Monografie, książki, edycja książek

— rozdziały w monografiach —

Mikuła A. 2022. Powstanie, rozwój i misja Polskiego Towarzystwa Botanicznego, w: Mostowska A., Rostański A., Mikuła A. (red.) Polskie Towarzystwo Botaniczne w setną rocznicę powstania (1922–2022). Polskie Towarzystwo Botaniczne, Warszawa. ss. 16-25. DOI: https://doi.org/10.5586/978-83-963503-1-2_01 (MEiN=5)

Mikuła A., Górecka M. (2022) Struktura i władze Polskiego Towarzystwa Botanicznego Struktura PTB, w: Mostowska A., Rostański A., Mikuła A. (red.) Polskie Towarzystwo Botaniczne w setną rocznicę powstania (1922–2022). Polskie Towarzystwo Botaniczne, Warszawa. ss. 26-39. DOI: https://doi.org/10.5586/978-83-963503-1-2_02C (MEiN=5)

Mikuła A., Górecka M. 2022. Członkowie Honorowi Polskiego Towarzystwa Botanicznego, w: Mostowska A., Rostański A., Mikuła A. (red.) Polskie102 Towarzystwo Botaniczne w setną rocznicę powstania (1922–2022). Polskie Towarzystwo Botaniczne, Warszawa. ss. 50-55. DOI: https://doi.org/10.5586/978-83-963503-1-2_04 (MEiN=5)

Mikuła A., Górecka M. 2022. Zjazdy Polskiego Towarzystwa Botanicznego, w: Mostowska A., Rostański A.., Mikuła A (red.) Polskie Towarzystwo Botaniczne w setną rocznicę powstania (1922–2022). Polskie Towarzystwo Botaniczne, Warszawa. ss. 56-67. DOI: https://doi.org/10.5586/978-83-963503-1-2_05(MEiN=5)

Mikuła A., Górecka M. 2202. Działalność wydawnicza Polskiego Towarzystwa Botanicznego, w: Mostowska A., Rostański A., Mikuła A. (red.) Polskie Towarzystwo Botaniczne w setną rocznicę powstania (1922–2022). Polskie Towarzystwo Botaniczne, Warszawa. ss. 68-85. DOI: https://doi.org/10.5586/978-83-963503-1-2_06 (MEiN=5)

Rybczyński J.J. 2022. Biblioteka i archiwum Polskiego TowarzystwaBotanicznego, w: Mostowska A., Rostański A., Mikuła A. (red.) Polskie Towarzystwo Botaniczne w setną rocznicę powstania (1922–2022). Polskie Towarzystwo Botaniczne, Warszawa. ss. 86-95. DOI: https://doi.org/10.5586/978-83-963503-1-2_07 (MEiN=5)

Mikuła A. 2022. Finanse Polskiego Towarzystwa Botanicznego, w: Mostowska A., Rostański A., Mikuła A. (red.) Polskie Towarzystwo Botaniczne w setną rocznicę powstania (1922–2022). Polskie Towarzystwo Botaniczne, Warszawa. ss. 100- 109. DOI: https://doi.org/10.5586/978-83-963503-1-2_09 (MEiN=5)

Mikuła A., Górecka M. 2022. Kalendarium Polskiego Towarzystwa Botanicznego 1922-2022, w: Mostowska A., Rostański A., Mikuła A. (red.) Polskie Towarzystwo Botaniczne w setną rocznicę powstania (1922–2022). Polskie Towarzystwo Botaniczne, Warszawa. ss. 570-587. DOI: https://doi.org/10.5586/978-83- 963503-1-2_12 (MEiN=5)

Kojs P. 2021. Typologia stresu – od hipostresu letalnego do hiperstresu letalnego. W: Wąsik Z. (Ed.) WORKING PAPERS IN LINGUISTICS AND APPLIED COMMUNICOLOGY. POZNAŃ – WROCŁAW 2021 (MEiN 5 pkt.)

Miodek A., Gizińska A., Kojs, P., 2021. Wood anatomical analysis of relict Pinus sylvestris from Sokolica. Analiza anatomiczna drewna reliktowej sosny zwyczajnej z Sokolicy. W: Bodziarczyk J., (Ed.) Pieniny – Przyroda i Człowiek MONOGRAFIE XVII: 147–172. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Њисориев Њ., Бобоев М.Т., Бобокалонов Ќ.А., Давлатов А.С., Мадаминов А.А, Мубалиева Ш., Рањимов С., Nowak A., Wenjun Li. 2021. Атласи растанињои шифобахши Тољикистон. Љилди 1. Душанбе. pp. 247. (MEiN 80 pkt)

Fu Dostatny D., Dajdok Z., Nowak A., …Podyma W. 2021. Rośliny chronione i zagrożone wymarciem reprezentowane wśród dzikich gatunków pokrewnych roślinom uprawnym w Polsce. W: Dzikie gatunki pokrewne roślinom uprawnym występujące w Polsce. Lista, zasoby i zagrożenia. Wydawnictwo Kontekst – Poznań. (MEiN 20 pkt)

Fu Dostatny D., Dajdok Z., Nowak A., …Podyma W. 2021. Lista dzikich gatunków pokrewnych roślinom uprawnym występujących w Polsce. W: Dzikie gatunki pokrewne roślinom uprawnym występujące w Polsce. Lista, zasoby i zagrożenia Wydawnictwo Kontekst – Poznań. (MEiN 20 pkt)

Puchalski J., Trząski L., Rucińska A., red.: Woliński K. 2021. FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski. 2021. ss 62. Wydawnictwo PAN OB. Warszawa.

Nowak, A., Nobis, M., Nowak, S., Nobis, A., Wróbel, A., Świerszcz, S., Klichowska, E., Dembicz, I. & Kusza, G. 2020. Illustrated flora of Tajikistan and adjacent areas. Polish Academy of Sciences, Botanical Garden Center for Biological Diversity Conservation and Polish Botanical Society, Warszawa-Kraków-Opole, 768pp. Monografia (MNiSW=80) 83

Sierakowski M., Nowak A., Żyła P. 2020. Rezerwaty przyrody w województwie opolskim. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Wyd. Klubu Przyrodników, Świebodzin. ss. 302. Rozdział w monografii (MNiSW=5 pkt.)

Nowak A., Nowak S., Nobis M. 2020. The Pamir-Alai Mountains (Middle Asia: Tajikistan). In: Noroozi J. Plant Biogeography and Vegetation of High Mountains of Central and South-West Asia. pp. 1-42. Springer, Nature, Switzerland AG. Rozdział w monografii (MNiSW=20 pkt.)

Kębłowska A., J. Puchalski, A. Rucińska, A. Kapler, A. Znój. 2020. “Monitoring jako narzędzie oceny udatności restytucji dzwonecznika wonnego Adenophora liliifolia (L.) Besser w Kampinoskim Parku Narodowym”. W: A. Olszewski. A. Andrzejewska (red.). “Aktualny Stan i Przemiany Środowiska Przyrodniczego Geoekosystemów jako Cecha Wskaźnikowa Zmian Klimatu”. Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Inspekcja Ochrony Środowiska. Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań, Vol. 33 (2020), ss. 51 – 69. Rozdział w monografii (MNiSW=20 pkt.)

Denise F.D., Dajdok Z., Nowak A., Zalewska-Gałosz J., Szymański W.M., Beza M., Michalska-Hejduk D., Bączek K., Węglarz Z., Bomanowska A., Kapler A., Nowak T., Kloc G., Podyma W. 2020. Lista dzikich gatunków pokrewnych roślinom uprawnym występujących w Polsce, ss. 21-81. W: Dostatny D.F., Dajdok Z. (red.). Dzikie gatunki pokrewne roślinom uprawnym występujące w Polsce. Lista, zasoby i zagrożenia. Wyd. Kontekst, Radzików-Poznań. Rozdział w monografii (MNiSW=20 pkt.)

Kapler A. 2020. Dzikie gatunki pokrewne roślinom uprawnym o znaczeniu barwierskim i włóknodajnym (razem z G. Klocem, D. Fu-Dostatny i M. Niemczykiem), ss. 107-113. W: Dostatny D. F., Dajdok Z. (red.), 2020. Dzikie gatunki pokrewne roślinom uprawnym występujące w Polsce. Lista zasoby i zagrożenia. Radzików-Poznań. Wyd. Kontekst. Rozdział w monografii (MNiSW=20 pkt.)

Dostatny D.F., Kloc G., Podyma W., Kapler A., Niemczyk M., Beza M. Kozioł C. 2020. Zasoby dziko występujących gatunków użytkowych oraz pokrewnych roślinom uprawnym w polskich bankach genów i nasion oraz w kolekcjach ogrodów botanicznych i arboretów. ss 145-152 W: Dostatny D.F., Dajdok Z. (red.). Dzikie gatunki pokrewne roślinom uprawnym występujące w Polsce. Lista, zasoby i zagrożenia. Wyd. Kontekst, Radzików-Poznań. Rozdział w monografii (MNiSW=20 pkt.)

Dajdok Z., Nowak A., Kloc G., Dostatny D.F. 2020. Rośliny chronione i zagrożone wymarciem reprezentowane wśród dzikich gatunków pokrewnych roślinom uprawnym w Polsce, ss. 139-144. W: Dostatny D. F., Dajdok Z. (red.), 2020. Dzikie gatunki pokrewne roślinom uprawnym występujące w Polsce. Lista zasoby i zagrożenia. IHAR, Radzików-Poznań, ss.408. Wyd. Kontekst. Rozdział w monografii (MNiSW=20 pkt.)

Kapler. A., i in. Charakterystyka wybranych gatunków (Empetrum nigrum L. ss. 165-167, Berberis vulgaris L. ss. 168-169, Hedera helix L. ss. 171-172, Padus avium Mill. Ss. 191-192, Allium paradoxum G. Don. ss.198-199, Carlina onopordifolia , ss. 208-209, Juniperus communis L. ss. 222-223, Rannunculus arvensis L. ss. 225-226, Hieracium atramentarium Nageli & A. Peter ss. 227-228, Fraxinus excelsior L. ss. 229-230, Rubus ideus L. ss. 231-233, Viburnum opulus L. ss. 235-236 Iris pseudoacorus L. ss. 250-252, Trapa natans L. ss. 253-254, Frangula alnus Mill. ss. 256-258, Lilium bulbiferum L. ss. 264-265, Butomus umbellatus L. ss. 269-271, Papaver argemone L. ss. 274- 275, Glyceria nemoralis R. Uechtr. ss. 276-277, Adonis vernalis L. ss. 280-281, Dryopteris filix-mas L. ss. 287-288, Alnus incana (L.) Moench ss. 291-293, Typha latifolia L. ss. 295-297, Pastinaca sativa L. ss. 297-298, Urtica dioica L. ss. 303-305, Bupleurum rotundifolium L. ss.310-312, Galium cracoviense Ehrend ss. 312-313, Rhododendron ferrugineum L. ss. 320-321, Agrimonia eupatoria L. ss. 326-327, Pulsatilla patens (L.) Mill. ss. 328-329, Serratula tinctoria L. ss. 329-330, Sisymbrium polymorphum (Murray) Roth. ss. 336-337, Prunus spinosa L. ss. 341-343, Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud ss. 344-345, Carex nigra (L.) Reichard ss. 350-351, Salix fragilis L. ss. 355-357, Echium russicum J.F. Gmell. ss. 365-367 W: Dostatny D. F., Dajdok Z. (red.), 2020. Dzikie gatunki pokrewne roślinom uprawnym występujące w Polsce. Lista zasoby i zagrożenia. Radzików-Poznań. Wyd. Kontekst. Rozdział w monografii (MNiSW=20 p

Badora K., Wróbel R., Nowak A. 2019. Struktura przestrzenna krajobrazu korytarzy ekologicznych województwa opolskiego i jej znaczenie funkcjonalne. Wyd. Uniwersytetu Opolskiego. ss. 329. (IF= 0; MNiSW=80)104

Afranowicz-Cieślak R., Bernacki L., Celka Z., Chmiel J., Cwener A., Dajdok Z., Danielewicz W., Kurnicki B., Łysko A., Marciniuk J., Marciniuk P., Markowski R., Mitka J., Nobis M., Nowak A., Oklejewicz K., Piwowarczyk R., Pliszko A., Popiela A., Posz E., Rosadziński S., Sobisz Z., Szczęśniak E., Szeląg Z., Tokarska-Guzik B., Wołkowycki D., Wrzesień M., Zając A., Zając M., Zalewska-Gałosz J. 2019. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: dodatek. Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego. ss. 319. (MNiSW=8

Kapler A. 2018 Chapter 2. Habitats of halophytes. In: Hasanuzzaman M., Shabala S., Fujita M. (ed.) 2019. Halophytes and Climate Change: Adaptive Mechanisms and Potential Uses. CABI-International, Oxfordshire-Boston pp.: 19-37

Kapler A., Podyma W., Puchalski J. 2018. Schemat opisu gatunku w przyszłej „Czerwonej księdze roślin naczyniowych Mazowsza”: wyzwania i rozwiązania. W: Parusel J.B. (red.) Regionalne czerwone listy zagrożenia w ochronie zasobów przyrody – ich rola i znaczenie oraz stan i potrzeby. Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego Górnego Śląska, Katowice ss. 61-68;

Mikuła A., Grzyb M., Tomiczak K., Rybczyński J.J. 2018. Experimental and practical application of fern somatic embryogenesis. In: Fernández H. (eds.) Current Advances in Fern Research. Springer, Cham pp 121-137 https://doi.org/10.1007/978-3-319-75103-0_6;

Tomiczak K., Grzyb M., Rybczyński J.J., Mikuła A. 2018. Somatic embryogenesis and somatic embryo cryopreservation of the tree-fern Cyathea delgadii Sternb. In: S. Mohan Jain, Pramod K. Gupta (eds.) “Stepwise protocols for somatic embryogenesis of woody plants”. Springer pp 291-303 https://doi.org/10.1007/978-3-319-79087-9_23;

Rybczyński J.J., Tomiczak K., Grzyb M., Mikuła A. 2018. Morphogenetic events in ferns: single and multicellular explants in vitro. In: Fernández H. (eds.) Current Advances in Fern Research. Springer, Cham pp 99-120 https://doi.org/10.1007/978-3-319-75103-0_5 Kulus D., Mikuła A. 2017. Wpływ krioprezerwacji na ultrastrukturę komórek roślinnych oraz ich zdolność do dalszego rozwoju. Acta Sci. Pol., Biotechnologia 16:(1) 33-44. pkt; MNiSW 6.

Baczewska A.H., Dmuchowski W., Puchalski J. 2017. The effect of big city environment on urban trees growing in Warsaw. In: Ravnjak B., Bavcon J., Sharrock S. 105 (eds.) Autochtonous Plants in Urban Environment, University Botanic Gardens Ljubljana pp. 60-68. 5 pkt

Kapler A. 2017. The Lagoon of Iłżanka river. The Jastrząb lido. The Rogoźno lake. The Uściwierz lake. The Rotcze lake. In: Prausová R. (ed.) 2017. Rdest dlouholisty (Potamogeton praelongus Wulfen). Gaudeamus, Hradec Kralove. pp. 179-187

Kapler A. 2017. Introduction. PAS Botanic Garden. Plant life in Poland. Introduction to seed storage behavior. pp. 2-3. In: Niemczyk M., Niedzielski M., Woliński K. (ed.) 2017. „Ex situ plant conservation” practical activities handbook. Polish Academy of Sciences Botanical Garden – Center for Biological Diversity Conservation in Warsaw- Powsin, POLAND, July 2017, 11-15

Kapler A., Dobrzyński P., Marciszewska K. 2017. Założenia parkowo-pałacowe w Jabłonnie. W: Obidziński A., Marciszewska K. (red.) 2017. Roślinność warszawskiego odcinka Wisły. Od namulisk na wyspach do parków miejskich. Sesja terenowa Odd. Warsz. PTB, Warszawa, 24 czerwca 2017, 15-17.

Obidziński A., Kapler A. 2017. Łęgi praskie – koncepcja zagospodarowania warszawskiego odcinka Doliny Wisły. W: Obidziński A., Marciszewska K. (red.) 2017. Roślinność warszawskiego odcinka Wisły. Od namulisk na wyspach do parków miejskich. Sesja terenowa Odd. Warsz. PTB, Warszawa, 24 czerwca 2017. 18-19. Obidziński A., Kapler A. 2017. Flora naczyniowa Gucina. W poszukiwaniu utraconego krajobrazu – śladami genius loci Gucina. Ad Rem 1: 19-23.

Bragina T.M., Nowak A., Vanselow K.A., Wagner V. 2017. Grasslands of Kazakhstan and Middle Asia: The Ecology, Conservation and Use of a Vast and Globally Important Area. In: Squires, V.R., Dengler, J., Feng, H. & Hua, L. (eds.) 2018. Grasslands of the world: diversity, management and conservation. CRC Press, Boca Raton, US

Kojs W., Kojs P. 2016. Metodologiczne i pedagogiczne aspekty Batesona poszukiwań tego, co łączy. ss. 346-369, W: Humanistyczne wyzwania kontekstów ekologii umysłu: Gregory Bateson w Polsce. M. Jaworska – Witkowska, L. Witkowski (red.) WSB w Dąbrowie Górniczej. ss. 636. ISBN 978-83-64547-11-9.

Kojs P. 2016. Śląski Ogród Botaniczny na tle zadań i funkcji współczesnych ogrodów botanicznych. ss. 21 – 34. W: Założenia ogrodowo-parkowe we współczesnych miastach -Wybrane aspekty programowania przekształceń śląskiego ogrodu botanicznego w Mikołowie. Jan Rabiej (red.). Politechnika Śląska w Gliwicach. ss. 142. ISBN 978-83-7880-391-1.

Kapler A., Rapa A., Kiedrzyński M., Bajdak T., Radliński B., Puchalski J. 2015. Current sites of Adenophora liliifolia (L.) Bess.’ localities in Poland. Proposed sites for population reinforcement. W: Rybczyński J.J., Puchalski J. (eds.). Monographs of Botanical Gardens. Vol. 2. Biological Diversity in Poland – the challenges and tasks for botanical gardens and gene banks until 2020. PAS BG-CBDC in Powsin, Warsaw: 55-64.

Kubicka-Matusiewicz H., Puchalski J. 2015. Waloryzacja zasobów genowych żyta i metody ich ochrony. Monografia „Ekologia na pograniczach”: 5-11. (4 pkt MNiSzW)

Mikuła A., Tomiczak K., Domżalska L., Rybczyński J.J. 2015. Cryopreservation of Gentianaceae: trends and applications. In: Rybczyński J.J., Davey M., Mikuła A. (eds). The Gentianaceae. Biotechnology and application. Vol. 2. Springer, Heidelberg, New York, Dordrecht, London: 267-286.

Monder M.J. 2015. Historical Roses in the National Collection of Rose Cultivars in the Polish Academy of Science Botanical Garden in Powsin in heritage and cultural aspect. W: Rybczyński J.J., Puchalski J. (eds.). Monographs of Botanical Gardens. Vol. 2. Biological Diversity in Poland – the challenges and tasks for botanical gardens and gene banks until 2020. PAS BG-CBDC in Powsin, Warsaw: 93-119.

Rucińska A., Puchalski J. 2015. Molecular markers as tools for conservation the efficiency of ex situ living plant collections of Polish endangered and threatened plant species. W: Rybczyński J.J., Puchalski J. (eds.). Monographs of Botanical Gardens. Vol. 2. Biological Diversity in Poland – the challenges and tasks for botanical gardens and gene banks until 2020. PAS BG-CBDC in Powsin, Warsaw: 41-4

Rybczyński J.J., Davey M., Mikuła A. (eds). 2015. The Gentianaceae. Biotechnology and application. Vol. 2. Springer, Heidelberg New York Dordrecht London: 1-452. ISBN 978-3-642-54101-8.

Rybczyński J.J., Davey M.R., Tomiczak K., Fiuk A., Mikuła A. 2015. Systems of plant regeneration in gentian in vitro cultures. In: Rybczyński J.J., Davey M., Mikuła A. (eds). The Gentianaceae. Biotechnology and application. Vol. 2. Springer, Heidelberg, New York, Dordrecht, London: 1-44.

Rybczyński J.J., Puchalski J. (eds.) 2015. Monographs of Botanical Gardens. Vol. 2. Biological Diversity in Poland – the challenges and tasks for botanical gardens and gene banks until 2020. PAS BG.-CBDC in Powsin, Warsaw, pp. 149.

Monographs of Botanical Gardens 2015. vol. 2: pp: 1-153 (Eds) Rybczyński J.J., J.T. Puchalski

Rybczyński J.J., Daves M., Mikuła A., 2014. The Gentianaceae: Characterization and ecology. Volume 1. Springer Heidelberg New York Dordrecht London, pp. 1-329.

Dąbrowski P., Baczewska A.H., Pawluśkiewicz B, 2013. Identyfikacja zagrożeń przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000 „Las Natoliński”, rozdział w monografii „Gospodarowanie w dolinach rzecznych na obszarach Natura 2000”, 83- 94.

Dmuchowski W., Baczewska A.H., Gozdowski D. 2012. Silver birch (Betula pendula Roth) as zinc hyperaccumulator. W: Nriagu J., Pacyna J., Szefer P., Markert B. Wuenschmann S., Namiesnik J. (red.). Heavy metals in the environment, Series, Progress in Environmental Science, Technology and Management, Maralte B.V., Voorschoten, The Netherlands: 19-25.

Mikuła A., Makowski D., Walters C., Rybczyński J.J. 2011. Exploration of cryo-methods to preserve tree and herbaceous fern gametophytes. W: Fernández H., Kumar A., Revilla M.A. (red.). Working with Ferns: Issues and Applications. Springer: 173-192

Rybczyński J., Mikuła A. 2011. Gametophyte culture and its application for vegetative propagation of tree ferns. W: Fernández H., Kumar A., Revilla M.A (red.). Working with Ferns: Issues and Applications. Springer: 135-148.

Monographs of Botanical Gardens 2007. vol. 1: pp: 1-151 (Eds) Rybczyński J.J., J.T. Puchalski

Dmuchowski W., 2005. Use of plant bioindicators in assessment of environmental contamination with heavy metals. Prace Ogrodu Botanicznego PAN, ser. Monografie i Rozprawy, 7: 1-117.

Mikuła A., Rybczyński J.J., Skierski J., Latkowska M., Fiuk A., 2005. Somatic embryogenesis of Gentiana genus IV: Characterisation of Gentiana cruciata and Gentiana tibetica embryogenic cell suspensions. In: A. K. Hvoslef-Eide and W. Preis (eds.) “Liquid culture systems for in vitro plant propagation”, Springer, Berlin: 345-358.

Rybczyński J.J., Zwierzykowski Z., 2005. Recent progress in grass biotechnology. W: Z. Zwierzykowski, A. Kosmala (eds.) “Recent Advances in Genetics and Breeding of the Grasses”, Institute of Plant Genetics PAS, Poznań, Poland: 35-54.

Rybczyński J.J., Mikuła A., 2004. Embriogeniczna zawiesina komórkowa modelem do badań procesów różnicowania roślin. W: Krajewski P., Zwierzykowski Z., Kachlicki P. (red.) “Genetyka w ulepszeniu roślin użytkowych”, Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań: 335-350.

Marcinkowski J., 2002. Byliny ogrodowe – produkcja i zastosowanie. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, ss. 388, 50 ark. wydawniczych.

A. Łukasiewicz, J. Puchalski (red.) “Ogrody Botaniczne w Polsce”. Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk i Fundacja Homo et Planta, Warszawa:

Kieliszewska-Rokicka B., Dmuchowski W., Kurczyńska E., 2001. Ektomikoryzy sosny: zróżnicowanie morfotypów, anatomia i stan ilościowy w warunkach kontrolnych i silnie zanieczyszczonych. (w:) R. Siwicki (red.), Reakcje Biologiczne Drzew na Zanieczyszczenia Przemysłowe, Wyd. Bogucki, Poznań: 917-923.

Górecki R., Kulka J., Puchalski J., 1998. Biochemical aspects of seed deterioration during storage. Puchalski & S.A. Eberhart (eds.), IPGRI, Rome, Series: ECP/GR. 37-44.

Prace Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk (ed: Jan J. Rybczyński), vol. 5/6 Seria konferencje, VII Ogólnopolska Konferencja kultur in vitro „Potencjalne zastosowania kultur in vitro w nowoczesnej hodowli roślin”. Katowice – Ustroń 21-23 września 1994 część I WYKŁADY; pp:1 – 208, część II POSTERY, pp: 1-610

Puchalski J. 1993. Izoenzymy jako markery zmian genetycznych w siewkach żyta wywołanych przechowywaniem i regeneracją ziarniaków. Prace Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk (ed: Jan J. Rybczyński): vol.4 Seria Monografie i rozprawy, pp: 1-88.

Sawicka E.J. 1993. Indukowane mutacje u łubinu andyjskiego (Lupinus mutabilis Sweet). Prace Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk (ed: Jan J. Rybczyński): vol. 3 Seria Monografie i rozprawy, pp: 1 – 110.

Dmuchowski W.: 1991. Mapping Air Pollution of Poland by Sulphur and Some Metals Accumulation in Pine (Pinus sylvestris L.) Needles. (In:) J.Fenger, H.Larsen, H.Schroll, V.Vidal (eds.) Environment, Energy, and Natural Resource Management in the Baltic Region. Nord, Copenhagen, 263-271.

Rybczyński J.J., 1991. Plant regeneration of selected forage legumes in vitro. Treatises and Monogrphs 142: 1-64 (in polish)

B. Molski , M. Małuszyńska, R. Kubiczek, W. Łuczak, 1982 – ‘’Studies on maintenance of ryee / Secale cereale L. s. l. / collection’’, w: E. Porceddu, G. Jenkins /eds/ – ‘’Seed Regeneration in Cross – pollinated Species’’, A. A. Balkema, Rotterdam, 253 – 267.