W czasopiśmie Trees – Structure and Function opublikowany został artykuł dotyczący analizy anatomicznej relacji pomiędzy członami naczyń oraz typem komórek w ich najbliższym sąsiedztwie (tj. komórek należących do systemu osiowego lub systemu promieniowego). W badaniu dokonano oszacowania udziału wzrostu symplastycznego i wzrostu intruzywnego w formowaniu członu naczynia w zależności od typu komórek z nim sąsiadujących na przykładzie pięciu gatunków: Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Catalpa bignonioides, Quercus robur oraz Robinia pseudoacacia. Wywnioskowano, że bezpośrednie sąsiedztwo promienia zmniejsza udział wzrostu intruzywnego w formowaniu członu naczynia.

Artykuł: Gizińska, A., Miodek, A. & Kojs, P. Rays hamper intrusive growth of vessel elements. Trees (2021). https://doi.org/10.1007/s00468-020-02071-x