asystent, biolog-florysta

e-mail a.kapler@obpan.pl

tel. +48 22 648 38 56 w. 218

Problematyka badań:

Zajmuję się następującymi obszarami badawczymi:

 • Ekologia i chorologia rzadkich i wymierających gatunków roślin naczyniowych Europy Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem Campanulaceae i Orchidaceae
 • Ekologia roślin, zwłaszcza fitosocjologia widnych lasów i ciepłych zarośli
 • Rozmieszczenie, ochrona i mechanizmy wymierania sozofitów (gatunków rzadkich, prawnie chronionych i czerwonolistowych) w woj. mazowieckim, tworzenie przyszłej Czerwonej Listy i Czerwonej Księgi tego regionu
 • Geografia roślin, zjawiska endemizmu, kurczenia się zasięgów, wikaryzmu, zagęszczania kresów zasięgowych, gatunków kryptycznych, ośrodki powstawania i różnicowania rodzajów i rodzin, ostoje dawnej flory
 • Biologiczne podstawy ochrony przyrody, w tym ochrona ex situ oraz inter situ, teoria i praktyka sztucznego wzmacniania populacji, reintrodukcji i translokacji konserwatorskich, odtwarzanie i poprawa stanu siedlisk
 • Genetyka populacyjna i konserwatorska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zmienności genetycznej mało licznych, izolowanych populacji, wykrywanie ognisk zmienności, typowanie EMU i SU do celów praktycznych
 • Polskie zasoby genowe dziko rosnących krewnych roślin użytkowych (ang. Crop wild relatives, CWR), zwłaszcza sozofitów.

Wybrane publikacje:

 1. Kapler A., Gawryś W., Szmit B., Krzyżewski A. 2016 (2015). Nowe, liczne stanowisko sasanki łąkowej Pulsatilla pratensis (Ranunculaceae) w okolicy Ciechanowa. Newly discovered, abundant locality of Pulsatilla pratensis (Ranunculaceae) near Ciechanów (Central Poland). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 71(6): 470-475. MNiSzW=3.
 2. Kapler A., Puchalski J. 2016 (2015). Niekonsekwentne nadawanie gatunkom rzadkim najwyższych kategorii zagrożenia: EX i EW jako przyczyna trudności w planowaniu ochrony ex situ i translokacji konserwatorskich roślin. Inconsequent use of the highest threat categories: EX and EW as the cause of difficulties in planning during ex situ conservation and assisted migration of rare plant species. Przegląd Przyrodniczy 26(4): 85-92. MNiSzW=2.
 3. Prausová R., Marečková L., Kapler A., Majeský L., Farkas T., Indreica A., Šafářová L. Kitner M. 2016. Adenophora liliifolia: condition of its populations in Central Europe. Acta Biologica Cracoviensia, series Botanica 58(2): 1-19. doi: 10.1515/abcsb-2016-0018. IF=0,73. MNiSzW=20.
 4. Puchalski J., Rucińska A., Niemczyk M., Kapler A. 2016. Działalność Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie na rzecz zachowania różnorodności flory naturalnej Polski. Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody PAN 5-6/2014-2015: 207-225. MNiSzW=1.
 5. Puchalski J., Kapler A., Niemczyk M., Walerowski P., Krzyżewski A., Nowak A., Podyma W. 2014. Long-term cryopreservation of rare and endangered Polish, Ponto-Pannonian plants. Nature Journal 47: 1-8.
 6. Puchalski J., Niemczyk M., Walerowski P., Podyma W., Kapler A. 2014. Seed banking of Polish endangered plants – FlorNatur Project. Biodiversity Research and Conservation 34: 17-25. – DOI: 10.2478/biorc-2014-0005
 7. Puchalski J., Podyma W., Nowak A., Smieja A., Kapler A., Rucińska A., Niemczyk M., Walerowski P., Krzyżewski A. 2014. Flagship species of the Pieniny NP. protected ex situ at PAS BG-CBDC seed bank at Warsaw-Powsin. Nature Journal 47: 9-21.
 8. Dembicz I., Kapler A., Kozub Ł., Zaniewski P. 2011. New locality of Trollius europaeus L. and Gladiolus imbricatus L. near Sochocin by Płońsk (Central Poland). Nature Journal, Opole Scientific Society 44: 36-46.
 9. Pawlikowski P., Jarzombkowski F., Wołkowycki D., Kozub Ł., Zaniewski P., Bakanowska O., Banasiak Ł., Barańska K., Bielska A., Biereżnoj U., Galus M., Grzybowska M., Kapler A., Karpowicz J., Sadowska I., Zarzecki R. 2009. Rare and threatened plants of the mires in the intensively managed landscape of the Góry Sudawskie region (North-Eastern Poland). Botanika-Steciana 13: 29-36.

 

Wybrane artykuły przeglądowe

 1. Puchalski J., Podyma W., Nowak A., Smieja A., Kapler A., Niemczyk M., Walerowski P., Krzyżewski A. 2014. Banki Nasion wobec starych i nowych wyzwań w ochronie roślin ex situ. Refleksje w 20-tą rocznicę utworzenia Banku Nasion flory rodzimej w Warszawie-Powsinie. Seed banks to old and new challenges in ex situ plant protection. Reflections on 20th anniversary of the establishment of Polish natural flora seed bank in Warsaw-Powsin. Wiadomości Botaniczne 58, 3-4: 89–100.
 2. Puchalski J., Kapler A., Niemczyk M. 2011. Ex situ conservation of Polish endangered plant species in botanical gardens. Pp.: 94-122. Botanic Gardens and Biodiversity. 200th Anniversary of University Botanic Gardens Ljubljana, European Botanic Gardens Consortium Meeting, Ljubljana, 12-16.05.2010. pp.: 160.

 

Książki

 1. Kapler A., Galej K., Maślak M., Matynia D., Mysza M., Niemczyk M., Węglarski K. (autorzy). Puchalski J., Wiland-Szymańska J., Szymczak G., Kojs P., Kozioł C. (komitet redakcyjny), 2014. Projekt FlorNatur ROBiA. Ocena stanu populacji oraz ochrona ex situ wybranych dziko rosnących gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Polski. Wyd. Śląskiego Ogrodu Botanicznego, Mikołów, ss. 73.
 2. Kapler A., Krzyżewski A., Niemczyk M., Nowak A., Podyma W., Puchalski J., Smieja A., Walerowski P. 2013. Wybrane gatunki rzadkie, zagrożone i chronione, zachowane ex situ w Banku Nasion PAN OB-CZRB w Powsinie. Wyd. PAN Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, Warszawa-Powsin, ss. 80.
 3. Rucińska A., Puchalski J., Kapler A. 2013. Markery molekularne w ocenie skuteczności ochrony ex situ wybranych gatunków chronionych i zagrożonych flory Polski. PAN Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie. Wyd. PAN OB. CZRB w Warszawie-Powsinie. ss 1-39.

 

Rozdziały w książkach

 1. Kapler A. 2019. Chapter 2. Habitats of halophytes. Pp.: 19-37. [in:] Hasanuzzaman M., Shabala S., Fujita M. (ed.) 2019. Halophytes and Climate Change: Adaptive Mechanisms and Potential Uses. CABI-International, Oxfordshire-Boston, UK-USA.
 2. Kapler A. 2011. Terrestrial ecosystems (potential and transformed) and their protected fragments. ss. 39-47. [in:] Kęder R., Hyska M., Komornik K. 2011. Polish Nature – our Heritage and Duty. Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego “Wiedza”, Warsaw, pp. 162.
 3. Kapler A. 2011. Environmental conservation outside the natural habitats New functions of botanic and zoological gardens. Gene banks. ss. 95-105. [in:] Kęder R., Hyska M., Komornik K. 2011. Polish Nature – our Heritage and Duty. Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego “Wiedza”, Warsaw, pp. 162.
 4. Kapler A. 2009. Uwarunkowania prac nad stworzeniem regionalnej czerwonej listy roślin naczyniowych województwa mazowieckiego. ss. 91-99. [w:] Trwałość i efektywność ochrony przyrody w polskich parkach narodowych. Ochrona przyrody. The durability and efficiency of nature protection in Polish National Parks. Protection of Nature. Wyd. Kampinoskiego Parku Narodowego, Izabelin, ss. 500.

Inne formy działalności

 1. dydaktyka
 • wykłady plenerowe (oprowadzanie po banku nasion, szklarniach, kolekcjach polowych, uprawach eksperymentalnych) studentów SGGW, UW, UKSW, styczeń 2010 – lipiec 2015, Warszawa
 • opieka nad wakacyjnymi praktykami zawodowymi uczniów technikum ogrodniczego z woj. podlaskiego, studentów SGGW i UW – Zakład Oceny i Ochrony Różnorodności Roślin PAN OB-CZRB, Warszawa
 • udział w szkoleniu kandydatów na przewodników po Ogrodzie Botanicznym (wykłady o banku nasion, chłodnej szklarni dla rodzimych gatunków ginących i wybranych kolekcjach polowych) kwiecień 2015, Warszawa
 • pomoc dla magistrantów wykonujących prace w Ogrodzie Botanicznym (gromadzenie i udostępnianie materiałów nt. PAN OB. CZRB, oprowadzanie po Ogrodzie) lub zajmujących się interesującymi mnie gatunkami i ekosystemami, styczeń 2010 – lipiec 2015, Warszawa
 • prelekcje dla członków studenckich kół naukowych WB UW

 

 1. działalność organizacyjna
 • Członek Centrum Ochrony Mokradeł, członek Komisji Rewizyjnej CMoK
 • Członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego
 • Członek Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego
 • Członek Polskiego Towarzystwa Storczykowego „Orchis”
 • Członek Białowieskich Seminariów Geobotanicznych
 • Organizator zespołu wykonawców przyszłej „Czerwonej Listy” i „Czerwonej Księgi” roślin naczyniowych woj. mazowieckiego
 • Współorganizator konferencji krajowych i międzynarodowych oraz zjazdów polskich ogrodów botanicznych i arboretów

 

 1. działalność popularyzacyjna
 • Wykład proszony „Banki Genów wobec starych i nowych wyzwań w ochronie roślin ex situ. Refleksje w 20-tą rocznicę utworzenia Banku Nasion w Powsinie”. Otwarte Seminarium Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy Instytutu Biologii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce, 20 listopada 2014 r.
 • Wykład otwarty „Chronimy w Ogrodzie florę naturalną Polski” w ramach Wszechnicy Ogrodu „Badania dla ochrony przyrody i środowiska oraz eksperymentalnej biologii roślin”, Festiwal Ogrodowy PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie, 18 maja 2015, Warszawa-Powsin
 • Wykład otwarty „Skazane na śmierć i zapomnienie? Już nie! Ochrona rzadkich roślin w Bankach Nasion.” 50-ta Wszechnica Biebrzańska „Ciekawostki florystyczne doliny Biebrzy”. 21 marca 2015 r.
 • Słowo wstępne wspólnie z Artystą (G. Różańskim) i Kuratorami Wystawy (A. Czaban, R. Demidenką) przy otwarciu wystawy/mikroogrodu „GreenCard” w Cysternie na Jazdowie. Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa, 19 czerwca 2015
 • Cykl wypraw i prelekcji (1,5h) terenowych w poszukiwaniu gatunków inwazyjnych na Jazdowie pt. „Roślinni Migranci.”, Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa, 20 czerwca 2015, 19 lipca 2015. & 22 sierpnia 2015 r.
 • Współtworzenie folderów promocyjno-edukacyjnych PAN OB.-CZRB (np.: Gawryś W., Kościelak A. 2011. (red.) „Od katalpy po ambrowca po liściach tulipanowca – rośliny północnoamerykańskie w kolekcjach PAN OB.-CZRB”; Gawryś W. 2014 (red.) „Piękno wokół nas. Kolekcja PAN Ogrodu Botanicznego CZRB w Powsinie.”; Monder M. 2015 (red.) „Kolorowy świat roślin” i „Życie roślin wokół Słońca”)
 • Wywiady dla radia i telewizji nt. banków nasion, wymierania endemitów i reliktów, obcych, inwazyjnych gatunków roślin
 • Udział w Festiwalu Nauki, Pikniku Naukowym Polskiego Radia, rocznicach PAN OB. CZRB
 • Artykuły edukacyjne dla wortali „Z roślinami jesteśmy na Ty!” oraz „Życie a klimat”

 

DOI: 10.2478/biorc-2014-0005

Powiększ czcionkę
Kontrast
Przewiń do góry