e-mail: k.tomiczak@obpan.pl

tel.: +48 22 648 38 56 wew. 209

Problematyka badawcza:

 • kultury protoplastów i somatyczna hybrydyzacja roślin z rodzaju Gentiana (goryczka) dla uzyskania mieszańców międzygatunkowych o wysokich walorach ozdobnych lub użytkowych
 • procesy morfogenetyczne roślin nasiennych (goryczki) oraz zarodnikowych (paprocie) w kulturze in vitro ze szczególnym uwzględnieniem procesu somatycznej embriogenezy
 • krioprezerwacja materiału roślinnego roślin nasiennych (goryczki) oraz zarodnikowych (paprocie)
 • ewaluacja stabilności genetycznej roślin uzyskanych w kulturach tkankowych oraz regenerantów po krioprezerwacji przy użyciu różnorodnych technik cytologicznych, cytogenetycznych (określanie liczby chromosomów, hybrydyzacja in situ), molekularnych (markery molekularne RAPD, ISSR, AFLP, PCR-RFLP) i cytometrii przepływowej
 • żywotność i możliwości długoterminowego przechowywania chlorofilowych zarodników paproci

Wybrane publikacje:

 1. Tomiczak K. 2019. Molecular and cytogenetic description of somatic hybrids between Gentiana cruciata L. and G. tibetica King. J. Appl. Genet. DOI: 10.1007/s13353-019-00530-x
 2. Tomiczak K., Mikuła A., Niedziela A., Wójcik-Lewandowska A., Domżalska L., Rybczyński J.J. 2019. Somatic embryogenesis in the family Gentianaceae and its biotechnological application. Front. Plant Sci. 10: 762. DOI:10.3389/fpls.2019.00762
 3. Tomiczak K., Grzyb M., Rybczyński J.J., Mikuła A. (2018) Somatic Embryogenesis and Somatic Embryo Cryopreservation of the Tree-Fern Cyathea Delgadii Sternb.. In: Jain S., Gupta P. (eds) Step Wise Protocols for Somatic Embryogenesis of Important Woody Plants. Forestry Sciences, vol 85. Springer, Cham, pp 291-303. https://doi.org/10.1007/978-3-319-79087-9_23
 4. Rybczyński JJ, Tomiczak K, Grzyb M, Mikuła A 2018 Morphogenic events in ferns: single and multicellular explants in vitro. In: Fernández H. (eds.) Current Advances in Fern Research. pp. 99-120 Springer, Cham https://doi.org/10.1007/978-3-319-75103-0_5
 5. Mikuła A, Grzyb M, Tomiczak K, Rybczyński JJ 2018 Experimental and practical application of fern somatic embryogenesis. In: Fernández H. (eds.) Current Advances in Fern Research. Springer, Cham pp 121-137 https://doi.org/10.1007/978-3-319-75103-0_6
 6. Tomiczak K., Sliwinska E., Rybczyński J.J., 2017. Protoplast fusion in the genus Gentiana: genomic composition and genetic stability of somatic hybrids between Gentiana kurroo Royle and G. cruciata. Plant Cell Tiss Organ Cult 131:1-14. doi:10.1007/s11240-017-1256-x
 7. Tomiczak K., Sliwinska E., Rybczyński J.J., 2016. Comparison of the morphogenic potential of five Gentiana species in leaf mesophyll protoplast culture and ploidy stability of regenerated calli and plants. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 126:319–331. doi: 10.1007/s11240-016-1000-y
 8. Makowski D., Tomiczak K., Rybczyński J.J., Mikuła A. 2016. Integration of tissue culture and cryopreservation methods for propagation and conservation of the fern Osmunda regalis L. Acta Physiologiae Plantarum 38: 19. doi: 10.1007/s11738-015-2037-y
 9. Mikuła A., Tomiczak K., Makowski D., Niedzielski M., Rybczyński J.J, 2015. The effect of moisture content and temperature on germination and developmental behaviour of Osmunda regalis green spores. Acta Physiologiae Plantarum 37: 229. doi: 10.1007/s11738-015-1985-6
 10. Tomiczak K., Mikuła A., Sliwinska E., Rybczyński J.J. 2015. Autotetraploid plant regeneration by indirect somatic embryogenesis from leaf mesophyll protoplasts of diploid Gentiana decumbens L.f. In Vitro Cellular & Developmental Biology – Plant 51: 350-359. doi: 10.1007/s11627-015-9674-0
 11. Mikuła A., Pożoga M., Tomiczak K., Rybczyński J.J. 2015. Somatic embryogenesis in ferns: a new experimental system. Plant Cell Reports 34(5): 783-794. doi: 10.1007/s00299-015-1741-9
 12. Tomiczak K., Mikuła A., Rybczyński J.J. 2015. Protoplast culture and somatic cell hybridization of gentians. In: Rybczyński J.J., Davey M., Mikuła A. (eds). The Gentianaceae – Volume 2: Biotechnology and Applications, Springer Berlin Heidelberg, pp 163-185. doi: 10.1007/978-3-642-54102-5_7
 13. Mikuła A., Tomiczak K., Domżalska L., Rybczyński J.J. 2015. Cryopreservation of Gentianaceae: trends and applications. In: Rybczyński J.J., Davey M., Mikuła A. (eds). The Gentianaceae – Volume 2: Biotechnology and Applications, Springer Berlin Heidelberg, 267-286. doi: 10.1007/978-3-642-54102-5_11
 14. Rybczyński J.J., Davey M.R., Tomiczak K., Niedziela A., Mikuła A. 2015. Systems of plant regeneration in gentian in vitro cultures. In: Rybczyński J.J., Davey M., Mikuła A. (eds). The Gentianaceae – Volume 2. Biotechnology and Application. Springer Berlin Heidelberg, 1-44. doi: 10.1007/978-3-642-54102-5_1
 15. Mikuła A., Tomiczak K., Rybczyński J.J. 2011. Cryopreservation enhances embryogenic capacity of Gentiana cruciata (L.) suspension culture and maintains (epi)genetic uniformity of regenerants. Plant Cell Reports 30: 565-574. doi: 10.1007/s00299-010-0970-1
 16. Mikuła A., Tomiczak K., Wójcik A., Rybczyński J.J. 2011. Encapsulation-dehydratation method elevates embryogenesity of Gentiana kurroo cell suspension and carrying on genetic stability of its regenerants. Acta Horticulturae 908: 143-154. doi: 10.17660/ActaHortic.2011.908.16
 17. Fiuk A., Tomiczak K., Ładyżyński M., Mikuła A., Rybczyński J.J. 2006. Somatyczna międzygatunkowa hybrydyzacja w rodzaju Gentiana. W: Sodkiewicz W, Sodkiewicz T, Surma M (red.). Mieszańce oddalone roślin uprawnych. Instytut Genetyki Roślin PAN, 191-195

Wybrane publikacje przeglądowe:

 1. Mikuła A., Makowski D., Tomiczak K., Rybczyński J.J. 2013. Kultury in vitro i krioprezerwacja w zachowaniu różnorodności roślin – standardy dla banku genów. Polish Journal of Agronomy 14: 3-17. doi: 10.13140/2.1.3487.2968

Projekty badawcze:

 1. Projekt badawczy NCN ‘OPUS 2’ UMO-2011/03/B/NZ9/02472 pt. „Somatyczna embriogeneza paproci – nowe zjawisko w biologii eksperymentalnej roślin. Analiza cytomorfologiczno-proteomiczna i krioprezerwacja”. Realizacja w latach 2012-2015 w PAN Ogrodzie Botanicznym – CZRB, ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa; główny wykonawca projektu
 2. Projekt badawczy MNiSW Nr 39/N-COST/2007/0. pt. „Krioprezerwacja materiału roślinnego z wykorzystaniem technik regeneracji in vitro dla zachowania bioróżnorodności roślin” realizowany w ramach międzynarodowego projektu COST Action 871 pt. „Cryopreservation of crop species in Europe”. Realizacja w latach 2007-2011 w PAN Ogrodzie Botanicznym – CZRB, ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa; wykonawca projektu
 3. Projekt badawczy habilitacyjny MNiSW nr N302 3595 33 pt. „Ocena stabilności genetycznej kultur Gentiana spp. po krioprezerwacji -196°C) z wykorzystaniem metod cytometrycznych i molekularnych”. Realizacja w latach: 2007-2010 w PAN Ogrodzie Botanicznym – CZRB, ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa; technik
 4. Projekt „Mazowieckie Stypendium Doktoranckie” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 2004-2006, Priorytet 2 „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”, Warszawa 2008-2009
 5. Projekt badawczy MNiSW nr 3P04C 037 23 pt. „Somatyczna hybrydyzacja goryczek z wykorzystaniem somatycznej embriogenezy i transformacji”. Realizacja w latach 2002-2007 w Ogrodzie Botanicznym – CZRB PAN, ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa; wykonawca projektu

Inne formy działalności

a. dydaktyka

 • wykłady i ćwiczenia laboratoryjne dla doktorantów interdyscyplinarnych studiów doktoranckich pt. „Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie pozyskiwania surowców roślinnych dla energetyki w kontekście celów Strategii Europa 2020” POKL.04.03.00-00-042/12-00; SGGW, Wydział Technologii Drewna, marzec 2014 – lipiec 2015, Warszawa
 • coroczna opieka nad wakacyjnymi praktykami zawodowymi studentów i stażystów SGGW i UW – Pracownia Biotechnologii Roślin PAN OB-CZRB, Warszawa, od 2008

b. działalność organizacyjna

 • Sekretarz Komitetu Organizacyjnego XIV Ogólnopolskiej Konferencji Kultur In Vitro i Biotechnologii Roślin „Strukturalne, fizjologiczne i molekularne podstawy różnicowania roślin”, 14-17 września 2015, Poznań
 • Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji „Różnorodność biologiczna Polski a Światowy Strategiczny Plan dla Bioróżnorodności 2011-2020 – nowe wyzwania i zadania dla ogrodów botanicznych oraz banków genów” w ramach XLIII Zjazdu Polskich Ogrodów Botanicznych z okazji Jubileuszu 40-lecia utworzenia PAN Ogrodu Botanicznego, 30 czerwca – 4 lipca 2014, Warszawa-Powsin
 • Sekretarz Komitetu Organizacyjnego XIII Ogólnopolskiej Konferencji Kultur In Vitro i Biotechnologii Roślin „Komórka roślinna obiektem manipulacji genetycznych i fizjologicznych”, 24-27 września 2012, Rogów
 • Członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego
 • Członek Rady Naukowej PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie

c. działalność popularyzacyjna

 • Wykład „Goryczki w naturze i kulturze in vitro” w ramach Wszechnicy Ogrodu „Biotechnologia w służbie ochrony różnorodności roślin”, Festiwal Ogrodowy PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie, 21 maja 2015, Warszawa-Powsin
Powiększ czcionkę
Kontrast
Przewiń do góry