Przewodniczący Rady Naukowej PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie w kadencji 2019-2022

Honorowy członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego i Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

 

e-mail: jtpuchalski@wp.pl

tel. +48 22 6483856 w. 224

 

Główne dziedziny badawcze:

 • ochrona i ocena różnorodności biologicznej
 • molekularna taksonomia i biosystematyka roślin
 • genetyka populacyjna i ochrona ex situ  różnorodności genetycznej roślin zagrożonych
 • biologia przechowywania nasion i banki nasion
 • kriokonserwacja nasion i tkanek roślin użytkowych i dziko rosnących
 • fizjologia roślin ozdobnych
 • zachowanie zasobów genowych roślin uprawnych (ogrodniczych i rolniczych)
 • projektowanie i utrzymywanie ogrodów botanicznych

Przebieg pracy zawodowej:

1. Zakład /Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Pracownia Zasobów Genowych Roślin Uprawnych w Skierniewicach (1.07.1970 – 30.06.1974)

 •   asystent, starszy asystent

2. Ogród Botaniczny PAN w Warszawie (od 1.07.1974), potem Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN w Warszawie, obecnie PAN Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

 • starszy asystent (1974-1982)
 • adiunkt (1982-1994)
 • docent (1995-2009)
 • profesor (mianowany) (2009-2010)
 • profesor zwyczajny (mianowany) (2010-2017)
 • ekspert merytoryczny projektu FlorIntegral (2018-2020)

oraz

 • kierownik Pracowni Taksonomii Eksperymentalnej Roślin (1975-1982)
 • zastępca dyrektora ds. naukowych (1.11.1982-31.03.1989)
 • p.o. dyrektor (1.04.1989-31.12.1990) i (1.07.2016-28.02.2017)
 • dyrektor (1.01.1991-30.06.2016)
 • kierownik Zakładu Oceny i Ochrony Różnorodności Roślin (1.07.1999-31.12.2017)

Najważniejsze publikacje:

Prace oryginalne

 1. A. Kapler, M. Niemczyk, J. Puchalski, A. Rapa, B. Radlińska, T. Bajdak, M. Kołodziej, L. Marečkova (2019) „Wykorzystywanie nasion dzwonecznika wonnego Adenophora lilifolia z Dąbrowy koło Zaklikowa (woj. podkarpackie) do wzmocnienia zanikającej populacji w Niedzieliskim Lesie (województwo lubelskie)”. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 75 (2): 125-134.
 2. J. Puchalski, P. Kojs, D. Matynia, (2019) „The network of Polish botanical gardens for seed banking of rare and threatened native plants”. In: Proc. of the 1st International Scientific Conference “Advances and Perspectives”. In: Biodiversity Research and Conservation in Georgia”. Tibilisi, May 20-22, 2019. National Botanical Garden of Georgia, pp. 59-60.
 3. J. Puchalski, A. Rucińska, P. Kojs, M. Maślak, J. Wiland-Szymańska, G. Szymczak, L. Trząski (2018) „New efforts for integrated ex situ and in situ conservation of Polish rare and threatened plants by means of seed and DNA banking and natural populations restitution – FlorIntegral Project”. Book of Abstracts, 8th European Botanic Gardens Congress EUROGARD VIII, Lisbon, Portugal, May 7-11, 2018 (eds. D. Espirito Santo, A.L. Sogres, M. Veloso). University of Lisbon, pp. 184-185.
 4. Rucińska, J. Puchalski, M. Boczkowska, A. Kębłowska, A. Kapler, M. Niemczyk, A. Nosek (2018) „The new approach of DNA markers application with species-specific recommendations for genomic conservation of chosen highly threated species of Polis flora”. Book of Abstracts, 8th European Botanic Gardens Congres EUROGARD VIII, Lisbon, Portugal, May 7-11, 2018, University of Lisbon (eds. D. Espirito Santo, A.L. Soares, M. Veloso), pp. 163-165.
 5. A.H. Baczewska, W. Dmuchowski, J. Puchalski (2017) „The effect of big city environment on urban trees growing in Warsaw” In: “Autochthonous Plants in the Urban Environment” Editors: B. Ravnjak, J.Bavcon & S. Sharrock, Ljubjana University Botanical Garden, Dept. of Biology, Biotechnical Faculty, Ljubljana, Slovenia and Botanic Gardens Conservatin International, Kew, UK., pp. 78-87.
 6. A. Kapler, J. Puchalski, R. Prausova, L. Mareckova (2017)„The studies on the distribution and threat of Adenophora lilifolia (L.) Besser natural localities in Central Europe. W: “Save Plants for Earth’s Future”. 8th Planta Europa Conference, Kyiv. Book of Abstracts: Editors: P. Bardin, E. Penzesne & M. Peregryn. Kyiv Publishers Palivoda A. V., Kyiv, Ukraine p. 20.
 7. M. Niemczyk, J. Puchalski (2017) “The introduction of cryogenic long – term seed storage for conservation of endangered species of Polish archaeophytes” W: “Save Plants for Earth’s Future”. 8th Planta Europa Conference, Kyiv. Book of Abstracts. Editors: P. Bardin, E. Penzesne & M. Peregryn., Kyiv Publishers Palivoda A.V., Kyiv, Ukraine p. 32.
 8. A. Kapler, J. Puchalski, R. Prausova, L. Mareckova (2016) “Zasady ochrony dzwonecznika wonnego Adenophora lilifolia (L.) A.DC w widnych, reliktowych lasach Polski, Czech i Słowacji”. Konferencja naukowa “Drzewa i lasy w zmieniającym się środowiskui. Streszczenie prezentacji Instytut Dendrologii PAN, Kórnik/Poznań. s 272-274.
 9. J. Puchalski, A. Kapler, M. Miemczyk, P. Walerowski, A. Krzyżewski, K. Woliński (2016) ” Long-term seed cryopreservation of rare and endangered Polish ponto-pannonian plant species. The 9th International Conference of Botanic Gardens Network from the Baltic Sea Region “The new challenges and collaboration tasks for botanic gardens from the Baltic Sea Region”. Abstracts. Przelewice Arboretum, Przelewice p. 16.
 10. A. Rucinska, J. Puchalski, M. Niemczyk, M. Saniewski (2016) ” Genetic and physilogical studies for improvement of ex situ conservation efficiency of Polish endemic plants. The 9th International Conference of Botanic Gardens Network from the Baltic Sea Region “The new challenges and collaboration tasks for botanic gardens from the Baltic Sea Region”. Abstracts. Przelewice Arboretum, Przelewice p. 15.
 11. A. Kapler, A. Rapa, M. Kiedrzyński, T. Bajdak, B. Radliński, J. Puchalski (2015). Current sites of Adenophora liliifolia (L.) Bess.’ localities in Poland. Proposed sites for population reinforcement. In: Rybczyński J.J., Puchalski J. (eds.) Monographs of Botanical Gardens. Vol. 2. Biological Diversity in Poland – the challenges and tasks for botanical gardens and gene banks until 2020. PAS BG.-CBDC in Powsin, Warsaw pp. 55-64.
 12. M. Niemczyk, J. Puchalski J. (2015). Long-term cryogenic storage of seeds as a method for native Polish flora conservation. In: Rybczyński J.J., Puchalski J. (eds.) Monographs of Botanical Gardens. Vol. 2. Biological Diversity in Poland – the challenges and tasks for botanical gardens and gene banks until 2020. PAS BG.-CBDC in Powsin, Warsaw pp. 27-33.
 13. A. Rucińska A., J. Puchalski (2015). Molecular markers as tools for conservation the efficiency of ex situ living plant collections of Polish endangered and threatened plant species. In: Rybczyński J.J., Puchalski J. (eds.) Monographs of Botanical Gardens. Vol. 2. Biological Diversity in Poland – the challenges and tasks for botanical gardens and gene banks until 2020. PAS BG.-CBDC in Powsin, Warsaw pp. 41-47.
 14. M. Niemczyk, A. Kapler, J. Puchalski (2015). Ex situ conservation of rare and threatened forest plant species at PAS BG-CBDC’ Seed Bank. Recent status of secured seed collections and perspectives of their further development. W: Marczak D., Tyburski Ł. (eds.). “Lasy w parkach narodowych i rezerwatach przyrody”, Kampinoski Park Narodowy, Izabelin: 63-78.
 15. J. Puchalski, W. Podyma, A. Nowak, A. Smieja, A. Kapler, A. Rucińska, M. Niemczyk, P. Walerowski, A. Krzyżewski (2014). Flagship species of the Pieniny NP protected ex situ at PAS BG-CBDC seed bank at Warsaw-Powsin. Nature Journal, 47: 9-21.
 16. J. Puchalski, A. Kapler, M. Niemczyk, P. Walerowski, A. Krzyżewski, A. Nowak, W. Podyma (2014). Long-term cryopreservation of rare and endangered Polish, Ponto-Panonian plants. Nature Journal, 47: 1-8.
 17. J. Puchalski, M. Niemczyk, P. Walerowski, W. Podyma, A. Kapler (2014). Seed banking of Polish endangered plants – FlorNatur Project. Biodiversity Research and Conservation, 34: 17-25.
 18. J. Puchalski, M. Niedzielski, K. Woliński, M. Niemczyk, P. Walerowski, A. Kapler (2014). Long-term seed and tissue storage of wild and cultivated plants in the Botanical Garden of the Polish Academy of Science in Warsaw. W: Muller J., Kozioł C., Pałucka M. (ed.) Proceedings and results of the international workshop „Current technologies of forest seed treatment”, held 21-25 May 2012, The Kostrzyca Forest Gene Bank, Poland: p. 66-72.
 19. M. Boczkowska, J. Puchalski (2012). SSR studies of genetic changes in relation to long-term storage and field regeneration of rye (Secale cereale L.) seeds. Seed Science and Technology, 40: 63-72.
 20. Kubicka H., Gozdowski D., Puchalski., Łuczak W. (2012). Wielocechowa ocena zróżnicowania form lokalnych żyta o różnym pochodzeniu geograficznym pod względem cech morfologicznych i użytkowych. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 264: 105-115.
 21. H. Kubicka, D. Gozdowski, J. Puchalski, W. Łuczak (2012). Ocena zróżnicowania form lokalnych żyta o różnym pochodzeniu geograficznym pod względem cech użytkowych. Biul. Inst. Hod. Rośl., 264: 105-115.
 22. M. Saniewski M. J. Puchalski J. K. Miyamoto K. M. Oka, J. Ueda (2011). Methyl jasmonate-induced gum production in tulip bulbs is stimulated by gibberellic acid. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research,  19(2): 161-168.
 23. A. Rucińska & J. Puchalski (2010). Comparative molecular studies on the genetic diversity of ex situ and in situ populations of the critically endangered Polish endemic plant Cochlearia polonica E. Fröhlich. Biodiversity & Conservation, 20: 401-413.
 24. P. Csontos, A. Rucińska, J. Puchalski (2010). Germination of Erysimum pieninicum and Erysimum odoratum seeds after various storage conditions. Tájökológiai Lapok, 8 (3): 389-394.
 25. A. Rucińska, J. Puchalski (2010). Molecular studies on ex-situ conservation of rare and endangered Polish plants Proceedings of the 4th Global Botanic Gardens Congress, 1-7, June 2010: www.bgci.org/resources/dublin_papers_authors/: 1-7.
 26. M. Niedzielski, Ch. Walters, W. Łuczak, L.M. Hill, L.J. Wheeler, J. Puchalski (2009). Assessment of variation in seed longevity within rye, wheat and the intergeneric hybrid triticale. Seed Science Research, 19: 213-224.
 27. M. Niedzielski, W. Łuczak, J. Puchalski, D. Gozdowski, H. Kubicka (2009). Zmienność fenotypowa form lokalnych żyta ozimego (Secale cereale L.) o zróżnicowanym pochodzeniu geograficznym. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 544:  269-279.
 28. M. Niedzielski, B. Buczyńska, J. Puchalski (2009). Ocena możliwości hartowania zrazów jabłoni w celu podwyższenia odporności na zamrażanie w ciekłym azocie. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 544: 197-211.
 29. M. Boczkowska, M. Niedzielski, J. Puchalski (2007). Molecular studies and seed ageing effects In relation to long-term storage of rye seeds. Vorträge für Pflanzenzüchtung, 71: 270-272.
 30. K. Chwedorzewska, P. Bednarek, R. Lewandowska, P. Krajewski, J. Puchalski (2006). Studies on genetic changes in rye samples (Secale cereale  L.) maintained in a seed bank. Cellular and Molecular Biology Letters, 11: 338-347.
 31. M. Saniewski, M. Horbowicz, J. Puchalski (2006). Induction of anthocyanins accumulation by methyl jasmonate in shoots Crassula multicava Lam. Acta Agrobotanica, 59(2): 7-14.
 32. M. Saniewski, J. Ueda, K. Miyamoto, M. Horbowicz, J. Puchalski (2006). Hormonal control of gummosis in Rosaceae. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, 14(1): 137-144.
 33. M. Saniewski, J. Ueda, K. Miyamoto, H. Okubo, J. Puchalski, (2005). Methyl jasmonate induces gum and inhibits stem growth promoted by auxin in uncooled tulip bulbs. Journal of Faculty of Agriculture, Kyushu University, 50: 41-47.
 34. K. Chwedorzewska, P. Bednarek, J. Puchalski, (2004). Molecular variation of Antarctic grass Deschampsia antarctica Desv. from King George Island (Antarctica), Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 73(1): 23- 29.
 35. M. Saniewski, J. Ueda, K. Miyamoto, H. Okubo, J. Puchalski (2004). Methyl jasmonate and ethephon cross-talk control gum production in tulip bulbs. Journal of Faculty of Agriculture, Kyushu University, 49: 207-215.
 36. M. Saniewski, M. Horbowicz, J. Puchalski, J. Ueda (2003). Methyl jasmonate stimulates the formation and the accumulation of anthocyanin in Kalanchoe blossfeldiana. Acta Physiologiae Plantarum, 25(2): 143-149.
 37. K. Chwedorzewska, P. Bednarek, J. Puchalski. (2002). Studies on changes in specific rye genome regions due to seed aging and regeneration. Cellular and Molecular Biology Letters, 7(2A): 569-576.
 38. K. Chwedorzewska, P. Bednarek, J. Puchalski, P. Krajewski, (2002). AFLP-profiling of long-term stored and regenerated rye genebank samples. Cellular and Molecular Biology Letters, 7(2A): 457-463.
 39. M. Saniewski, J. Ueda, M. Horbowicz, K. Miyamoto, J. Puchalski (2001). Gum in apricot (Prunus armeniaca L.) shoots induced by methyl jasmonate. Acta Agrobotanica, 54 (2): 27-34.
 40. M. Saniewski, H. Okubo, J. Puchalski (1999). Effect of morphactin on stem growth in relation to auxin in precooled rooted tulip bulbs. Acta Physiol. Plantarum, 21(2): 167-174.
 41. J. Puchalski, M. Niedzielski, A. Martyniszyn, H. Uzdowska-Olejniczak, (1998). Maintenance and evaluation of Secale collection of the Botanical Garden of the Polish Academy of Sciences. W: T. Gass, W. Podyma, J. Puchalski & S. E. Eberhart (eds.) “Challenges in Rye Germplasm Conservation”, IPGRI, Rome, Series: ECP/GR: 79-81.
 42. J. Puchalski (1998). Isozyme loci as markers of genetic changes in rye cultivars in relation to long-term seed storage. W: T. Gass, W. Podyma, J. Puchalski & S. E. Eberhart (eds.) “Challenges in Rye Germplasm Conservation”, IPGRI, Rome, Series: ECP/GR: 50-53.
 43. P.T. Bednarek, K. Chwedorzewska, J. Puchalski, P. Krajewski (1998). Preliminary molecular studies on genetic changes in rye seeds due to long-term storage and regeneration. W: T. Gass, W. Podyma, J. Puchalski & S. E. Eberhart (eds.) “Challenges in Rye Germplasm Conservation”, IPGRI, Rome, Series: ECP/GR: 54-61.
 44. K. Chwedorzewska, M. Niedzielski, P.T. Bednarek, J. Puchalski (1998). Studies on application of RAPD and protein markers for rye cultivars identification. W: T. Gass, W. Podyma, J. Puchalski & S. E. Eberhart (eds.) “Challenges in Rye Germplasm Conservation”, IPGRI, Rome, Series: ECP/GR: 71-78.
 45. M. Niedzielski, J. Puchalski (1998). The effect of different gaseous atmosphere and seed moisture content on viability of rye seeds in long-term storage experiment. W: T. Gass, W. Podyma, J. Puchalski & S. E. Eberhart (eds.) “Challenges in Rye Germplasm Conservation”, IPGRI, Rome, Series: ECP/GR: 24-26.
 46. M. Niedzielski, J. Puchalski (1998). Observation of chosen morphological traits of rye accessions in the relation to long-term seed storage and regeneration. W: T. Gass, W. Podyma, J. Puchalski & S. E. Eberhart (eds.) “Challenges in Rye Germplasm Conservation”, IPGRI, Rome, Series: ECP/GR: 45-49.
 47. K. Chwedorzewska, P.T. Bednarek, J. Puchalski (1998). Wykorzystanie markerów RAPD do analizy zmian genetycznych związanych z długotrwałym przechowywaniem i regeneracją ziarniaków żyta. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 463: 519-527.
 48. M. Saniewski, J. Puchalski, K. Mynett (1997). Formation of parrot-like flowers after treatment of non-parrot bulbs with benzyladenine before flower bud development. Acta Horticult., 430: 107-115.
 49. J. Puchalski (1992). Diversity analysis and conservation of Corydalis pumila (Host) Rchb. – an endangered species in Poland. Acta Horticult., 325 (Flower Bulbs): 889-892.
 50. J. Puchalski, R. Kubiczek, M. Niedzielski (1991). Studies on genetic shift in rye seeds after long-term storage in seed bank. W: Th. J.L. van Hintun, L. Frese and P.M. Perret (eds.) Crop Networks Papers. EUCARPIA/IBPGR Int. Symposium “Searching for New Concepts for Collaborative Genetic Resources Management”, Centre for genetic Resources the Netherlands, Wageningen, 3-6.12.1990 Int. Crop Network Series. 4. IBPGR, Rome: p. 11.
 51. J. Puchalski, P. Klim, M. Saniewski, J. Nowacki (1989). Studies of some physiological processes during tulip leaf senescence induced by methyl jasmonate. Acta Horticult., 251: 107-114.
 52. M. Saniewski, J. Puchalski  (1988). The induction of gum formation in the leaf, stem and bulb by methyl jasmonate in tulips. Bull. Acad. Pol. Sci., Ser. Sci. Biol., 36  (1-3): 35-38.
 53. M. Saniewski, J. Puchalski  (1987). The effect of methyl jasmonate and abscisic acid on differentiation of benzyladenine – induced bulblets in Muscari  bulb. Biol. Plantarum (Praha), 29 (1): 63-65.
 54. J. Puchalski, R.W. Robinson (1987). Electrophoretic classification of Cucurbita cultivars. Cucurbit Genet. Coop. Rept., 10: 83-84.
 55. J. Puchalski, M. Saniewski, P. Klim (1985). The efect of methyl jasmonate on tulip leaf senescence and peroxidase patterns. Acta Horticult., 167: 247-257.
 56. M. Saniewski, J. Puchalski (1982). The inhibitory effect of gibberellic acid and auxins on differentiation of benzyladenine – induced bulblets in Muscari bulbs. Prace Inst. Sadown. i Kwiac., Ser. B (Rośl. Ozdobne), 7: 165-171.
 57. J. Puchalski, B. Molski (1981). Isoenzyme variation within the wild Secale L. species. Kulturpflanze, 29: 391-399.
 58. M. Saniewski, M. Puchalska, J. Puchalski (1979). Comparative electrophoretic analysis of malate and glucose-6-phosphate dehydrogenases and esterase in parrot tulip mutants and their parental cultivars. Bull. Acad. Pol. Sci., Ser. Sci., Biol., 27 (4): 303-307.
 59. J. Puchalski, R.W. Robinson (1978). Comparative electrophoretic analysis of isozymes in Cucurbita species. Cucurbit Genet. Coop. Rept., 1: 28.
 60. J. Puchalski, R.W. Robinson, J.W. Shail (1978). Comparative electrophoresis of isozymes of Cucumis  species. Cucurbit Genet. Coop. Rept., 1: 39-40.
 61. M. Saniewski, J. Puchalski (1977). Isoperoxidase spectra of single tulip cultivars and their parrot mutants. Experientia (Basel), 33: 869-870.
 62. J. Puchalski, B. Molski (1975). Esterases variability within some Polish rye cultivars. Hodowla Roślin, Aklim. i Nasien., 19 (5/6): 479-485.

 

Monografie:

 1. J.J. Rybczyński, J.T. Puchalski J. (eds.) (2015). Biological Diversity in Poland – the challenges and tasks for botanical gardens and gene banks until 2020. Monographs of Botanical Gardens. Vol. 2: pp. 149.
 2. W. Podyma, J.T. Puchalski (2013). Banki genów w ochronie bioróżnorodności genetycznej roślin. W: „Biologiczna różnorodność ekosystemów rolnych oraz możliwości jej ochrony w gospodarstwach ekologicznych” (J. Tyburski, M.K. Kostrzewska, red.). Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, ss. 109-122.
 3. J.J. Rybczyński, J.T. Puchalski (eds.) (2007). European botanic gardens together towards the implementation of plant conservation strategies. Monographs of Botanical Gardens, Vol. 1: 153 pp.
 4. J.T. Puchalski, W. Gawryś (2007). Kolekcje roślin chronionych i zagrożonych oraz gatunków objętych Konwencją Berneńską w polskich ogrodach botanicznych. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 16: 47-184.
 5. A. Łukasiewicz, J.T. Puchalski. (Redakcja naukowa) (2002). Ogrody Botaniczne w Polsce. Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk i Fundacja „Homo et Planta”, Warszawa, s. 362.
 6. H. Galera, J.T. Puchalski, W. Gawryś (2000). Polskie kolekcje roślin chronionych i zagrożonych oraz endemitów i reliktów. Część 2. Taksony zagrożone, endemity i relikty. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 9: 19-41.
 7. H. Galera, J.T. Puchalski, W. Gawryś (1999) Polskie kolekcje roślin chronionych i zagrożonych oraz endemitów i reliktów. Część 1. Gatunki objęte ochroną prawną. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 8: 43-86.
 8. T. Gass, W. Podyma, J.T. Puchalski & S. E. Eberhart (eds.) (1988) “Challenges in Rye Germplasm Conservation”. European Cooperative Programme for Crop Genetic Resources Network (ECP/GR), IPGRI, Rome: p. 120.
 9. J.T. Puchalski (1995) Zasady ochrony i uprawy w ogrodach botanicznych gatunków roślin zagrożonych wyginięciem w warunkach naturalnych. Min. Ochr. Środ., Leśn. i Zas. Nat., Departament Ochrony Przyrody, s. 17.
 10. J.T. Puchalski  (1993) Izoenzymy jako markery zmian genetycznych w siewkach żyta wywołanych przechowywaniem i regeneracją ziarniaków. Prace Ogrodu Botanicznego PAN, seria Monografie i Rozprawy, z. 4: s. 86.
 11. J.T. Puchalski, R.W. Robinson (1990) Electrophoretic analysis of isozymes in Cucurbita and Cucumis and its application for phylogenetic studies. In: D.M. Bates, R.W. Robinson, Ch. Jeffrey (eds.). Biology and Utilization of the Cucurbitaceae, Comstock-Cornell University Press, Ithaca, NY, ss. 60-76.

 

Prace przeglądowe

 1. J. Puchalski (2019) „Banki nasion – nowoczesna metoda ochrony ex situ różnorodności zagrożonych gatunków roślin”. Streszczenia referatów i plakatów (red. L. Frey). „Botanika bez granic – 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego i Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków s. 204. J. Puchalski (2019) “Seed banks – the modern method for ex situ diversity conservation of threatened plant species”. Abstracts of Lectures and Posters of the 58th PBS Congress (ed. L. Frey). “Botany without borders – 58th Congress of the Polish Botanical Society and the W. Szafer Institute of Botany of the Polish Academy of Sciences, Cracow, p. 204.
 2. J. Puchalski, P. Kojs, A. Rucińska, M. Niemczyk (2018) „The Implementation of GSPC 2020 target 8 through seed banking by the Polish botanical gardens” In: Abstracts 10th Baltic Sea Region Botanic Garden Conference “Botanic Gardens in the 21 century: among education, science and business (ed. A. Klimiene) Klaipeda, Lithuania, June 13-16, 2018. Botanical Garden of Klaipeda University, pp. 3-4.
 3. J. Puchalski, P. Kojs, A. Kapler, M. Niemczyk, A. Rucińska (2017) „25 years of seed banking for ex-situ conservation of rare and threatened plants in Poland” W: “ Save Plants for Earth’s Future”, 8th Planta Europa Conference, Kyiv. Book of Abstracts. Editors: P. Bardin, E. Penzesne & M. Peregryn., Kyiv Publisher Palivoda A.V., Kyiv, Ukraine p. 36.
 4. J. Puchalski, P. Kojs (2017) „Znaczenie krajowych i regionalnych sieci ogrodów botanicznych dla rozwoju ich działalności konserwatorskiej i edukacyjnej” w: „Społeczna rola ogrodów botanicznych w rozwoju miasta” XLVII Zjazd Ogrodów Botanicznych I Arboretów w Polsce, Kielce. Streszczenia Prezentacji. Wydawca: Geopark Kielce, s. 24.
 5. J. Puchalski, P. Kojs (2017) “The botanical gardens in Central and Eastern Europe. The current state of affairs and the new challenges and prospects for collaboration”. In: “Botanical Gardens – delivering public goods and supporting society”. 3rd Conference of Eastern and Central European Botanic Gardens, Budapest, Hungary, Hungarian Associaton of Arboreta and Botanic Gardens MABOSZ, Abstract, p. 1.
 6. J. Wiland-Szymańska, P. Kojs, A. Rucińska, M. Maślak, G. Szymczak, D. Mańkowska, J. Puchalski (2017) “FlorIntegral – an integrated network of in situ and ex situ protection of rare, endangered and priority species of the Polish flora”. BGCI 6th Global Botanic Gardens Congress “ Botanic garden in society: Visions for the future”. Conservatoire et Jardin botanique Geneve and BGCI, Geneva, Switzerland. Book of Abstracts. Presentation No. 79, p. 70.
 7. J. Puchalski, A. Rucińska, M. Niemczyk, A. Kapler A. (2016). Działalność Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie na rzecz zachowania różnorodności flory naturalnej Polski. Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody PAN, 5-6/2014-2015 ss. 207-225.
 8. J. Puchalski, P. Kojs (2016) “The National Network of Botanical Gardens in Poland – history, members and activities. The 9th International Conference of Botanic Gardens Network from the Baltic Sea Region “The new challenges and collaboration tasks for botanic gardens from the Baltic Sea Region”. Abstracts. Przelewice Arboretum, Przelewice p. 6.
 9. J. Puchalski (2016) „Znaczenie kolekcji roślin użytkowych w ogrodach botanicznych dla realizacji celów GSPC 2020”. Ogólnopolska Konferencja „Kolekcje roślin użytkowych w świetle Globalnej Strategii Ochrony Świata Roślin 2020” w ramach XLVI Zjazdu Polskich Ogrodów Botanicznych. Streszczenia. Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce i Ogród Botaniczny – Podlaski Ogród Ziołowy Koryciny s. 13.
 10. K. Woliński, M. Niedzielski, J. Puchalski (2016) “6 lat ochrony historycznych odmian jabłoni w ramach kolekcji kriogenicznej w PAN Ogrodzie Botanicznym – CZRB w Powsinie. Ogólnopolska Konferencja „Kolekcje roślin użytkowych w świetle Globalnej Strategii Ochrony Świata Roślin 2020 w ramach XLVI Zjazdu Polskich Ogrodów Botanicznych”. Streszczenia. Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce i Ogód Botaniczny-Podlaski Ogród Ziołowy Koryciny s. 58.
 11. A. Kapler, J. Puchalski J. (2015) „Niekonsekwentne nadawanie gatunkom rzadkim najwyższych kategorii zagrożenia: EX i EW jako przyczyna trudności w planowaniu ochrony ex situ i translokacji konserwatorskich roślin. Inconsequent use of the highest threat cathegorieas: EX & EW as the cause of difficulties in planning of ex situ conservation and assisted migration of rare species. Przegląd Przyrodniczy, 26 (4): 85-92.
 12. Kapler, M. Niemczyk, P. Walerowski, A. Krzyżewski, A. Smieja, A. Nowak, W. Podyma, J. Puchalski (2014/2015) „Bank nasion wobec starych i nowych wyzwań w ochronie roślin ex situ. Refleksje w 20. rocznicę utworzenia Banku Nasion Rodzimej Flory Polski w Warszawie-Powsinie. Wiadomości Botaniczne, 58 (3/4): 89-100 (2019).
 13. J. Puchalski, J. Wiland-Szymańska, G. Szymczak, P. Kojs (2014). (red.) „Ocena stanu populacji oraz ochrona ex situ wybranych dziko rosnących gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Polski. Projekt FlorNatur ROBiA. Wyd. Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, Mikołów. ISBN 978-83-940693-0-8.
 14. A. Kapler, A. Krzyżewski, M. Niemczyk, A. Nowak, W. Podyma, J. Puchalski, A. Smieja, P. Walerowski (2013) „Wybrane gatunki rzadkie, zagrożone i chronione, zachowane ex situ w Banku Nasion PAN OB-CZRB w Powsinie. Wyd. PAN Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, Warszawa-Powsin, ss. 80.
 15. A. Rucińska, J. Puchalski, A. Kapler (2013). Markery molekularne w ocenie skuteczności ochrony ex situ wybranych gatunków chronionych i zagrożonych flory Polski. Wyd. PAN Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, Warszawa-Powsin, ss. 32.
 16. W. Podyma, J. Puchalski (2013) Banki genów w ochronie bioróżnorodności roślin. W: J. Tyburski, M. K. Kostrzewska (red.) Biologiczna różnorodność ekosystemów rolnych oraz możliwości jej ochrony w gospodarstwach ekologicznych. Rolnictwo Ekologiczne. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: 110-122.
 17. M. Boczkowska, J. Puchalski (2012). Telomery i telomeraza w komórkach roślinnych. Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych, 61(4): 587-596.
 18. J. Puchalski (2012). Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN. Postępy Nauk Rolniczych. Zeszyt specjalny 2011. Polska Akademia Nauk, Wydział Nauk Biologicznych i Rolniczych, 349(63): 221-234.
 19. J. Puchalski, A. Kapler, M. Niemczyk (2011). Ex situ conservation of Polish endangered plants in botanical gardens. W: Botanic Gardens and Biodiversity. BGCI & Botanical Garden in Ljubljana: 94-122.
 20. K. Woliński, M. Niedzielski, J. Puchalski (2011). Zastosowanie metod kriogenicznych do długotrwałego przechowywania materiału roślinnego. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 49: 504-512.
 21. J. Puchalski, A. Mikuła, J.J. Rybczyński (2010). Cryo-conservation of endangered plant species in Poland. Annual Report. Polish Academy of Sciences. 67-69.
 22. J. Puchalski, Ch. Walters, 2008. Perspectives for cryo-preserving seeds and spores of native plants. ENSCONEWS, 4: 3-4.
 23. M. Saniewski, K. Miyamoto, H. Okubo, A. Saniewska, J. Puchalski, J. Ueda (2007). Gummosis in tulip (Tulipa gesneriana L.): focus on hormonal regulation and carbohydrate metabolism. Floriculture and Ornamental Biotechnology, Global Science Books, 1(1): 34-39.
 24. H. Kubicka, J. Puchalski, M. Niedzielski, W. Łuczak, A. Martyniszyn (2006). Gromadzenie i ocena zasobów genowych żyta. Biuletyn IHAR, 240/241: 141 – 149.
 25. M. Niedzielski, B. Buczyńska, J. Puchalski (2006). Kriokonserwacja zasobów genowych jabłoni. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 517: 159-166.
 26. W. Łuczak, M. Niedzielski, A. Martyniszyn, J. Puchalski (2006). Żywotność nasion przechowywanych w banku i ocena wybranych obiektów kolekcji żyta uprawnego. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 517: 149-158.
 27. K. Dąbrowski, J. Puchalski (2005). 25 lat działalności Ogrodu Botanicznego Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 14: 3-8.
 28. J. Puchalski (2004). Bank for plants. Academia, 4(4): 24-26.
 29. J. Puchalski (2004). International programmes for seed preservation of European native plants. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 13: 11-18.
 30. K. Chwedorzewska, J. Puchalski (2004). Morfologiczne, cytologiczne i biochemiczne aspekty długotrwałego przechowywania nasion typu ‘orthodox’. Postępy Nauk Rolniczych, 6: 15-27.
 31. K. Chwedorzewska, J. Puchalski (2004). Metody oceny zmian genetycznych wywołanych starzeniem się nasion przechowywanych w bankach genów. Postępy Nauk Rolniczych, 6: 3-14.
 32. J. Puchalski (2002) Współczesne zadania ogrodów botanicznych. Prace Ogrodu Botanicznego UAM, Poznań, 1: 61-68.
 33. M. Niedzielski, J. Puchalski (2002). Germinability of rye seeds after 22 years of storage under controlled atmosphere. In: W. Święcicki, B. Naganowska and B. Wolko (eds.) “Broad Variation and Precise Characterization – Limitation for the Future”, EUCARPIA Section Genetic Resources Workshop, Proceedings. Poznań p. 143-145.
 34. H. Galera, J. Puchalski, W. Gawryś (2001). Polskie kolekcje roślin chronionych i zagrożonych oraz endemitów i reliktów. 3. Gatunki roślin objęte Konwencją Berneńską. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 10: 95-100.
 35. J. Puchalski (2001). Botanical Garden of the Polish Academy of Sciences in Warsaw – the research centre for plant diversity conservation, evaluation and utilization. Human and Environmental Sciences, 10: 185-193.
 36. J. Puchalski (2001). Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN. Działalność Naukowa PAN. Wybrane Zagadnienia, 12: 17-34.
 37. J. Puchalski,  H. Galera (2001). Zadania dla polskich ogrodów botanicznych w zakresie ochrony zagrożonych gatunków roślin w skali europejskiej. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 10: 85-94.
 38. J. Puchalski, W. Szendera, W. Włoch (2001). Śląskie ogrody botaniczne jako banki genów. Problemy Ekologii, 2: 76-80.
 39. M. Saniewski, J. Ueda, K. Miyamoto, M. Horbowicz, J. Puchalski (2000). Methyl jasmonate induces gummosis in plants. Human and Environmental Sciences, 9: 93-100.
 40. J. Puchalski (2000). Banki genów w zachowaniu roślin rzadkich i zagrożonych. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 9: 91-97.
 41. H. Bockelman, S. A. Eberhart, J. Puchalski, A. Webster (1998). Rye germplasm resources in the USDA-ARS National Small Grains Collection. W: T. Gass, W. Podyma, J. Puchalski & S. E. Eberhart (eds.) “Challenges in Rye Germplasm Conservation”, IPGRI, Rome, Series: ECP/GR: 82-86.
 42. M. Niedzielski, J. Puchalski (1998). Możliwości kriogenicznego przechowywania nasion wybranych gatunków roślin użytkowych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 463: 255-267.
 43. R. Górecki, J. Kulka, J. Puchalski (1998). Biochemical aspects of seed deterioration during storage. W: T. Gass, W. Podyma, J. Puchalski & S. E. Eberhart (eds.) “Challenges in Rye Germplasm Conservation”, IPGRI, Rome, Series: ECP/GR: 37-44.
 44. J. Puchalski (1998). Polish botanic gardens as gene banks. W: T. Gass, W. Podyma, J. Puchalski & S. E. Eberhart (eds.) “Challenges in Rye Germplasm Conservation”, IPGRI, Rome, Series: ECP/GR: 9-11.
 45. R. Górecki, K. Kulka, J. Puchalski (1998). Mechanizm starzenia się nasion w aspekcie ich długiego przechowywania. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 463: 191-209.
 46. J. Puchalski (1998). Długotrwałe przechowywanie plazmy zarodkowej roślin użytkowych – metody i problemy. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 463: 211-233.
 47. M. Niedzielski, P. Bednarek, J. Puchalski (1997). Różnicowanie materiałów hodowlanych żyta techniką elektroforezy białek zapasowych ziarniaków. W: “Hodowla Roślin”, I Krajowa Konferencja, IHAR, Poznań: ss. 449-452.
 48. J. Puchalski (1997). Najważniejsze zadania ogrodów botanicznych w świetle Konwencji o Różnorodności Biologicznej. W: “Współczesna rola ogrodów botanicznych w ochronie środowiska przyrodniczego”, Ogólnopolska Konferencja, Szczecin, 16-17.05.1997 r., Uniwersytet Szczeciński: 13-20.
 49. R. Muranyi, M. Niedzielski, J. Puchalski (1995). Ochrona polskich roślin zagrożonych w bankach nasion przechowywanych w ultraniskich temperaturach. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 4: 65-70.
 50. J. Puchalski, W. Gawryś (1992). Collection and evaluation of genetic resources of Liliaceae and Iridaceae in the Botanical Garden of the Polish Academy of Sciences in Warsaw. Acta Horticult., 325 (Flower Bulbs): 893-894.
 51. B. Molski, J. Puchalski, W. Łuczak, R. Kubiczek (1983). Methods of selection of new characters among the cultivated and wild rye collection for breeding purposes. Acta Biol. Jugoslav., Ser. F- Genetika, 15: 219-241.
 52. B. Molski, R. Kubiczek, J. Puchalski  (1981). Rye genetic resources evaluation in the Botanical Garden of the Polish Academy of Sciences. Kulturpflanze, 29: 129-136.
 53. J. Puchalski (1973). Izoenzymy w genetyce i hodowli zbóż. Prace Zespołu Bad. Hodowli Żyta w 1972 r., ss. 85-90.
 54. J. Puchalski (1972). Badania chemotaksonomiczne zbóż. Postępy Nauk Roln., 19 (1): 3-21.
 55. J. Puchalski, B. Molski (1971). Badania taksonomiczne roślin w oparciu o ich skład chemiczny i właściwości fizykochemiczne. Kosmos, Ser. A, 20 (6): 539-556.

Międzynarodowe i krajowe projekty badawcze:

Międzynarodowe

 • Departament Rolnictwa USA
 1. PL-ARS-90 „Polymorphism of isoenzymes in selected cultivars of rye and triticale” (1980-1987) – Główny wykonawca projektu
 2. PL-ARS-140A “Rye seed regeneration for the long-term seed storage” (1988-1994) – Kierownik projektu
 3. PL-ARS-140B “Genetic shift in rye accessions in relation to long-term seed storage” (1989-1996) – Kierownik projektu
 4. PL-ARS-292 “Collection, regeneration of rye landraces and wild types” (1997-2003) – Kierownik projektu
 5. USDA-58-5402-0-F156 “Inheritance of seed longevity in Secale, Triticum and Triticale” (2000-2004) – Kierownik projektu
 6. USDA-58-5402-4-147F “Mechanism of genetic change during ex situ conservation of rye germplasm” (2004-2009) – Kierownik projektu
 7. USDA-58-5402-8-159F „Kinetics of Seed Deterioration in Diverse Lines of Rye, Wheat and Triticale” (2010-2015) – Kierownik projektu
 • projekty badawcze Komisji Europejskiej
 1. VI Ramowy Program UE – Projekt Nr RICA-CT-2004-506109 ENSCONET “European Native Seed Conservation Network” (2004-2009) – Kierownik tematu, koordynator grupy problemowej “Seed Curation” oraz Członek Zespołu Koordynacyjnego projektu
 2. Projekt Operacyjny współfinansowany przez Unię Europejską „Infrastruktura i Środowisko” w ramach Narodowej Strategii Spójności, koordynowany przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Nr POIŚ.05.01.00-00-156/09 pt. „FlorNatur OB – Ochrona ex situ dziko rosnących, zagrożonych i chronionych roślin w Polsce Wschodniej” (2010-2013) – Ekspert
 3. Projekt Operacyjny współfinansowany przez Unię Europejską „Infrastruktura i Środowisko” w ramach Narodowej Strategii Spójności, koordynowany przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych nr POIS.02.04.00-00-0006/17-00. „Florintegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich i zagrożonych priorytetowych gatunków flory na terenie Polski” w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2018-2020) – Ekspert merytoryczny projektu,

Krajowe

 • Programy resortowe koordynowane przez PAN Ogród Botaniczny
 1. Centralny Program Badań Podstawowych CPBP 04.05 „Założenie narodowej kolekcji zagrożonych gatunków roślin, ze szczególnym uwzględnieniem dzikich gatunków i form wyjściowych drzew i krzewów owocowych” (1985-1990) – kierownik programu w latach 1989-1990
 2. Resortowy Program Badań Podstawowych RPBP 04.03 „Fitomelioracja wybranych stref urbanistycznych Warszawy” (1985-1990) – Kierownik programu w latach 1989-1990
 • Projekty badawcze KBN, MNiSW, NCN i NCBiR
 1. Grant KBN Nr 5 P06A 002 19 “Analiza zmienności populacji żyta na poziomie molekularnym w aspekcie długotrwałego przechowywania i regeneracji ziarniaków” (2000-2003) – kierownik projektu
 2. Grant promotorski KBN Nr 6 P04F 020 18 „Badanie zmienności populacyjnej zagrożonego gatunku Corydalis pumila (Host) Rchb. na jego naturalnych stanowiskach w Polsce z wykorzystaniem markerów molekularnych” – kierownik projektu
 3. Specjalny Program Badawczy Nr 16/E-48/6.PR UE/DIE-311/2005-2008 pt. „Europejska sieć ochrony roślin rodzimych” (2005-2008) – kierownik projektu
 4. Projekt MNiSW Nr N N304 370038 „Molekularna ocena skuteczności ochrony ex situ dla zachowania różnorodności genetycznej u roślin zagrożonych na przykładzie pszonaka pienińskiego Erysimum pieninicum (Zapał.) Pawł.” (2010–2013) – kierownik projektu
 5. Projekt rozwojowy NCBiR własny Nr N R 12 0038 06 pt. „Zastosowanie metod kriogenicznych w celu utworzenia banku genów historycznych odmian jabłoni” (2009-2012) – kierownik projektu
 • Specjalny projekt Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 1. Projekt NFOŚiGW nr 1208/2012 w ramach programu priorytetowego 6.1. “Ochrona przyrody i krajobrazu pt. “Ocena stanu populacji oraz ochrona ex situ wybranych dziko rosnących gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Polski – FlorNaturROBiA” (2013-2015) koordynowany przez Radę Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce (ROBiA) – członek zarządu projektu
 • Programy wieloletnie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Fundusz Postępu Biologicznego)
 1. „Gromadzenie i zachowanie materiałów kolekcyjnych dzikich, prymitywnych form i wybranych linii wsobnych żyta oraz innych gatunków dzikich roślin zbożowych. Gromadzenie i zachowanie kolekcji dzikich, prymitywnych i uprawianych w ubiegłych stuleciach odmian jabłoni” (1997-2014) – kierownik tematu
 • Specjalny projekt Ośrodka Ochrony Zabytkowego Krajobrazu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 1. „Inwentaryzacja zasobów roślinnych w wybranych ogródkach wiejskich na terenie rożnych województw w Polsce” (1996-2000) – kierownik projektu
 • Zlecenie Hodowli Roślin ‘Danko’, Sp. z o.o. w Choryni
 1. „Opracowanie na podstawie badań własnych warunków wieloletniego przechowywania ziarniaków żyta i pszenżyta jako metody zachowania rezerw nasiennych odmian i rodów hodowli ‘Danko’” (1998) – kierownik zlecenia

Osiągnięcia:

 • opracowanie na podstawie izoenzymów klasyfikacji filogenetycznej gatunków z rodzajów Cucurbita i Cucumis
 • przygotowanie systemu klasyfikacyjnego gatunków rodzaju Secale oraz odmian i form lokalnych Secale cereale
 • potwierdzenie na podstawie markerów molekularnych zjawiska szyftu genetycznego wywołanego selekcją naturalną w trakcie długotrwałego przechowywania ziarniaków zbóż i ich regeneracji
 • opisanie na poziomie DNA zmian genetycznych w populacjach zagrożonych gatunków flory Polski w kolekcjach ex situ ogrodów botanicznych w stosunku do populacji in situ i przygotowania zaleceń konserwatorskich dla gatunków endemitów
 • stworzenie komputerowej bazy danych o kolekcjach ex situ gatunków roślin rzadkich, zagrożonych i chronionych we wszystkich polskich ogrodach botanicznych
 • utworzenie i ocena znaczących w kraju i zagranicą kolekcji zasobów genowych SecaleMalus
 • utworzenie i rozwój kriogenicznego banku nasion flory polskiej
 • opracowanie i wdrożenie metodyki kriogenicznego banku genów dla historycznych odmian jabłoni w postaci zrazów z pąkami śpiącymi przechowywanych w temperaturze ciekłego azotu
 • aktywny udział w rozwój Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie od początku jego powstania oraz Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie

Funkcje pełnione z wyboru:

 • organizacje międzynarodowe
 1. European Botanic Gardens Consortium of EU – członek i reprezentant Polski (2003-2019)
 2. Botanic Gardens Conservation International – International Advisory Council (pełniące rolę Światowej Rady Ogrodów Botanicznych) – członek (od 2004-2016)
 3. ENSCONET Consortium (Konsorcjum Europejskiej Sieci Banków Nasion Flory Naturalnej) – członek Rady Dyrektorów (2009-2019)
 4. International Dendrology Society – członek honorowy (od 2009 r.)
 5. Council of Europe, Group of Experts on Biodiversity and Biosubsistence – członek (1993-1994)
 6. Council of Europe, Bern Convention Group of Experts on European Flora Conservation – członek (od 1994 roku), wiceprzewodniczący (1999-2001) przewodniczący (2001-2007)
 • rady naukowe i inne organizacje krajowe
 1. Rada Naukowa Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku – członek przez 5 kadencji (1996-2018)
 2. Rada Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu – członek przez 5 kadencji (1994-2020)
 3. Rada Naukowa Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie – członek przez 4 kadencje (2000-2015)
 4. Rada Naukowa Śląskiego Ogrodu Botanicznego – przewodniczący (od 2006 r.)
 5. Rada Naukowa PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie – członek (od 1975); przewodniczący (2019-2022)
 6. Rada Ogrodu Botanicznego w Kielcach – wiceprzewodniczący (od 2016 r. )
 7. Rada Naukowa Leśnego Banku Genów w Kostrzycy – członek (od 2007-2019)
 8. Rada Naukowa Ogrodu Zoologicznego w Warszawie – członek (od 2009 r.)
 9. Rada ds. Ochrony Roślinnych Zasobów Genowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – członek (od 1996-2019)
 10. Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce – członek (od 1989 r.); zastępca przewodniczącego (1992-1996); przewodniczący (1996-2010)
 11. Stowarzyszenie Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce – wiceprzewodniczący (2010-2011), wiceprezes Zarządu (2011-2019)
 12. Związek Stowarzyszeń „Śląski Ogród Botaniczny” – członek Prezydium Rady (od 2002 r.)
 13. Komisja Kolekcji i Zbiorów Przyrodniczych przy Wydziale II Nauk Biologicznych PAN – członek Prezydium (od 1998 r.)
 14. Zespół Integracyjno-Ekspercki Nauk Biologii Roślin powołany przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk (członek od 2009 r.)
 15. Państwowy Zespół Monitoringu Środowiska przy Ministrze Ochrony Środowiska i Leśnictwa – członek (w latach 1990-1995)
 16. Narodowy Komitet Sterujący „Krajowej strategii ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej” w Ministerstwie Środowiska – członek (od 2006 roku).
 17. Fundacja „Homo et Planta” – członek Prezydium Rady Fundacji (1992-2012)
 18. Zespół powołany przez Prezesa PAN ds. ustalenia warunków przystąpienia Polskiej Akademii Nauk do Konsorcjum tworzącego Narodowe Muzeum Przyrodnicze (od 2017)
 19. Zespół Doradczy ds. Stacji Naukowej w Mikołajkach powołany przez Dyrektora Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN (od 2017)
 20. Komisja ds. Oceny Działalności PAN Muzeum Ziemi powołana przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk (2019)
 21. Komisja Prezydenta m. st. Warszawy do oceny wyników konkursów “Warszawa w Kwiatach i Zieleni” (2018 i 2019 ).
 • komitety naukowe PAN
 1. Komitet Botaniki PAN – członek (1996-2015)
 2. Komitet Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin PAN – członek (2011-2015)
 • czasopisma
 1. „Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów” (rocznik Polskiego Towarzystwa Botanicznego) – redaktor naczelny (1992-2007), członek Rady Redakcyjnej
 2. „Journal of Fruit and Ornamental Plant Research” (czasopismo naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach) – członek Rady Redakcyjnej (od 2002 r.)
 3. „Folia Oecologica” (czasopismo Słowackiej Akademii Nauk) – członek Rady Redakcyjnej (od 2003 r.)
 4. „Prace Ogrodu Botanicznego PAN, Seria: Monografie i Rozprawy” (nieregularne) – zastępca redaktora naczelnego (od 1990 roku)
 5. „Monographs of Botanical Gardens” – zastępca redaktora naczelnego (od 2007 roku)
 6. „Acta Societatis Botanicorum Poloniae” – członek Rady Redakcyjnej (2004-2010)
 7. „Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych” – członek Komitetu Redakcyjnego czterech tomów

Staże naukowe:

 • Cornell University, New York State Agricultural Experiment Station, Department of Seed and Vegetable Sciences, Geneva, New York, USA, stypendium Fundacji im. M. Jurzykowskiego (1977-1978)
 • Uniwersytet Complutence i Uniwersytet Politechniczny w Madrycie, Hiszpania (1982), stypendium Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
 • Rolniczo-Chemiczny Instytut Badawczy w Linz, Austria, stypendium Austriackiej Akademii Nauk (1983)
 • Centrum Badań Rolniczych w Jokioinen, Finlandia, stypendium Akademii Finlandii (1985)
 • Uniwersytet Rolniczy w Umėa, Szwecja, stypendium Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk (1988)
 • Ogród Botaniczny Jerozolimskiego i Hebrajskiego Uniwersytetu w Jerozolimie, Izrael (1994), stypendium Izraelskiej Akademii Nauk i Humanistyki
 • National Botanical Institute, Kirstenbosch, RPA (1995), stypendium Foundation for Research Development of Republic of South Africa
 • National Institute of Botany, Luckow, India (1999), stypendium Indian Council of Scientific and Industrial Research
 • The National Research Institute of Forestry, Taipei (Republika Chińska – Tajwan) (2000), stypendium Chinese Academy of Science (Taipei)
 • Osaka Prefecture University, College of Integrated Arts and Sciences, Sakai (Japonia) (2001) stypendium Japanese Society for Promotion of Science

Odznaczenia:

 • Srebrny Krzyż Zasługi (1984)
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2002)
 • Medal im. dr. Henryka Jordana Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (2002)
 • Odznaka Honorowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla Rolnictwa” (2009)
 • Medal im. Profesora Bolesława Hryniowieckiego przyznany przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Botanicznego za upowszechnianie wiedzy (2010)
 • Medal “200-lecia od Instytutu Agronomicznego w Marymoncie do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” przyznany przez Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie za zasługi dla SGGW (2016)
 • Medal z okazji 100-lecia Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego – medal pamiątkowy za szczególne zasługi na rzecz rozwoju Instytutu – wspieranie jego działalności, kształtowanie wizerunku oraz budowę jego sukcesu (2018)

Nagrody i wyróżnienia:

 • Tytuł Adjunct Professor nadany przez Department of Biology, University of Massachusetts w Amherst, USA (1991)
 • Nagroda naukowa Sekretarza Wydziału V Nauk Rolniczych i Leśnych Polskiej Akademii Nauk za monografię pt. „Izoenzymy jako markery zmian genetycznych w siewkach żyta wywołanych przechowywaniem i regeneracją ziarniaków” (1995)
 • Nagroda naukowo-organizacyjna Prezesa Polskiej Akademii Nauk za popularyzację i upowszechnianie osiągnięć naukowych Polskiej Akademii Nauk (2002)
 • Nagroda naukowa za rok 2004 Prezesa Polskiej Akademii Nauk za działalność organizacyjną i popularyzującą naukę (2004)
 • Nagroda naukowo-organizacyjna Prezesa Polskiej Akademii Nauk za wkład w organizację i inicjowanie imprez służących popularyzacji wiedzy i promocji działalności Polskiej Akademii Nauk (2009)
 • Nagroda naukowa Prezesa Polskiej Akademii Nauk za osiągnięcia naukowe w zakresie badań nad ochroną flory polskiej (2013)
 • Medal im. Michała Oczapowskiego – Nagroda Wydziałowa Polskiej Akademii Nauk za wybitny wkład w rozwój ochrony zasobów genowych roślin (2017)
 • Nagroda Miasta Stołecznego Warszawy, która przyznawana jest wybitnym warszawianom i instytucjom działającym na rzecz rozwoju stolicy, a także ludziom kultury, nauki i sztuki (2017)
 • Honorowe członkostwo w Radzie Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce przyznane na wniosek Zarządu przez Walne Zgromadzenie Członków (2018)
 • Honorowe członkostwo w Polskim Towarzystwie Botanicznym przyznane na wniosek Zarządu Głównego przez Walne Zgromadzenie Delegatów na 58. Zjeździe PTB w Krakowie (2019).
Przewiń do góry