W ramach czeskiego projektu naukowego z kategorii: Specific research Project – Faculty of Science, University of HK No.2115/2019 “Study of natural and anthropogenic factors impacting populations of endangered plant species and their sites” w latach 2019-2020 r. kontynuowano badania nad lipiennikiem Loesela Liparis loeselii z wybranych populacji w Polsce, Słowacji oraz Czechach, wykorzystując markery SSR oraz dane fitosocjologiczne i demograficzne do oceny zmienności oraz struktury genetycznej tego niepozornego storczyka, chronionego dyrektywą siedliskową i konwencją ramsarską.

Próbki liści pozyskano w latach 2014-2016. Wykazano wyraźną odrębność genetyczną populacji czeskich i słowackich od populacji polskich, a także brak przepływu genów między nimi. W miarę możliwości badaniami objęto populacje o skrajnie różnej liczebności, jak również reprezentujące odmienne ekosystemy, od siedlisk inicjalnych w piaskowniach i żwirowniach przez torfowiska niskie i przejściowe po torfowiska węglanowe. Badania te wpisują się w szerszy nurt prac, prowadzonych w całej UE, nad genetyką, demografią oraz skutecznością dotychczasowych form ochrony tego gatunku i jego podmokłych siedlisk.

Czesko Polski Projekt Liparis Loeselii
Przewiń do góry