„FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

www.florintegral.pl

 

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, II osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu 2.4.1 Ochrona in situ lub ex situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, podtyp projektu 2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, w kwocie 5 121 715,50 zł. Koszt realizacji całego projektu to 6 025 547,67 zł. Udział w finansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi 85%. W projekcie FlorIntegral uczestniczy również Śląski Ogród Botaniczny – Związek Stowarzyszeń z siedzibą w Mikołowie, który pełni funkcję podmiotu uprawnionego do ponoszenia kosztów kwalifikowanych.

Celem projektu jest czynna ochrona szaty roślinnej, w tym zbiorowisk i gatunków flory Polski poprzez realizację szeroko zakrojonego planu zintegrowanych działań ochrony czynnej in situ i ex situ wybranych gatunków oraz ich siedlisk. Projekt spaja i w sposób komplementarny łączy ze sobą spektrum dobrych praktyk stosowanych w czynnej ochronie przyrody wzbogaconych o wiedzę uzyskaną w drodze naszych dotychczasowych badań nad skutecznym zabezpieczaniem różnorodności genetycznej wybranych gatunków o wysokim statusie konserwatorskim w Polsce. Kompleksowe, wieloaspektowe podejście do problemu ochrony gatunkowej roślin wyraża się w dwutorowych, kompatybilnych w stosunku do siebie założeniach projektu:

 • kompleksowa ochrona ex situ wybranych rzadkich i zagrożonych gatunków roślin poprzez skuteczne i długoterminowe zabezpieczenie nasion w warunkach kriogenicznych (bank nasion) oraz utworzenie banku DNA tych gatunków.
 • zintegrowanie metod ochrony ex situ i in situ dla zabezpieczenia różnorodności genetycznej wybranych gatunków roślin i ich siedlisk, w tym o priorytetowym znaczeniu dla zasobów przyrodniczych UE, poprzez ich restytucję oraz poprawę stanu ich siedliska.

Szczegółowo, w ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące czynności:

 • Zbiór nasion i liści 31 gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Polski (13 województw). Wśród nich znajdują się wg. Polskiej Czerwonej Listy Roślin i Polskiej Czerwonej Księgi) 2 gatunki wymarłe na stanowiskach naturalnych (EW), 11 gatunków krytycznie zagrożonych wymarciem (CR), 6 gatunków zagrożonych (EN), 8 gatunków narażonych (VU), 4 gatunki bliskie zagrożenia (NT) i ujęte w Dyrektywie Siedliskowej.

Lista wszystkich gatunków roślin rzadkich i zagrożonych objętych projektem FlorIntegral:

Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska Kategoria
1 Tojad mocny morawski Aconitum firmum ssp. moravicum EN
2 Dzwonecznik wonny Adenophora liliifolia CR
3 Rzepik szczeciniasty Agrimonia pilosa NT
4 Czosnek siatkowaty Allium victorialis NT
5 Zawilec wielkokwiatowy Anemone sylvestris CR
6 Selery błotne Apium repens CR
7 Kaldezja dziewiêciornikowata Caldesia parnassifolia CR
8 Dzwonek piłkowany Campanula serrata VU
9 Dzwonek syberyjski Campanula sibirica CR
10 Turzyca Bueka Carex buekii NT
11 Turzyca stopowata Carex pediformis CR
12 Turzyca wczesna Carex praecox VU
13 Dziewięćsił popłocholistny Carlina onopordifolia VU
14 Warzucha polska Cochlearia polonica EW
15 GoŸdzik siny Dianthus gratianopolitanus EN
16 ¯mijowiec czerwony Echium russicum CR
17 Wilczomlecz pstry Euphorbia epithymoides VU
18 Przytulia krakowska Galium cracoviense VU
19 Dziurawiec wytworny Hypericum elegans EN
20 Jêzyczka syberyjska Ligularia sibirica EN
21 Lnica wonna Linaria odora VU
22 Starodub łąkowy Ostericum palustre VU
23 Tłustosz dwubarwny Pinguicula vulgaris ssp. bicolor CR
24 Pierwiosnek bezłodygowy Primula vulgaris EW
25 Skalnica torfowiskowa Saxifraga hirculus EN
26 Sierpik różnolistny Serratula lycopifolia CR
27 Niebielistka trwała niżowa (właściwa) Swertia perennis ssp. pernnis EN
28 Ostnica Jana Stipa joannis CR
29 Leniec bezpodkwiatkowy Thesium ebracteatum VU
30 Tocja karpacka Tozzia carpatica NT
31 Ciemiężyca czarna Veratrum nigrum CR

Namnożenie i późniejsza restytucja na stanowiskach naturalnych wybranych gatunków:

 • dzwonecznik wonny (Adenophora liliifolia) – Kampinoski Park Narodowy (woj. mazowieckie)
 • selery błotne (Apium repens) – obszary Natura 2000: Pojezierze Gnieźnieńskie i Ostoja Przemęcka (woj. wielkopolskie), Ujście Odry i Zalew Szczeciński (woj. zachodniopomorskie),
 • niechronione obszarowo stanowiska w Wierzbnie i Szreniawie (woj. lubuskie)
 • ciemiężyca czarna (Veratrum nigrum) – obszary Natura 2000: Łabunie oraz Uroczyska Lasów Strzeleckiech (woj. lubelskie)
 • ostnica Jana (Stipa joannis) – obszary Natura 2000: Łąki Trzęślicowe w Foluszu oraz Ostoja Barcińsko-Gąsawska (woj. kujawsko-pomorskie)
 • goździk siny (Dianthus gratianopolitanus) – Podlesice (woj. śląskie)
 • zawilec wielkokwiatowy (Anemone sylvestris) – Ojcowski Park Narodowy (woj. małopolskie)
 • turzyca wczesna (Carex praecox) – Ojcowski Park Narodowy
 • dzwonek syberyjski (Camplanula sibirica) – Ojcowski Park Narodowy

Działaniom towarzyszyć będzie prowadzenie strony internetowej projektu oraz profili na portalach społecznościowych, informujących o idei projektu, zakresie prac i postępach w nim czynionych. Planowane jest przygotowanie adekwatnych materiałów promocyjnych (ulotek, broszur) oraz informacyjnych na bieżące konferencje, a finalnie ekspozycji w PAN Ogrodzie Botanicznym – CZRB w Powsinie prezentującej w formie plakatów prace zespołu nad projektem oraz podsumowującej projekt broszury.

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI MOGĄCYCH MIEĆ WPŁYW NA REALIZACJĘ PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju udostępniło mechanizm umożliwiający anonimowe zgłaszanie potencjalnych nadużyć i nieprawidłowości w projektach realizowanych przy wsparciu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Mechanizm umożliwia sygnalizowanie nieprawidłowości poprzez adres e-mail:

nadużycia.POIS@mir.gov.pl lub przez specjalny formularz http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

 

Zdjęcie Do Projektu FlorIntegral Jest Na Stronie
Przewiń do góry