Bartek” wraz z dodatkowymi badaniami glebowymi, systemu korzeniowego, substancji organicznej liści oraz projektem prac zabezpieczających.

Zleceniodawca: Wojewódzki Konserwator Przyrody w Kielcach.

Inwentaryzacja stanu zieleni wzdłuż ul. Marszałkowskiej. Opracowanie koncepcji projektowej zieleni wzdłuż ul. Marszałkowskiej. (Etap I)n

Dobór gatunków drzew i ewentualnie innych roślin do projektowanych nasadzeń z uwzględnieniem ich wartości dekoracyjnej i wymagań siedliskowych. Proponowane zabiegi pielęgnacyjne poprawiające warunki wzrostu i rozwoju zieleni rosnącej wzdłuż ulicy. (Etap II).

Zleceniodawca Zarząd Oczyszczania Miasta

1997

Projekty badawcze

KRAJOWE

Granty KBN

Nr 5 S301 021 06 pt. „Badanie zdolności morfogenetycznych jedno i wielokomórkowych eksplantatów łubinu ze szczególnym uwzględnieniem Lupinus albus, L.hispanicus i L. mutabilis”

Zadanie 1, Określenie stadiów rozwojowych niedojrzałych zarodków do indukowania somatycznej embiogenezy

Zadanie 2. Opisanie zdolności morfogenetycznych niemerystematycznych eksplantatów pochodzących z kilkudniowych siewek

Zadanie 3. Regeneracja roślin z merystemów pędowych i kątowych siewek

Zadanie 4. Opracowanie składu pożywek stymulujących somatyczną embriogenezę i i indukowanie embriogennej tkanki kalusowej

Zadanie 5 Regeneracja roślin z eksplantatów dojrzewających roślin z wykorzystaniem merystemów kwiatowych i kątowych

Zadanie 6 Rozwinięcie zawiesin komórkowych , izolacja i hodowla protoplastów

Projekty w ramach Funduszu postępu biologicznego Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

Ochrona zasobów genowych roślin- gromadzenie i zachowanie kolekcji dzikich, prymitywnych i uprawnych w ubiegłym stuleciu odmian z rodzaju Malus

Ochrona zasobów genowych roślin- opracowanie metod gromadzenia i zachowywania roślinnych zasobów genowych z wykorzystaniem techniki przechowywania materiału biologicznego w ciekłym azocie.

Inne projekty

Inwentaryzacja zasobów roślinnych w wybranych ogródkach wiejskich na terenie Polski południowo-wschodniej (woj. Przemyskie, krośnieńskie, rzeszowskie i tarnowskie) Na zlecenie Ośrodka Zabytkowego Krajobrazu-Narodowej Instytucji Kultury

Restytucja zagrożonych gatunków roślinnych

ZAGRANICZNE

Program “ Effects of atmospheric deposition and climate changes in forest ecosystem in Central and Easter Europe and the United States

Temat nr. 10 : Influence of atmospheric deposition of anatomy, phyiology and chemistry of Scots pine (Pinus silvestris L.) Zleceniodawca: US Department of Agriculture- Forest Service

Temat PL=ARS-292

Regeneration of rye Landraces and wild types . Zleceniodawca Departament Rolnictwa USA

Zlecenia Badawcze.

Przystosowanie Ogrodu Botanicznego PAN dla potrzeb edukacji ekologicznej z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Zleceniodawca: Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

Ocena zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi w Gminie Warszawa-Białołęka na podstawie metod bioindykacyjnych

Ocena zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi w rejonie osiedla Grabina Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Inwestycyjne, Osiedle Grabina, Nieporęt

Opracowanie zagospodarowania roślinami Placu Konstytucji w Warszawie. Zleceniodawca: Zarząd Oczyszczania Miasta.

Ocena zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi na obszarze Gminy Warszawa-Centrum Zleceniodawca: Instytut Ochrony Środowiska

Badania bioindykacyjne na terenie Warszawy w celu opracowania map zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi. Zleceniodawca: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

1998

PROJEKTY BADAWCZE

A Krajowe

Grant promotorski KBN

Identyfikacja mieszańców i linii kawona (Citrullus lanatus (THunb.) Matsum etNakai) przy pomocy markerów molekularnych (RAPD) oraz ich ocena pod względem tolerancji na Fusarium oxysporum.

Projekty w ramach postępu Biologicznego Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

Gromadzenie i zachowanie materiałów kolekcyjnych dzikich, prymitywnych form i wybranych linii wsobnych żyta oraz innych gatunków dzikich roślin zbożowych.

Gromadzenie i zachowanie kolekcji dzikich, prymitywnych i uprawianych w ubiegłym stuleciu odmian jabłoni.

Opracowanie metod gromadzenia i zachowania roślinnych zasobów genowych z wykorzystaniem techniki przechowywania materiału biologicznego w ciekłym azocie.

Inne projekty

Inwentaryzacja zasobów roślinnych w wybranych ogródkach wiejskich na terenie Polski Północno wschodniej (byłe woj. łomżyńskie, białostockie, suwalskie). Zleceniodawca: Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu -Narodowej Instytucji Kultury

2.Restytucja zagrożonych gatunków roślin na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zleceniodawca: Fundacja EkoFundusz

Poszukiwanie markerów molekularnych typu AFLP dla genów przywracania płodności pyłku w oparciu o cytoplazmę Pampa . Zleceniodawca: Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa

Opracowanie na podstawie badań własnych warunków wieloletniego przechowywania ziarniaków żyta i pszenżyta jako metody zachowania rezerw nasiennych odmian i rodów hodowli „Danko”. Zleceniodawca: Hodowla Roślin „Danko”

Zagraniczne

Temat PL-ARS-292

Regeneration of rye landraces and wild types

ZLECENIA BADAWCZE

Ocena zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi w Warszawie w roku 1988 i Ocena zanieczyszczenia powietrza i gleby metalami ciężkimi( opracowanie map zanieczyszczeń, tendencje wieloletnien1992-1998). Zleceniodawca: Miasto Stołeczne Warszawa, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego.

Ocena zanieczyszczenia powietrza i gleby metalami ciężkimi ma terenie Gminy Warszawa-Targówek w sezonie letnim 1998. Zleceniodawca: Gmina Warszawa-Targówek