e-mail a.rucinska@obpan.pl

tel. 22 648 09 51 w. 239

 

Problematyka badawcza:

 • Wykorzystanie technik molekularnych w ocenie i ochronie różnorodności biologicznej roślin
 • Ochrona w warunkach ex situ zagrożonych, chronionych i rzadkich gatunków flory Polski
 • Genetyka populacyjna i konserwatorska populacji gatunków rzadkich i zagrożonych roślin ze szczególnym uwzględnieniem czynników kształtujących genetyczną strukturę populacji roślin o niskich liczebnościach
 • Skuteczność różnych form ochrony ex situ (prowadzenie kolekcji żywych roślin, kriogeniczne zabezpieczenie nasion) w aspekcie zabezpieczenia różnorodności genetycznej populacji naturalnych gatunków roślin dziko rosnących
 • Określenie wytycznych konserwatorskich dla zabezpieczenia różnorodności genetycznej gatunków rzadkich i chronionych roślin na podstawie rozkładu zmienności genetycznej w populacjach naturalnych

Publikacje:

 1. Puchalski J., Rucińska A., Niemczyk M., Kapler A. 2016. Działalność Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie na rzecz zachowania różnorodności flory naturalnej Polski. Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody PAN 5-6/2014-2015: 207-225. MNiSzW=1.
 2. Puchalski J., Rucińska A., Niemczyk M., Kapler A. 2015. Działalność Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie na rzecz zachowania różnorodności flory naturalnej Polski. Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody PAN. (brak IF, brak DOI, 1 pkt MNiSzW).
 3. Rucińska A., Puchalski J. 2015. Molecular markers as tools for conservation the efficiency of ex situ living plant collections of Polish endangered and threatened plant species. W: Rybczyński J.J., Puchalski J. (eds.). Monographs of Botanical Gardens. Vol. 2. Biological Diversity in Poland – the challenges and tasks for botanical gardens and gene banks until 2020. PAS BG-CBDC in Powsin, Warsaw: 41-47.
 4. Puchalski J. Nowak A., Smieja A., Rucińska A., Niemczyk M, Kapler A., Walerowski P., Krzyżewski A. 2014. Flagship species of the Pieniny NP. protected ex situ at PAS BGCBDC Seed Bank at Warsaw-Powsin. Opole Scientific Society Nature Journal 47:9-21.
 5. Rucińska A., Puchalski J., Kapler A. 2013. Markery molekularne w ocenie skuteczności ochrony ex situ wybranych gatunków chronionych i zagrożonych flory Polski. PAN Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie. Warszawa, ss. 32
 6. Rucińska A., Puchalski J. 2011. Comparative molecular studies on the genetic diversity of an ex situ garden collection and its source population of the critically endangered polish endemic plant Cochlearia polonica E. Fröhlich. Biodivers Conserv 20:401–413 DOI 10.1007/s10531-010-9965-z
 7. Csontos P., Rucińska A., Puchalski J. 2010. Germination of Erysimum pieninicum and Erysimum odoratum seeds after various storage conditions. Tájökológiai Lapok 8 (4): 1–6
 8. Rucińska A., Puchalski J. 2010. Molecular studies on ex-situ conservation of rare and endangered Polish plants” BGCI Proceedings of the 4th Global Botanic Gardens Congress 06: 1-7
 9. Puchalski J., Rucińska A., 2008. Ocena zmienności genetycznej w populacjach in situex situ u wybranych gatunków endemicznych flory Polski przy użyciu markerów mikrosatelitarnych. Materiały II Sympozjum Naukowego “Jakość Środowiska, Surowców i Żywności”, Poznań 01-03.04.2008, ss. 346-347.

Wykaz realizowanych projektów:

 1. Projekt badawczy promotorski nr N N304 370038 finansowany przez MNiSW, realizowany pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Puchalskiego w latach: 2010-04-02 – 2013-12-31 „Molekularna ocena skuteczności ochrony ex situ dla zachowania różnorodności genetycznej u roślin zagrożonych na przykładzie pszonaka pienińskiego Erysimum pieninicum (Zapał.) Pawł.”
 2. Projekt POMOST finansowany ze środków Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki zgodnie z umową POMOST_C20 realizowany w czasie: 19-07-2010 do 24-12- 2010
Przewiń do góry