e-mail: m.monder@obpan.pl

tel. 22 648 38 56 w. 229

Mój zakres zainteresowań związany jest przede wszystkim z ogrodnictwem i rodzajem Rosa. Jestem kuratorem i założycielem Kolekcji Narodowej Odmian Uprawnych Róż. W PAN Ogrodzie Botanicznym pracuję od 1998 roku, skupiając się na tworzeniu, utrzymaniu i rozwoju kolekcji róż służącej nie tylko gromadzeniu i zachowaniu ogromnej różnorodności tego rodzaju, ale także badaniom i obserwacjom botanicznym, anatomicznym, morfologicznym oraz ogrodniczym i agrotechnicznym. Praca ta wymaga ustawicznego i intensywnego zgłębiania wiedzy oraz pracy twórczej. Od początku powstania kolekcji propagujemy wznowienie produkcji w szkółkach krzewów róż historycznych, przywrócenie do uprawy najcenniejszych odmian zarówno w ogrodach i miejscach o charakterze zabytkowym, jak i amatorsko. Badamy także możliwości zastosowania odmian róż z różnych grup, zwłaszcza okrywowych i historycznych. Współpracujemy z jednostkami naukowymi, ogrodami botanicznymi, rozariami, hodowcami, szkółkarzami w kraju i za granicą. Swoje badania naukowe i doświadczenie zawodowe staram się upowszechniać wśród specjalistów i miłośników roślin. Ponadto w działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej przekazuję wiedzę nie tylko dotyczącą róż, ale i całego świata roślin.

Główne zainteresowania badawcze i popularyzatorskie:

 1. Anatomia i morfologia gatunków z rodziny różowatych (Rosaceae)
 2. Fenologia, zimotrwałość, wzrost i kwitnienie róż okrywowych i historycznych w warunkach Polski Centralnej.
 3. Intensyfikacja rozmnażania róż historycznych z uwzględnieniem metod przyjaznych środowisku.
 4. Wpływ podkładki na wzrost i rozwój krzewów róż.
 5. Biostymulatory w uprawie roślin.
 6. Możliwości introdukcji i reintrodukcji róż historycznych w warunkach klimatycznych Polski centralnej.
 7. Możliwości introdukcji i reintrodukcji gatunków roślin z cieplejszych stref klimatycznych w  Polsce centralnej.
 8. Możliwości uprawy róż okrywowych przeznaczonych na tereny zieleni w miastach i przy szlakach komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem warunków klimatycznych Polski centralnej.
 9. Historyczne założenia ogrodowe ze szczególnym uwzględnieniem ogrodów różanych.
 10. Historia uprawy, hodowli i szkółkarstwa róż ogrodowych.
 11. Upowszechnianie szerokiej wiedzy botanicznej i ogrodniczej na piknikach i festiwalach nauki, imprezach organizowanych w PAN Ogrodzie Botanicznym, w czasopismach i mediach, wśród dorosłych, młodzieży i dzieci.
 12. Organizacja imprez o charakterze popularyzatorskim.

Habilitacja, cykl jednotematycznych publikacji przedstawionych pt. „Wpływ fazy fenologicznej na ukorzenianie sadzonek pędowych róż historycznych niepowtarzających kwitnienia” (2019).

Praca dyplomowa: Monder M.J. 2020. „Kierunki, sposoby i bariery rozwoju Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie”. pod kierunkiem dr hab. Wioletty Mierzejewskiej, prof. SGH. Roczne Podyplomowe Studia Menedżerskie, Szkoła Główna Handlowa, 58 ss.

Praca doktorska: „Wpływ jakości podkładki i zrazów na wzrost i kwitnienie uprawnych odmian róży” wyróżniona nagrodą przez Radę Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Lublinie w dniu 30.09.2005. Promotor: prof. dr hab. Jerzy Hetman, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (2005).

Praca magisterska: „Wzrost i intensywność fotosyntezy pnączy z rodzaju ParthenocissusHedera”, 1997. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Ogrodniczy, specjalizacja Rośliny Ozdobne; prom. prof. dr hab. Jacek Borowski.

PUBLIKACJE:

 1. Monder M.J., Woliński K., Niedzielski M. 2020. Effect of Phenological Stage and Rooting Enhancers on Physiological Parameters in Stem Cuttings in the Process of Rhizogenesis of Rosa × alba ‘Maiden’s Blush’. Special Issue: Impact of Biostimulants on Crops. Agriculture 10(11), 572; https://doi.org/10.3390/agriculture10110572. (IF 2,072; 100 pkt)
 2. Monder M.J., Pacholczak A., 2019. Rhizogenesis and concentration of carbohydrates in cuttings harvested at different phenological stages of once-blooming rose shrubs and treated with rooting stimulants. Biological Agriculture & Horticulture. https://doi.org/10.1080/01448765.2019.1685407. (IF 2019 1,860; 70 pkt)
 3. Monder M.J., Pacholczak A. 2019. Rhizogenesis and contents of polyphenolic acids in cuttings of old rose cultivars treated with rooting stimulants. Acta Horticulturae. 1232, 99-104. DOI: 10.17660/ActaHortic.2019.1232.16
 4. Monder M.J., Woliński K., Niedzielski M. 2019. The Propagation of Rosa gallica ‘Tuscany Superb’ by root cuttings with the use of IBA and biostimulants. Not Bot Horti Agrobo, 2019, 47(3):xxx-xxx. DOI:10.15835/nbha47311436. (IF 2019 1,168; 40 pkt)
 5. Monder M.J., Kozakiewicz P., Jankowska A. 2019. Anatomical structure changes in stem cuttings of rambler roses induced with plant origin preparations. Scientia Horticulturae 255: 242-254. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2019.05.034 (IF 2,769; 100 pkt)
 6. Monder M.J., 2019. Rooting and growth of root cuttings of two old rose cultivars ‘Harison’s Yellow’ and ‘Poppius’ treated with IBA and biostimulants. Acta Agrobotanica, 72(2):1774. DOI: 10.5586/aa.1774.
 7. Monder, M.J.. 2018. The historical shrub roses in urban green areas. Ann WULS. Hortic Landsc Architec. 39, 37–48.
 8. Monder M.J., Pacholczak A. 2018. Preparations of plant origin enhance carbohydrate content in plant tissues of rooted cuttings of rambler roses: Rosa beggeriana ‘Polstjärnan’ and Rosa helenae ‘Semiplena’. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B — Soil & Plant Science. DOI: 10.1080/09064710.2017.1378365. (IF 2018 0.810; 20 pkt)
 9. Monder M.J., Kozakiewicz P., Jankowska A. 2017. Effect of anatomical structure of shoots in different flowering phase on rhizogenesis of once-blooming roses. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. DOI:10.15835/nbha45210854; 45(2):408-416.
 10. Monder M.J. 2017. Factors affecting the rooting of cuttings of once-blooming roses. Propagation of Ornamental Plants. 17(4):134-144.
 11. Monder M.J. 2016. Study on propagation of shrub and pillar roses by hardwood cuttings with auxins preparations. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus. 15(4):173-183.
 12. Monder M.J., Niedzielski M., Woliński K., Pacholczak A. 2016. The impact of seasonal changes in plant tissue on rhizogenesis of stem cuttings of the once flowering roses. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. DOI:10.15835/nbha43210244; 44(1):92-99.
 13. Monder M.J. 2016. The introduction of the new cultivars of modern roses in the National Collection of Rose Cultivars in the Polish Academy of Sciences Botanical Garden in Powsin. Floriculture: history, theory, practice. Proceedings of the VII International Scientific Conference, May 24-26. Mińsk, Białoruś, 168-170.
 14. Monder M.J. 2015. Historical Roses in the National Collection of Rose Cultivars in the Polish Academy of Science Botanical Garden in Powsin in heritage and cultural aspect. In: J.J. Rybczyński & J.T. Puchalski (eds). Biological diversity in Poland – the challenges and tasks for biological gardens and gene banks until 2020. Monographs of Botanical Gardens. vol. 2: 93-119.
 15. Monder M.J., Niedzielski M., Woliński K. 2014. Effect of rooting preparations on protein, chlorophyll and carotenoid content in leaves of Rosa gallica ‘Duchesse d`Angoulême’ cuttings. Dendrobiology 72: 29-40.
 16. Monder M.J., 2014. Evaluation of growth and flowering of historical cultivars of Rosa gallica growing in the National Collection of Rose Cultivars in the Polish Academy of Science Botanical Garden in Powsin. Acta Agrobotanica, 67(3): 39-52.
 17. Monder M.J., 2012. Evaluation of growth and flowering of cultivars derived from the Rugosa (Rosa rugosa) growing in the National Collection of Rose Cultivars in the Polish Academy of Sciences Botanical Garden in Powsin. Part I. The historical cultivars. Acta Agrobotanica. Vol. 65 (2): 109-116.
 18. Monder M.J., 2012. Evaluation of growth and flowering of cultivars derived from the Rugosa (Rosa rugosa) growing in the National Collection of Rose Cultivars in the Polish Academy of Sciences Botanical Garden in Powsin. Part II. The modern cultivars. Acta Agrobotanica. ISHS Vol. 65 (2): 117-124.
 19. Monder M.J., 2012. Evaluation of Growth and Flowering of 15 Modern Ground Cover Cultivars of Roses Growing in the Collection of Rose Cultivars in the Polish Academy of Science’s Botanical Garden in Powsin. Acta Horticulturae. 953: 85-90.
 20. Monder M.J., 2010. Ocena stanu krzewów 374 odmian róż po sezonie zimowym 2009/2010 w Ogrodzie Botanicznym PAN w Warszawie. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. LVIII: 39-52.
 21. Monder M.J., Hetman J., 2011. The influence of the thickness of rootstock and scions on the growth and quality of the obtained shrubs of two Rosa ×hybrida Part I. Growth parameter of the rose shrubs. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus. 10(1):185-196.
 22. Monder M.J., Hetman J., 2011. The influence of the thickness of rootstock and scions on the growth and quality of the obtained shrubs of two Rosa ×hybrida Part II. The quality of shrubs. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus. 10(1):197-206.
 23. Monder M.J., 2011. Evaluation of growth and flowering of cultivars derived from the Pimpinellifolia (Rosa pimpinellifolia) growing in the Collection of Rose Cultivars in the Botanical Garden of the PAS in Powsin. Journal of Fruits and Ornamental Plant Research. Vol. 19(1): 195-207. (wydawane do 2012; obecnie: Journal of Horticultural Research)
 24. Monder M.J., 2009. The role of historical roses cultivated in the Botanical Garden of the Polish Academy of Sciences in Warsaw in breeding new cultivars. Awtochtonni ta introdukowani rosliny. Wypusk 5. Umań.: 58-67.
 25. Monder M.J., 2009. Różnorodność i charakterystyka wybranych odmian pochodzących od róży pomarszczonej (Rosa rugosa). XIII Konferencja Szkółkarska, „Produkcja drzew i krzewów ozdobnych oraz ich wykorzystanie w terenach zurbanizowanych”. Materiały konf. 21-28. Monder M.J., 2008. Ocena wzrostu i kwitnienia 10 wybranych odmian róż z grupy okrywowych. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. Zeszyt nr 525: 261-269.
 26. Monder M.J., 2008. Odmiany róż angielskich w Kolekcji Odmian Uprawnych Róż PAN Ogrodu Botanicznego CZRB w Powsinie. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 17: 81-89.
 27. Monder M.J., 2007. Zasoby genowe i ocena wybranych odmian róż historycznych w kolekcji PAN Ogrodu Botanicznego CZRB w Powsinie. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 517, część II: 487-494.
 28. Monder M. J., 2007. Charakterystyka wzrostu i wartości dekoracyjnej wybranych odmian parkowych róż historycznych. XI Konferencja Szkółkarska, ,Problemy i perspektywy produkcji szkółkarskiej roślin ozdobnych”, 20-21 lutego 2007. Materiały konferencyjne. 31-40.
 29. Monder M. J., 2007. Ocena wybranych róż okrywowych przeznaczonych do nasadzeń przy trasach komunikacyjnych. XI Konferencja Szkółkarska „Problemy i perspektywy produkcji szkółkarskiej roślin ozdobnych”, 20-21 lutego 2007. Mat. konf. 164-173.
 30. Monder M.J., Hetman J., 2006. Wpływ dojrzałości zrazów oraz umiejscowienia oczka na pędzie na wzrost i jakość uzyskanych krzewów dwóch odmian róż z grupy wielokwiatowych. Część I. Parametry wzrostu krzewów. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 510: 359-365.
 31. Monder M.J., Hetman J., 2006. Wpływ dojrzałości zrazów oraz umiejscowienia oczka na pędzie na wzrost i jakość uzyskanych krzewów dwóch odmian róż z grupy wielokwiatowych. Część II. Jakość krzewów. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 510: 367-375.
 32. Hetman J., Monder M.J. 2004: Wpływ dojrzałości zrazów oraz umiejscowienia oczka na pędzie na jakość uzyskanych krzewów dwóch odmian uprawnych z grupy róż wielkokwiatowych. Część I. Parametry wzrostu uzyskanych krzewów róż.” Acta Scient. Polon. Hort. Cultus. 3 (2): 13-22.
 33. Hetman J., Monder M.J. 2004: Wpływ dojrzałości zrazów oraz umiejscowienia oczka na pędzie na jakość uzyskanych krzewów dwóch odmian uprawnych z grupy róż wielkokwiatowych. Część II. Jakość uzyskanych krzewów róż.” Acta Scient. Polonorum Hortorum Cultus. 3 (2): 23-32.
 34. Monder M.J. 2004: Observations of overwintering of historical roses in roses collection of Botanical Garden of Polish Academy of Sciences in Warsaw after frosty winter 2002/2003. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. 13.: 197-207.
 35. Monder M.J. 2004: Observations of frost resistance of cover roses in roses collection of Botanical Garden of Polish Academy of Sciences in Warsaw after frosty winter 2002/2003. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. 13.: 187-197.
 36. Monder M.J., Hetman J., 2003. Wpływ jakości podkładki i zrazów na wyniki okulizacji dwóch odmian uprawnych róż z grupy wielkokwiatowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 491: 79-90.
 37. Monder M.J., Hetman J., 2003. Wpływ jakości podkładki i zrazów na wyniki okulizacji dwóch odmian uprawnych róż z grupy wielokwiatowych. Acta Scient. Polonorum Hortorum Cultus. 2 (2): 33-42.
 38. Monder M.J. 2001. Rosa rugosa i jej odmiany – cennymi różami parkowymi w kolekcji Ogrodu Botanicznego CZRB PAN w Warszawie. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 10: 47-56.
 39. Monder M.J. 1999: Kolekcja róż Ogrodu Botanicznego PAN w Warszawie. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 8: 17-27.

MONOGRAFIE / ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH:

 • Monder M.J. 2016. Przegląd metod rozmnażania róż historycznych, w: Współczesne kierunki badań nad roślinami ozdobnymi w Polsce. Monografia naukowa, rozdział. Red. A. Bach, A. Kapczyńska, M. Malik, M. Maślanka: 375-390.
 • Monder M.J., 2015. Historical Roses in the National Collection of Rose Cultivars in the Polish Academy of Science Botanical Garden in Powsin in heritage and cultural aspect. In: J.J. Rybczyński & J.T. Puchalski (eds). Biological diversity in Poland – the challenges and tasks for biological gardens and gene banks until 2020. Monographs of Botanical Gardens. vol. 2.: 93-119. (rozdział).
 • Monder M.J., 2007. The collection of ground cover roses in the Botanical Garden of the Polish Academy of Sciences as a picture of progress in their culture. Monographs of Botanical Gardens. Vol. 1 (2007): 93-98 (rozdział).
 • Monder M.J., 2006. Róże. PWRiL. 1-184 ss.

KSIĄŻKI:

 • Monder M.J. 2006. Róże w ogrodzie. Wydawnictwo Działkowiec, 1-64.
 • Monder M.J. 2008. Katalog róż polecanych przez Związek Szkółkarzy Polskich. (współpraca z Marcelim Ciesielskim i Zbigniewem Wybickim w zakresie doboru odmian znajdujących się na rynku polskim oraz inspiracje projektów). Wydawca: Agencja Promocji Zieleni Sp. z o.o.. 1-168.
 • Monder M.J. 2012. Rośliny ozdobne. Uprawa i pielęgnacja. (Rozdział 12.2.)., ,Vademecum Działkowca”. Praca zbiorowa pod red. E. Kondrackiego. Wydawnictwo Działkowiec. 206-218.
 • Monder M.J. 2017. Róże Azji i ich potomkowie. Wyd. PAN OB. CZRB. ss. 124. (książka – folder).
 • Monder M.J. 2018. Róże do warunków klimatycznych Polski. Plantpress.

STRESZCZENIA KONFERENCYJNE / KOMUNIKATY:

Konferencje krajowe

 • Monder M.J. 2016. Wpływ warunków pogodowych w okresie zimy i wiosny na wzrost i kwitnienie historycznych róż pnących. 57 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego., ,Botanika – tradycja i nowoczesność”. Streszczenia referatów i plakatów. Lublin, 27 czerwca-3 lipca:231-232.
 • Monder M.J. 2016., ,Róże” Bolesława Maleckiego – jedna z nielicznych polskich prac o różach z początku XX wieku. Zjazd Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego i Konferencja Międzynarodowa, ,Drzewa, parki i ogrody – dziedzictwo kultury i natury Małopolski Wschodniej, 23-25.09.2016., Bolestraszyce-Lwów. Materiały VIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Streszczenia: 80-81.
 • Monder M.J. 2015., ,Propagation of moss rose ‘Mousseusse Rouge’ with leaf-bud cuttings using plant origin preparations”. Seminarium Naukowe, ,Współczesne kierunki badań nad roślinami ozdobnymi w Polsce”, 22.09.2015. Book of abstracts: 35. (wykład).
 • Monder M.J. 2014. „Cenne róże historyczne w PAN Ogrodzie Botanicznym CZRB w Powsinie”. XLIII Zjazd Polskich Ogrodów Botanicznych, „Różnorodność Biologiczna Polski a Światowy Strategiczny Plan Bioróżnorodności 2011-2020 – nowe wyzwania i zadania dla Ogrodów Botanicznych oraz banków genów”, Warszawa, 30.06-4.06.2014. Mat. konf. 37.
 • Monder M.J. 2013. „Wzrost i kwitnienie odmian pochodzących od róży francuskiej (Rosa gallica L.) w Kolekcji Odmian Uprawnych Róż PAN Ogrodu Botanicznego CZRB w Powsinie”. 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, „Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych” Olsztyn, 24-30.06.2013. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów: 115-116.
 • Monder M.J., Pacholczak A., Kozakiewicz P., Niedzielski M., Jankowska A., Woliński K. 2013. Wpływ fazy dojrzałości pędów i preparatów pochodzenia roślinnego na ukorzenianie sadzonek Rosa helenae ‘Semiplena’. Konferencja Naukowa, „Biologia i ekologia roślin drzewiastych”. Kórnik-Poznań, 21-23.10.2013. Mat. konf. 197-198.
 • Monder M.J. 2012., „The effect of the ripeness of shoots and using different rooting substances on the quality of cuttings of Rosa ‘Duchesse d’Angoulême’ rooted in two substrates” – „Innowacyjność w produkcji i wykorzystaniu roślin ozdobnych”. Ogólnopolska Konferencja. 12-13.09. Lublin. Organizator: Uniwersytet Przyrodniczy. Mat. konf. 30-31.
 • Monder M.J. 2010. The Pimpinellifolia Hybrids (Rosa pimpinellifolia L.) in the Collection of Cultivable Varieties of Roses in Botanical Garden of PAS in Warsaw., ,Planta in vivo, in vitro et in silico”. LV Zjazd PTB, 6-12.09. Warszawa. Acta Societatis Botanicorum Poloniae. Polish Journal of Botany. Warszawa, vol. 79. Supplement 1: 20-21.
 • Monder M. J., 2007. Obserwacje mrozoodporności w kolekcji historycznych odmian róż. IV Konferencja Naukowa, „Rośliny – Środowisko – Człowiek” 27 II 2007, Warszawa. Program i Streszczenia – Streszczenia referatów. 9.
 • Monder M. J., 2007. „Charakterystyka wzrostu i wartości dekoracyjnej wybranych odmian parkowych róż historycznych”. XI Konferencja Szkółkarska, „Problemy i perspektywy produkcji szkółkarskiej roślin ozdobnych”, 20-21 lutego 2007. Mat konf. 31-40.
 • Monder M. J., 2007. Ocena wybranych róż okrywowych przeznaczonych do nasadzeń przy trasach komunikacyjnych. XI Konferencja Szkółkarska, „Problemy i perspektywy produkcji szkółkarskiej roślin ozdobnych”, 20-21 lutego 2007. Mat. konf. 164-173.
 • Monder M., Hetman J., 2006. „Wpływ jakości podkładek i zrazów na jakość krzewów odmian uprawnych róż. X Konferencja Szkółkarska, „Aktualne problemy w szkółkarstwie ozdobnym”, 22-23 lutego 2006. Mat. konf. 5-17.
 • Monder M., Hetman J., 2006. „Wpływ dojrzałości zrazów i umiejscowienia oczek na pędzie na jakość krzewów odmian uprawnych róż”. X Konferencja Szkółkarska, „Aktualne problemy w szkółkarstwie ozdobnym”, 22-23 lutego 2006. Mat. konf. 19-30.
 • Monder M.J., Hetman J., 2006. „Historyczne i współczesne aspekty Kolekcji Róż w Ogrodzie Botanicznym CZRB PAN”. III Konferencja Naukowa, „Rośliny – Środowisko – Człowiek” 20 lutego 2006, Warszawa. Program i Streszczenia – Streszczenia referatów. 10.
 • Monder M.J. 2006. Zasoby genowe i ocena wybranych odmian róż historycznych w kolekcji Ogrodu Botanicznego CZRB PAN. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa, „Zasoby Genowe Roślin w Ochronie Różnorodności Biologicznej” 27-29 czerwiec 2006, Lublin.
 • Monder M.J., Hetman J., 2005: „Wpływ jakości podkładki i zrazów na wyniki okulizacji wybranych odmian z grupy róż wielkokwiatowych. (referat) 21.02. „II Konferencja Naukowa, „Rośliny – Środowisko – Człowiek 2005” Ogród Botaniczny CZRB PAN. Warszawa.

Konferencje międzynarodowe:

 • Monder M.J. The historical roses in city. Scientific International Conference, „Problems of landscape protection and management in XXI century”. Warszawa. Polska. 20-22.04.2017. Book of abstracts: 48-49.
 • Monder M.J., Pacholczak A. 2017 Rhizogenesis and contents of polyphenolic acids in cuttings harvested in different phenological phases from the once-blooming shrub roses and treated with the rooting stimulants. VII International Symposium on Rose Research and Cultivation, ISHS. Angers, Francja, 2-7.06.2017. Book of abstracts.
 • Monder M.J., Kozakiewicz P., Jankowska A. 2017. Effect of Anatomical Structure of Shoots in Different Flowering Phase on Ability to Rhizogenesis of Once-blooming Roses. „40 Years of Horticulture Education in Cluj-Napoca”. Cluj-Napoca. Rumunia. 27-29.09.2017. Book of abstracts. Poster.
 • Monder M.J. 2016. The introduction of the new cultivars of modern roses in the National Collection of Rose Cultivars in the Polish Academy of Sciences Botanical Garden in Powsin. Floriculture: history, theory, practice. Proceedings of the VII International Scientific Conference, May 24-26. Mińsk, Białoruś, 168-170.
 • Monder M.J., Pacholczak A., Woliński. K., Niedzielski M.. 2015. The response of stem cuttings of Rosa ×centifolia ‘Mousseusse Rouge’ on plant origin preparations. International Scientific Conference, „Horticulture in shaping life quality”. Lublin, 18-19.06.2015. Book of abstracts: 132.
 • Monder M.J. 2015. The possibility of the use of historical roses as valuable plant material. 4th International Conference and Workshop, ,Plant – the source of research material”. Lublin, 21-23.09.2015. Book of abstracts: 159.
 • Monder M.J., Kozakiewicz P., Jankowska A. 2014., „Propagation of moss rose ‘Mousseusse Rouge’ with leaf-bud cuttings using plant origin preparations”. International Conference, ,Horticulture in quality and culture of life”, Czechy, Lednice, 23-26.09.2014. Mat. konf. 152.
 • Kwaśniewska E., Monder M.J., Pawłowska B. 2014., „In vitro conservation of historical roses for biodiversity protection”. International Conference, „Horticulture in quality and culture of life”, Czechy, Lednice, 23-26.09.2014. Mat. konf. 58.
 • Monder M.J. 2014. Garden roses in Poland in the interwar period. Międzynarodowa Konferencja Naukowa VII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, ,Drzewa w cieniu człowieka”, Warszawa, 19-21.09.2014. Mat. konf. 55-57.
 • Monder M.J., Niedzielski M., Woliński K. 2013. Chlorophyll and carotenoids content in cuttings of Rosa ‘Maiden’s Blush’ rooted by means of seaweed biotimulants. VI International Conference of Young Scientists, ,Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution.”. Odessa, Ukraina, 13-17.05.2013. Udział korespondencyjny: Mat. konf. 154-155.
 • Monder M.J., Pacholczak A., Kozakiewicz P., Niedzielski M., Jankowska A., Woliński K. 2013. Propagation of Rosa beggeriana ‘Polstjårnan’ with leaf-bud cuttings using biostimulants. VI International Symposium on Rose Research and Cultivation, ISHS. Hannover, Niemcy, 25 – 30 August 2013. Plakat: Mat. konf. 75.
 • Monder M.J. 2012. The Influence of the ripeness of shoots and application of biostimulants on the effectiveness of rooting of semi-hardwood cuttings Rosa ‘Duchesse d’Angoulême’ in two substrates. 2 nd International Symposium ISHS., ,Woody Ornamental of The Temperate Zone”. 1-4.07. Ghent, Belgium. Organizator: Faculty of BioScience Engineering. Universiteit Ghent. Mat. konf. s. 140.
 • Monder M.J. 2012. Evaluation of Growth and Flowering of 15 Modern Ground Cover Cultivars of Roses Growing in the Collection of Rose Cultivars in the Polish Academy of Science’s Botanical Garden in Powsin. Proceedings of the 24 th International Eucarpia Symposium. Section Ornamentals. ISHS., ,Ornamental Breeding Worldwide”, 2-5.09. Warszawa. Organizator: Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, we współpracy z PAN. Mat. konf. s. 33.
 • Monder M.J. 2009. „The role of historical roses cultivated in the Botanical Garden of the Polish Academy of Sciences in Warsaw in breeding new cultivars”. Konferencja Międzynarodowa, Ewolucija rastitielnogo mira w prirodnoj i kultigiennoj sriedie (Evolution of plants in natural and cultural enviroment) Nacionalnyj Dendrologiczieskij Park, Zofijewka, Umań, Ukraina, 20-23.10.2009. Mat. konf. 32-33.

FOLDERY

 • Marcinkiewicz J. (zdjęcia), Monder M.J. (tekst). 2017. Narodowa Kolekcja Odmian Uprawnych Róż – Kalendarz 2017.
 • Gasek A., Kapler A., Kościelak A., Monder M.J., Podlasiak J., Ranc H., Rawski R. 2016. Ścieżka edukacyjna – Polskie gatunki drzew i krzewów. Wyd. PAN OB. CZRB. ss. 64. Folder-przewodnik-informator.
 • Kapler A., Kloss M., Kościelak A., Monder M.J., Niemczyk M., Okuń M., Stocka M., Woliński K. 2015. Kolorowy świat roślin. Redakcja: Monder M., XIX Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Wyd. PAN OB. CZRB. ss. 12.
 • Kapler A., Kloss M., Kościelak A., Monder M.J., Niemczyk M., Okuń M., Stocka M., Woliński K. 2015. Życie roślin wokół słońca. Redakcja: Monder M., XIX Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Wyd. PAN OB. CZRB. ss. 12.
 • Monder M.J. 2014., ,Z dziejów róży – historia Królowej Kwiatów” ss. 12. Folder-informator-album.
 • Monder M.J., Niemczyk M. Stocka M., Woliński K., Zagajewski A. Zaremba A., 2014. Ślady ewolucji wokół nas. Redakcja: Monder M. Wyd. PAN OB. CZRB. ss. 12. Folder-informator.
 • Monder M.J., Niemczyk M. Stocka M., Woliński K., Zagajewski A. Zaremba A., 2014. Rośliny w uprawie naszych przodków. Redakcja: Monder M. ss. 12. Folder-informator.
 • Monder M.J. 2013. Kolekcja Narodowa Odmian Uprawnych Róż. Kolekcja PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie. Seria Piękno wokół nas”. Wyd. PAN OB. CZRB. ss. 18. Folder-przewodnik-informator.
 • Monder M.J., Zaremba A., 2013. Życie roślin – kwiaty. Wyd. PAN OB. CZRB. ss. 4. Folder-informator.
 • Monder M.J., Zaremba A., 2013. Życie roślin – mechanizmy zapylania. Wyd. PAN OB. CZRB. ss. 4. Folder-informator.
 • Zaremba A., Monder M.J., 2013. Życie roślin – rozmnażanie przez szczepienie. Wyd. PAN OB. CZRB. ss. 4. Folder-informator.
 • Zaremba A., Monder M.J., 2013. Życie roślin – rozmnażanie przez sadzonki. Wyd. PAN OB. CZRB. ss. 4. Folder-informator.
 • Rymkiewicz A., Monder M.J., Zaremba A., 2013. Życie roślin – w warunkach suszy. Wyd. PAN OB. CZRB. ss. 4. Folder-informator.
 • Kloss M., Monder M.J., Zaremba A., 2013. Życie i śmierć roślin. XI Festiwal Nauki w PAN w Jabłonnie. Wyd. PAN OB. CZRB. ss. 4. Folder-informator.
 • Monder M.J., Kościelak A. 2012. Rośliny upraw energetycznych. Wyd. PAN OB CZRB w Powsinie. ss. 12
 • Monder M.J. 2010. „Kolekcja Narodowa Odmian Uprawnych Róż”. Materiał przygotowany na Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik oraz Festiwal Nauki w Jabłonnie. Wyd. PAN OB CZRB w Powsinie. Kolejne wznowienia. Wyd. PAN OB CZRB w Powsinie. ss. 4.

PROJEKTY BADAWCZE

 • Projekt wieloletni PW IHAR-IO/1.3.

„Prowadzenie kolekcji historycznych odmian róż”, w ramach zadania nr 1.3 PW IHAR-IO pn., ,Gromadzenie, zachowanie w kolekcjach ex situ, kriokonserwacja oraz charakterystyka, ocena, dokumentacja i udostępnianie zasobów genowych i informacji w zakresie roślin warzywnych, sadowniczych, ozdobnych i miododajnych oraz spokrewnionych dzikich gatunków”, w ramach Programu Wieloletniego, „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”. 2015-2020.

 • Projekt badawczy własny konkurs 40.

„Wpływ biostymulatorów pochodzenia roślinnego na efektywność ukorzeniania się sadzonek pędowych róż historycznych”; nr NN 310008240, dyscyplina: Nauki Przyrodnicze ZR-3, Nauki o Roślinach Uprawnych i Glebie N 310; 2011-2014. kierownik projektu: M.J. Monder.

 • Projekt badawczy promotorski nr 3 P06R 106 24.

„Wpływ jakości podkładki i zrazów na wzrost i kwitnienie uprawnych odmian róży”. Umowa nr PB 0797/P06/2003/24 z dn. 23.05.2003-12-18. Kierownik projektu: prof. dr hab. Jerzy Hetman, AR Lublin, wykonawca: mgr inż. M.J. Monder.

INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI

 • wykłady edukacyjne i popularnonaukowe na zaproszenie w: Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa, Klubach Kultury, na Festiwalach Nauki, wystawie Związku Szkółkarzy Polskich, ,Zieleń to życie”, Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, Polskiego Towarzystwa Botanicznego i in.;
 • rekordy bazy danych Związku Szkółkarzy Polskich 2013-2015 – szczegółowy opis róż, włącznie z pochodzeniem;
 • publikacje w czasopismach fachowych: „Szkółkarstwo”, „Zieleń miejska”, „Biznes ogrodniczy”;
 • artykuły popularnonaukowe w czasopismach ogrodniczych: „Zieleń to życie”, „Działkowiec”, „Ogrody”, „Mój ogródek”, „Mój piękny ogród”;
 • tablice edukacyjne, wyd. Działkowiec;
 • organizacja i udział w piknikach i festiwalach nauki PAN Ogrodzie Botanicznym;
 • udział w festiwalach nauki na zaproszenie jednostek zewnętrznych (wykłady);
 • udział w audycjach radiowych i telewizyjnych;
 • notatki na fan page’a Ogrodu Botanicznego na Facebooku i blog PAN Ogrodu Botanicznego Florofil.

CZŁONKOWSTWO W ORGANIZACJACH:

 • Członek Rady Naukowej PAN OB CZRB (w kadencjach: 2003-2014);
 • Członek ISHS (International Society for Horticultural Science, od 2013);
 • Członek PTB (Polskie Towarzystwo Botaniczne, od 2010);
 • Członek PTD (Polskie Towarzystwo Dendrologiczne, od 2010), Przewodnicząca Sekcji Róż, od 2016;
 • Członek HRG (Historic Rose Group przy Royal Horticultural Society, od 2016);
 • Przewodnicząca KZ OZ PAN OB CZRB Solidarność (kadencja 2014-2018).

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE I SPECJALISTYCZNE W 2017 ROKU:

Monder M.J. 2020. Róże – ważny element zieleni miejskiej. Szkółkarstwo. 1:95-99.
Monder M.J. 2020. Róże rabatowe i okrywowe do miast. Szkółkarstwo. 4:76-81.
Monder M. 2020. Potrzebują przechłodzenia. Działkowiec, 1: 6-7.
Monder M. 2020. Zimowe problemy. Działkowiec, 2: 54.
Monder M. 2020. Pnące róże. Działkowiec, 6: 8-9.
Monder M. 2020. Uważaj na nie. Działkowiec, 6: 12-13.
Monder M. 2020. Jak ograniczać inwazyjne gatunki obce? Działkowiec, 6: 25. Publikacja realizowana w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0100/16 pn. Opracowanie zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz z wprowadzeniem pilotażowych działań i edukacją społeczną”, dofinansowany ze środków UE w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Monder M. 2020. Państwo w sprawie roślin inwazyjnych? Działkowiec, 7: 7. Publikacja realizowana w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0100/16 pn. Opracowanie zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz z wprowadzeniem pilotażowych działań i edukacją społeczną”, dofinansowany ze środków UE w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Monder M. 2020. Poparzenia słoneczne roślin. Działkowiec, 7: 56.
Monder M. 2020. Trujące rośliny. Działkowiec, 8: 12-13.
Monder M. 2020. Klimat a odporność. Działkowiec, 10: 9.
Monder M. 2020. Sadzimy rośliny z gołym korzeniem. Działkowiec, 10: 52.
Monder M. 2020. Klimat a odporność. Działkowiec, 10: 9.
Monder M. 2020. Róże pienne. Działkowiec, 11: 4-6.
Monder M. 2020. Okrywać czy nie okrywać? Działkowiec, 11: 59.
Monder M. 2020. Jak długo żyją rośliny ozdobne. Działkowiec, 12: 10-11.
Monder M. 2020. Rośliny a woda. Działkowiec, 12: 40.
Monder M. 2020. Dodatkowe okrycia. Mój Ogródek, 1: 8.
Monder M. 2020. Do cięcia. Mój Ogródek, 1: 8.
Monder M. 2020. Formy pienne. Mój Ogródek, 1: 9.
Monder M. 2020. ABC rozsady. Mój Ogródek, 1: 14.
Monder M. 2020. Na ciężkiej glebie. Mój Ogródek, 1: 26-27.
Monder M. 2020. Słownik ogrodnika. Mój Ogródek, 2: 8.
Monder M. 2020. Palmy w ogródku? Mój Ogródek, 2: 24-25.
Monder M. 2020. Przyspieszone kwiaty. Mój Ogródek, 2: 17.
Monder M. 2020. Azalia bez liści. Mój Ogródek, 2: 19.
Monder M. 2020. Sosna z nasion. Mój Ogródek, 2: 19.
Monder M. 2020. Kwitnienie hortensji. Mój Ogródek, 3: 8.
Monder M. 2020. Ścięty świerk. Mój Ogródek, 3: 8.
Monder M. 2020. Odmładzamy, dzielimy byliny. Mój Ogródek, 3: 16.
Monder M. 2020. Wczesny siew. Mój Ogródek, 3: 20-21.
Monder M. 2020. Letnie cebulowe. Mój Ogródek, 3: 33-35.
Monder M. 2020. Są groźne! Uważaj na inwazyjne gatunki obce! Mój Ogródek, 5: 37. Publikacja realizowana w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0100/16 pn. „Opracowanie zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz z wprowadzeniem pilotażowych działań i edukacją społeczną”, dofinansowany ze środków UE w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Monder M. 2020. Tunele na trawniku. Mój Ogródek, 4: 15.
Monder M. 2020. Piwonia krzewiasta. Mój Ogródek, 4: 15.
Monder M. 2020. Róże, wybieramy, kupujemy, sadzimy. Mój Ogródek, 4: 26-28.
Monder M. 2020. Kwitnące krzewy. Mój Ogródek, 4: 33-36.
Monder M. 2020. Dobre, bo polskie. Mój Ogródek, 5: 17. Publikacja realizowana w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0100/16 pn. „Opracowanie zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz z wprowadzeniem pilotażowych działań i edukacją społeczną”, dofinansowany ze środków UE w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Monder M. 2020. Odporne na deptanie. Mój Ogródek, 5: 20-23.
Monder M. 2020. Kwitnący migdałek. Mój Ogródek, 5: 24.
Monder M. 2020. Własna jemioła. Mój Ogródek, 5: 24.
Monder M. 2020. Wyłysiała lawenda. Mój Ogródek, 5: 25.
Monder M. 2020. Pąki lilii. Mój Ogródek, 5: 25.
Monder M. 2020. Najpiękniejsze rośliny. Byliny. Mój Ogródek, 5: 33-36.
Monder M. 2020. Owocowe IGO. Mój Ogródek, 5: 40-41.
Monder M. 2020. Kiedy siać dwuletnie? Mój Ogródek, 6: 8.
Monder M. 2020. Niekwitnący tulipan. Mój Ogródek, 6: 8.
Monder M. 2020. Jak ograniczać inwazyjne gatunki obce. Mój Ogródek, 6: 27. Publikacja realizowana w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0100/16 pn. ,,Opracowanie zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz z wprowadzeniem pilotażowych działań i edukacją społeczną”, dofinansowany ze środków UE w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Monder M. 2020. Czy można sadzić. Mój Ogródek, 7: 8.
Monder M. 2020. Przerośnięta tuja. Mój Ogródek, 7: 8.
Monder M. 2020. Hoja bez kwiatów. Mój Ogródek, 7: 9.
Monder M. 2020. Na lipcowych rabatach. Mój Ogródek, 7: 30.
Monder M. 2020. Państwo w sprawie roślin inwazyjnych. Mój Ogródek, 7: 21. Publikacja realizowana w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0100/16 pn. „Opracowanie zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz z wprowadzeniem pilotażowych działań i edukacją społeczną”, dofinansowany ze środków UE w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Monder M. 2020. Rozmnażanie krzewów. Mój Ogródek, 7: 26.
Monder M. 2020. Czas na zmianę… na mniej znane. Mój Ogródek, 8: 18-19.
Monder M. 2020. Owocowe egzoty. Mój Ogródek, 8: 13.
Monder M. 2020. Co na suche bukiety. Mój Ogródek, 8: 11.
Monder M. 2020. Gruba trawa. Mój Ogródek, 8: 11.
Monder M. 2020. Zielone oczko. Mój Ogródek, 8: 10.
Monder M. 2020. Jak długo żyją róże. Mój Ogródek, 8: 10.
Monder M. 2020. Pakiet 3 roślin doskonałych. Mój Ogródek, 9: 20.
Monder M. 2020. Stanowisko dla róż. Mój Ogródek, 9: 18-19.
Monder M. 2020. Werbena patagońska. Mój Ogródek, 9: 8.Monder M. 2020. Problemy z powojnikami. Mój Ogródek, 9: 8.
Monder M. 2020. Usychająca lawenda. Mój Ogródek, 9: 9.
Monder M. 2020. Wierzba bez liści. Mój Ogródek, 9: 9.
Monder M. 2020. Na sezonowe obrzeża. Mój Ogródek, 9: 15.
Monder M. 2020. Krzewy ozdobne i owocowe. Mój Ogródek, 10: 33-36.
Monder M. 2020. Cięcie ketmi. Mój Ogródek, 10: 9.
Monder M. 2020. Świerk traci igły. Mój Ogródek, 10: 18.
Monder M. 2020. Trawy do przechowania. Mój Ogródek, 10: 8.
Monder M. 2020. Ogródek jesienią. Mój Ogródek, 10: 4-7.
Monder M. 2020. Kwitnienie zimowitów. Mój Ogródek, 11: 10.
Monder M. 2020. Najlepszy stroisz. Mój Ogródek, 11: 10.
Monder M. 2020. Opatulić nóżkę. Mój Ogródek, 11: 12.
Monder M. 2020. Jesienne zaskoczenie. Mój Ogródek, 11: 13.
Monder M. 2020. Drzewa ozdobne i owocowe. Mój Ogródek, 11: 33-36.
Monder M. 2020. ABC mokrej zimy. Mój Ogródek, 12: 8-9.
Monder M. 2020. Rośliny pod świerkiem. Mój Ogródek, 12: 10.
Monder M. 2020. Czarne plamy na trawniku. Mój Ogródek, 12: 10.
Monder M. 2020. Problem z zamiokulkasem. Mój Ogródek, 12: 11.
Monder M. 2020. Kwitnące kaktusy. Mój Ogródek, 12: 12-13.
Monder M. 2020. Sadzonki korzeniowe. Mój Ogródek, 12: 18.

 

Powiększ czcionkę
Kontrast
Przewiń do góry