Embriogeneza somatyczna (SE) jest złożonym procesem, w wyniku którego niektóre komórki ciała rośliny nabywają zdolności regeneracyjnych i dzieląc się tworzą zarodki, a następnie kompletne rośliny. Od czasu pierwszej publikacji na ten temat wydanej w 1958 roku, proces ten został opisany u wielu gatunków roślin i jest wykorzystywany w masowym ich rozmnażaniu np. do komercyjnych zastosowań. Ze względu na potrzebę poznania i sterowania tym procesem jest on także dogłębnie badany w wielu laboratoriach na świecie. Powyższy schemat ilustruje wykorzystanie kultur zawiesinowych komórek embriogenicznych w badaniach i doskonaleniu gatunków należących do rodzaju Gentiana.

Przedstawiana praca podsumowuje osiągnięcia polskich grup badawczych pracujących nad systemami SE stworzonymi dla roślin takich jak: goryczki, paproć drzewiasta Cyathea delgadii Sternb. i drzew iglastych, a także dla trzech gatunków roślin modelowych: Arabidopsis thaliana, Medicago sativaM. truncatula. Prowadzone badania eksperymentalne zmierzają do poszerzenia wiedzy na temat cytomorfologicznych, fizjologicznych, biochemicznych i genetycznych procesów zachodzących podczas indukcji SE oraz rozwoju zarodków i wnoszą znaczący postęp w wiedzy o tym zjawisku.

Mikuła A, Gaj M, Grzyb M, Hazubska-Przybył T, Kępczyńska E, Kępczyński J, Rybczyński JJ, Tomiczak K, Wójcik AM 2022 Polish contribution to global research on somatic embryogenesis. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 91, 9115. https://doi.org/10.5586/asbp.9115