W czasopiśmie Biological Reviews (IF=14,350) ukazał się artykuł pracowników Laboratorium Anatomii Roślin, dotyczący roli naprężenia mechanicznego panującego w kambium waskularnym i jego najbliższym otoczeniu w procesie powstawania członów naczyń ksylemu wtórnego u roślin drzewiastych. Proces wzrostu członów naczyń oraz determinację przebiegu struktur odpowiedzialnych za transport wody wraz z solami mineralnymi u roślin tłumaczono zazwyczaj działaniem auksyny (IAA). Jednak najnowsze badania dostarczają silnych dowodów na zależność rozkładu białek PIN odpowiedzialnych za polarny transport auksyny – jednego z najważniejszych hormonów roślinnych – od naprężenia mechanicznego obecnego w tkankach/komórkach organizmów roślinnych. W pracy omówione zostały różne aspekty związane z rozpatrywanym zjawiskiem. Autorzy zaproponowali podejście mające na celu integrację czynnika biomechanicznego z powszechnie uznaną regulacją hormonalną, co w przyszłości pozwoli na znaczne poszerzenie zrozumienia mechanizmu formowania naczyń, jak również dalszy postęp w badaniach nad systemem transportu wody u wielu gatunków roślin.

Miodek A., Gizińska A., Włoch W., Kojs P. 2021. What do we know about growth of vessel elements of secondary xylem in woody plants? Biological Reviews. DOI: 10.1111/brv.12785.