instagram
fb
en

dr Wiesław Podyma

e-mail: w.podyma@ihar.edu.pl
tel. +48 22 648 38 56 wew. 220

 

problematyka badań

 • Zachowanie zasobów genetycznych roślin gatunków dzikich i uprawnych ze szczególnym uwzględnieniem owsów.
 • Badania między gatunkowej i wewnątrz gatunkowej zmienności zbóż oraz innych gatunków roślin słabo wykorzystywanych w rolnictwie.
 • Selekcja i ocena roślin na potrzeby rolnictwa ekologicznego.
 • Wdrażanie Konwencji o Różnorodności Biologicznej i Międzynarodowego Traktatu o zasobach genetycznych roślin dla wyżywienia i rolnictwa z uwzględnieniem dostępu do zasobów genetycznych i podziału korzyści wynikającego z ich wykorzystania.

wybrane publikacje (publications)

 1. Nowosielski J., Nowosielska D., Podyma W., 2005. Application of the AFLP Method for Identification of Oats Species. Variability and Evolution – New Perspectives. Uniw. Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznań 2005.Seria biologia nr 72: 187-194.

 2. Holubec V., Hauptvogel P., Paprstein F., Podyma W., Sevcikova M., Vymyslicky T., 2010. Results of projects on collecting, mapping, monitoring, and conserving of plant genetic resources 1990-2008. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding 46, str 2-8.

 3. Podyma W., Bączek K., Angielczyk M., Przybył J.L., Węglarz Z. 2010. Wpływ zacienienia na plon i jakość surowca turówki leśnej (Hierochloe australis (Schrad.) Roem. & Schult.) (The influence of shadind on the yield and quality of southern sweet-grass (Hierochloe australis (Schrad.) Roem. and Schult.) raw material.) Herba Polonica 56 no 4, 14-19

 4. Przybył J.L., Paczesna E., Angielczyk M., Bączek K., Podyma W., Geszprych A., Węglarz Z. 2011. Intraspecific Variability of Southern Sweet-Grass (Hierochloe australis (Schrad.) Roem & Schult.) Wild Growing in Poland. Acta Hort. 925,89-95

 5. Boczkowska M., Nowosielski J., Nowosielska D., Podyma W. 2014. Assessing genetic diversity in 23 early Polish oat cultivars based on molecular and morphological studies. Genetic Resources and Crop Evolution 61, 5, 927-94.

 6. Puchalski J., Niemczyk M., Walerowski P., Podyma W., Kapler K. 2014. Seed banking of Polish endangered plants – the FlorNatur Project Biodiv. Res. Conserv. 34: 65-72, 2014 - DOI 10.2478/biorc-2014-0005.

 7. Puchalski J., Kapler A., Niemczyk M., Walerowski P., Krzyżewski A., Nowak A., Podyma W. 2014. Long-Term Seed Cryopreservation Of Rare And Endangered Polish Pontopanonian Plant Species. Opole Scientific Society Nature Journal No 47 – 2014: 1-8.

 8. Kapler A., Niemczyk M., Walerowski P., Krzyżewski A., Smieja A., Nowak A., Podyma W., Puchalski J. 2014. Banki nasion wobec starych i nowych wyzwań w ochronie roślin ex situ. Refleksje w 20. rocznicę utworzenia Banku Nasion rodzimej flory Polski w Warszawie-Powsinie (Seed banks to old and new challenges in ex situ plant protection. Reflections on the 20th anniversary of the establishment of Polish native flora Seed Bank in Warsaw- Powsin). Wiadomości Botaniczne 58(3/4): 89–100.

 9. Boczkowska M., Podyma W., Bogusław Łapiński B., 2015. Oat. In: Mohar Singh and Hari D. Upadhyaya, editors: Genetic and Genomic Resources for Grain Cereals Improvement, Oxford: Academic Press; 2015, p. 159-225. ISBN:978-0-12-802000-5.

 10. Boczkowska M., Zebrowski J., Nowosielski J., Kordulasińska I., Nowosielska D., Podyma,W. 2017. Environmentally-related genotypic, phenotypic and metabolic diversity of oat (Avena sativa L.) landraces based on 67 Polish accessions. Genetic Resources and Crop Evolution, 64: 1829–1840, 30pkt. IF 1.294. https://doi.org/10.1007/s10722-017-0555-8

 11. Podyma W, Boczkowska M, Wolko B, Dostatny DF, 2017, Morphological, isoenzymatic and ISSRs based description of diversity of eight sand oat (Avena strigosa Schreb.) landraces. Genetic Resources and Crop Evolution, 64: 1661–1674

inne formy działalności:

 1. dydaktyka

Wykładowca z zakresu zasobów genetycznych roślin i programów rolnośrodowiskowych. Prowadzi wykłady dla studentów SGGW-AR i innych gremiów na temat różnorodności biologicznej roślin i rolnictwa ekologicznego. Jest ekspertem do spraw programów rolnośrodowiskowych.

 1. działalność organizacyjna

Członek Rady do spraw rolnictwa ekologicznego i sprzedaży bezpośredniej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 1. działalność popularyzacyjna
 1. Podyma W., Puchalski J. 2013. Rola banków genów w ochronie różnorodności biologicznej. W: Tyburski J. (eds.) Rolnictwo ekologiczne jako metoda zachowania różnorodności biologicznej. (Role of gene banks in conservation of biodiversity. In: Organic farming as method of conservation of biodiversity). UWM.
 2. Podyma W., Kuszewska K., Tyburski J. 2013. Charakterystyka oraz możliwości wykorzystania współcześnie niedocenianych zbóż W: Tyburski J. (eds.) Rolnictwo ekologiczne jako metoda zachowania różnorodności biologicznej. (Characteristics and possible use of neglected cereals. In: Organic farming as method of conservation of biodiversity) UWM s.16-40.
 3. Kotlińska T., Rutkowska-Łoś A., Pająkowski J., Podyma W. 2015. Informator nt. starych odmian roślin rolniczych i ogrodniczych występujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i możliwościach ich introdukcji do uprawy jako odmiany regionalne i amatorskie. (Old varieties of agricultural and horticultural plants distributed in Poland and methods of its introduction to cultivation as conservation varieties) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. s. 93. https://www.minrol.gov.pl/content/download/53959/297281/version/1/file/Informator_21.07.15.pdf
 

PLAN OGRODU    drukuj

Aby przejść do opisu wybranych kolekcji roślin, kliknij interesujący Cię obszar na planie.