==== 1996 ====

Chmielewski W., 1996. Zieleń Warszawy – funkcje, problemy i nadzieje w obliczu realizacji programu ekorozwoju. Materiały konferencyjne z konferencji naukowo-technicznej “Zieleń Warszawy – problemy i nadzieje”. Ogród Botaniczny PAN. 6.09.1996. Warszawa: 160.

Chmielewski W., Dmuchowski W., Supłat S. (1996). Mapy zanieczyszczenia powietrza w Warszawie: kadmem, ołowiem, cynkiem i miedzią. (In:) T.Kozłowska-Szczęsna, K.Błażejczyk, B.Krawczyk, Atlas Warszawy. Środowisko fizjograficzne – niektóre zagadnienia. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, z. 4: 76-79.*

Kurczyńska E.U., Bełtowski M., Włoch W., 1996. Morphological and anatomical changes of Scots pine dwarf ahoots induced dy air pollutants. Environmental and Experimental Botany, 36: 185-197.

Kurczyńska E., Dmuchowski W., Włoch W., Bełdowski M., Huflejt B. (1996). Kambium i wierzchołek krótkopędu sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w środowiskach o różnym stopniu zanieczyszczenia. (w:) R Siwicki (red.), Reakcje biologiczne drzew na zanieczyszczenia przemysłowe, wyd. Sorus, Poznań: 335-344.

Mikuła A., Wesołowska M., Kapusta J., Skrzypczak L., Rybczyński J.J., 1996. Cytomorphological studies of somatic embryogenesis of Gentiana tibetica (King) and G. cruciata (L.) Acta Soc. Bot. Pol. 65A: 47 – 51.

Ratyńska H., Szwed W., 1996. Zespół przyrodniczo – krajobrazowy “Remiz śródpolnych w rejonie wsi Wierzonka” (Środkowa Wielkopolska ). Przegląd Przyrodniczy, 6: 145-158.

Rybczyński J.J., 1996. An assessment of the present status of in vitro culture of lupins. Proceedings of 8th International Lupin Conference Asilmar California, 11-16 May 1996: 222-235.

Supłat St., Dmuchowski W. (1996). Stan zieleni przyulicznej w Warszawie na podstawie wieloletnich obserwacji i doświadczeń. (w): Chmielewski W., Dmuchowski W., K. Niekrasz (red.) Materiały z Konferencji Naukowo-Technicznej, Zieleń Warszawy Problemy i Nadzieje. Warszawa-Powsin, 6 września 1996, Ogród Botaniczny PAN, Warszawa, 59-71.

Zgagacz E.S., Rybczyński J.J., 1996. Different in vitro responses of three species of lupine. Journal of Applied Genetics. 37A: 133-135

==== 1995 ====

Dmuchowski W., Bytnerowicz A. 1995. Biomonitoring of the environmental pollution in Poland using chemical analysis of Scots pine (Pinus silvestris L.) needles. Environmental Pollution, 87: 87-104.

Goller K., Rybczyński J.J., 1995. In vitro culture used for woody fern Cyathea australis (R.Br.) Domin. vegetative propagation. Acta Soc. Bot. Pol. 64: 13-17.

Muranyi R., Niedzielski M., Puchalski J., 1995. Ochrona polskich roślin zagrożonych w bankach nasion przechowywanych w ultraniskich temperaturach. Biul. Ogrodów Bot. Muzeów i Zbiorów, 4: 65-70.

Puchalski J., 1995. Zasady ochrony i uprawy w ogrodach botanicznych gatunków roślin zagrożonych wyginięciem w warunkach naturalnych. Min. Ochr. Środ., Leśn. i Zas. Nat., Departament Ochrony Przyrody, 17 ss.

Ratyńska H., Szwed W., 1995. Ochrona Środowiska przyrodniczego i wybór optymalnego wariantu przebiegu autostrady odcinka obejścia Łagowa. Przegląd Przyrodniczy 3-4: 235-247.

Rybczyński J.J., Dąbrowski L., Badzian T., 1995. Changes in morphogenic potential of shoot regeneration from root explant of Lotus corniculatus L. seedling. Acta Physiol. Plantarum 17: 211-218.

Saniewski M., Mynett K., Puchalski J., 1995. Próby wyjaśnienia mechanizmu powstawania mutantów papuzich u tulipanów. Mat. V Ogólnopolskiego Zjazdu Hodowców Roślin Ogrodn., 22-24.02.1995, Skierniewice, ISiK, Cz. II, 453-458.

==== 1994 ====

Badzian T., Rybczyński J.J. 1994. Cytokinin control of shoot regeneration in root segment culture of Lotus corniculatus L. seedling. Acta Physiol. Plantarum 16: 61-67.

Chmielewski W. 1994. Wieloletnie obserwacje fenologiczne drzew i skład chemiczny liści w ocenie stopnia zanieczyszczenia środowiska miejskiego. Materiały z konferencji “Reakcje biologiczne drzew na zanieczyszczenie środowiska” Poznań, 23-24 maja 1994r.

Chmielewski W., Dmuchowski W.(1994). Bioindykacyjna ocena zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi w Warszawie (ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Mokotowa). Materiały z Konferencji “Problemy ekologiczne Dolnego Mokotowa”, listopad 1993: 78-86.

Dmuchowski W., Wawrzoniak J. (1994). Spatial Distribution of Sulphur and Nitrogen Content in Needles of Scots Pine (Pinus silvestris L.) as related to Air Pollution and Tree Standsvitality in Poland. (w:) J. Solon, E. Roo-Zielińska, Bytnerowicz A. (red.) Climate and Atmospheric Deposition Studies in Forest, Conference Papers, IGSO PAS, Warszawa, 19: 177-186.

Goller K., Rybczyński J.J., 1994. Zastosowanie kultur in vitro w wegetatywnym mnożeniu paproci tropikalnych. Prace Ogrodu Botanicznego PAN 5/6: 309-313.

Kowalczuk A., Rybczyński J.J., 1994. Przechowywanie tkanek roslinnych w temperaturze ciekłego azotu. Prace Ogrodu Botanicznego PAN, 5/6: 139-145

Kozłowska W., Rybczyński J.J., 1994. Somatyczna embriogeneza u traw i zbóż. Prace Ogrodu Botanicznego PAN, 5/6: 131-138.

Lisowska M., Sudnik-Wójcikowska B., Galera H., 1994. Flora cmentarzy lewobrzeżnej Warszawy – wybrane aspekty analizy siedliskowej. Fragmenta Floristica et Geobotanica, 1: 19-31.

Mikuła A., Rybczyński J.J., 1994. Somatyczna embriogeneza u Gentiana spp. Prace Ogrodu Botanicznego PAN, 5/6: 425-432.

Puchalski J., Kaźmierczakowa R., 1994. Threatened Plant Species in Poland. Appropriate Candidates for Listning in Appendix I of the Bern Convention, Council of Europe, Strasbourg, T-PVS (94) 23: 1-38.

Rybczyński J.J., 1994. Możliwości regeneracyjne eksplantatów korzeniowych. Prace Ogrodu Botanicznego PAN 5/6: 115-124.

Rybczyński J.J., Kozłowska W., 1994. Processes of plant differentiation in vitro and their utilization in genome modification of crop grasses. I. Organogenesis and somatic embryogenesis of explant and callus tissue. Gen. Pol.. 35 A: 41-48.

Rybczyński J.J., Kozłowska W., 1994. Processes of plant differentiation in vitro and their utilization in genome modification of crop grasses. II. Manipulation on cell level. Gen.Pol. 35A: 49-57.

Prace Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk (ed: Jan J. Rybczyński), vol. 5/6 Seria konferencje, VII Ogólnopolska Konferencja kultur in vitro „Potencjalne zastosowania kultur in vitro w nowoczesnej hodowli roślin”. Katowice – Ustroń 21-23 września 1994 część I WYKŁADY; pp:1 – 208, część II POSTERY, pp: 1-610

==== 1993 ====

Burska A., Myszkowska D., 1993. Corydalis pumila (Monografia) w Polsce. Czerwona sięga Roślin. Red.: K. Zarzycki, R. Kazimierczakowa. IB PAN: 71-73.

Bytnerowicz A., Manning W.J., Grosjean D., Chmielewski W., Dmuchowski W., Grodzińska K., Godzik B., 1993. Detecting Ozone and Demonstrating its Phytotoxicity in Forested Areas of Poland: a Pilot study. Environmental Pollution, 80, 301-305.

Chmielewski W., Dmuchowski W., Gworek B., 1993. Wykorzystanie metody “moss bags” do oceny zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego. Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Wł. Szafera, 7-8, 181-185.

Galera H., Sudnik – Wójcikowska B., Lisowska M., 1993. Flora cmentarzy lewobrzeżnej Warszawy na tle flory miasta. Frag. Flor. Et Geobot. 38: 237-261.

Mozgawa J.. Wawrzoniak J., Grudzinski T., Kadlewicz T., Małachowska J., Kolk A., Sierota Z., Malecka M., Dmuchowski W.(1993). Ocena stanu lasów Polski na podstawie badań monitoringowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Wyd. ELWOJ-TRIO, Warszawa: 1-72.

Puchalski J. 1993. Izoenzymy jako markery zmian genetycznych w siewkach żyta wywołanych przechowywaniem i regeneracją ziarniaków. Prace Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk (ed: Jan J. Rybczyński): vol.4 Seria Monografie i rozprawy, pp: 1-88.

Puchalski J., Burska A., Rybczyński J.J., 1993. In situ and ex situ conservation of endangered species in Poland. W: F. Begemann, K. Hammer. Integration of Conservation Strategies of Plant Genetic Resources in Europe, Gatersleben, 6-8.12.1993, ZADI and IPK: ss. 202-207.

Rybczyński J.J., Podyma E.,1993. Micropropagation of some Lupinus species from seedling explants. Gen. Pol. 34: 237-247

Rybczyński J.J., Podyma E., 1993. Preliminary studies of plant regeneration via somatic embryogenesis induced on immature cotyledons of white lupin (Lupinus albus) Gen. Pol. 34: 249-257

Rybczyński J.J., Puchalski J., 1993. Wykorzystanie biotechnologii w tworzeniu banku genów w warunkach ultraniskich temperatur. Mat. z I Ogólnopolskiej Konf. Biotechnologii Roślin i Przetw. Żywności, Warszawa, 27-28.09.1993, SGGW/KBN – Zespół S-3: ss. 109-113.

Sawicka E.J. 1993. Indukowane mutacje u łubinu andyjskiego (Lupinus mutabilis Sweet). Prace Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk (ed: Jan J. Rybczyński): vol. 3 Seria Monografie i rozprawy, pp: 1 – 110.

==== 1992 ====

Bytnerowicz A., Manning W.J., Grosjean D., Chmielewski W., Dmuchowski W., Grodzińska K., Godzik B., 1992. Evaluation of the Ozone Threat to Forests in Poland – result of the Pilot Study. Presented at the 85th Annual Meeting & Exhibition of the AWMA, Kansas City, Missouri, June 21-26, 14pp.

Chmielewski W., Dmuchowski W., Supłat St. (1992). Ocena stopnia zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi w Warszawie na podstawie metody bioindykacyjnej. Prace Ogrodu Botanicznego PAN, z. 2: 103-113.

Dmuchowski W., Chmielewski W., Wawrzoniak J. (1992). Bioindykacyjna ocena stanu zdrowotnego lasów w regionie warszawskim. Prace Ogrodu Botanicznego PAN, z. 2: 91-101.

Dmuchowski W., Huflejt B., Walczak J. (1992). Chemical composition of pine needles under control and heavy pollution conditions and its link with tree growth. In: Ecological Basis for Forest Ability to Fulfill Mansysided Functions, Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 75-77.

Łukasiewicz A., Puchalski J., 1992. Biuletyn Ogrodów Botanicznych – Historia i Perspektywy. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 1: 3-6.

Puchalski J., 1992. Diversity analysis and conservation of Corydalis pumila (Host) Rchb. – an endangered species in Poland. Acta Horticult., 325 (Flower Bulbs): 889-892.

Puchalski J., Gawryś W., 1992. Collection and evaluation of genetic resources of Liliaceae and Iridaceae in the Botanical Garden of the Polish Academy of Sciences in Warsaw. Acta Horticult., 325 (Flower Bulbs): 893-894.

Rybczyński J.J. Turzyński D., 1992. Regeneration capacity of leaf blade of rootstock of apple tree and Aronia melanocarpa (Michx) Elliot. Prace Ogrodu Botanicznego PAN, 2: 37-44.

Saniewski M., Urbanek U., Puchalski J., 1992. Wound-induced phenolic metabolism in scales of Hipeastrum x hybr. hort. Acta Horticult., 325 (Flower Bulbs): 303-306.

Prace Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk (ed: Jan J. Rybczyński). 1992. vol. 2. pp: 1- 136

==== 1991 ====

Dmuchowski W.: 1991. Mapping Air Pollution of Poland by Sulphur and Some Metals Accumulation in Pine (Pinus sylvestris L.) Needles. (In:) J.Fenger, H.Larsen, H.Schroll, V.Vidal (eds.) Environment, Energy, and Natural Resource Management in the Baltic Region. Nord, Copenhagen, 263-271.

Hejnowicz Z., Krause E., Głębicki K. and Sievers A., 1991. Propagated fluctuations of the electric potential in the apoplasm of Lepidium sativum L. roots. Planta 186: 127-134.

Puchalski J., Kubiczek R., Niedzielski M., 1991. Studies on genetic shift in rye seeds after long-term storage in seed bank. W: Th. J.L. van Hintun, L. Frese and P.M. Perret (eds.) Crop Networks Papers. EUCARPIA/IBPGR Int. Symposium “Searching for New Concepts for Collaborative Genetic Resources Management”, Centre for genetic Resources the Netherlands, Wageningen, 3-6.12.1990 Int. Crop Network Series. 4. IBPGR, Rome: s. 11.

Rybczyński J.J., 1991. Plant regeneration of selected forage legumes in vitro. Treatises and Monogrphs 142: 1-64 (in polish)

Rybczyński J.J., 1991. Regeneracja roślin w kulturach in vitro niektórych gatunków z rodziny Fabaceae. Rozprawy i monografie SGGW: 1-64.

Rybczyński J.J., Simonson R.L., Baenziger P.S., 1991. Evidence for microspore embryogenesis in wheat anther culture. In Vitro Cell. Dev. Biol. 27P: 168-174

Rybczyński J.J., Turzyński D., Podyma E. Orszulak J., 1991. The using of in vitro culture for vegetative propagation of protected species of Polish flora- Lilium martagon L. Prace Ogrodu Botanicznego PAN, 1: 47-54 (in Polish)

Sawicka E.J., Rybczyński J.J., Molski B., 1991. Mutation induction in rye (Secale cereale L.). Cereal Reasearch Communication. 9: 209-219

Prace Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk (ed: Jan J. Rybczyński). 1991. Vol. 1. pp: 1-188

==== 1990 ====

Chmielewski W., Dmuchowski W.(1990). Zaszitanaja rol’ zelenych polos wokrug zon otdycha Warsawy. Ekologizeskaja Kooperacija, 3-4: 84-88.*

Dmuchowski W., Huflejt B., Walczak J. (1990). Skład chemiczny igieł i przyrost drewna sosny zwyczajnej w warunkach kontrolnych i silnie zanieczyszczonych. (w:) Ocena zasobów leśnych w ekosystemach zagrożonych, Wydawnictwo SGGW-AR, Warszawa: 51-69.

Hejnowicz Z., Głębicki K., E. Krause, A. Sievers, 1990. Fluctuation of the surface electric potential in Lepidium root tips. Advances in Space Research, 180: 1-4.

Molski B., Dmuchowski W., 1990. The Comparison of Environmental Pollution in Northern Finland near Kevo and in Poland with the use of Pinus sylvestris L. as Bioindicator. Rep. Kevo Subarctic Res. Stat., 21, 27-30.

Molski B.A., Dmuchowski W., 1990. Distribution and movement of selected elements in Poland using pine needles analysis. (In:) W.Grodzinski, E.B.Cowling, A.I.Breymeyer (eds.), Ecological Risk Perspectives from Poland and the United States. National Academy Press, Washington, D.C., 215-231.

Molski B., Dmuchowski W., Huflejt B., Walczak J. (1990). Związek wzrostu drzew ze składem chemicznym igieł sosny zwyczajnej. (W:) A. Szujecki red., Reakcja ekosystemów leśnych i ich elementów składowych na antropopresję. Wyd. SGGW-AR, Warszawa: 114-124.

Puchalski J.,. Robinson R.W., 1990. Electrophoretic analysis of isozymes in Cucurbita and Cucumis and its application for phylogenetic studies. W: D.M. Bates, R.W. Robinson, Ch. Jeffrey (eds.). Biology and Utilization of the Cucurbitaceae, Comstock-Cornell University Press, Ithaca, NY, ss. 60-76.

Rybczyński J.J., 1990. Plant tissue culture of Secale taxa. Euphytica, 46: 57-70.

Sawicka E.J., Sadowska A., 1990. Relationship between chromosomal abberrations and long term seed storage in rye (Secale cereale L.) cv. Dańkowskie Złote. Genetica Polonica, 31: 89-97.

==== 1989 ====

Głębicki K., Hejnowicz Z., Pijanowski A., 1989. Induced fluctuations of electric potentials in the apoplast of leaves, Planta 180(1):1-4

Rybczyński J.J., 1989. Plantlet regeneration and protoplast culture of Browallia speciosa. Plant Cell Reports, 8: 383-386

Rybczyński J.J., Gomolińska H., 1989. BAP control of the initial bulblet formation of wild lily Lilium martagon L. Acta Horticulture, 251: 183-190.

==== 1988 ====

Molski B., Dmuchowski W.(1988). Wykorzystanie roślin do badań nad wpływem zanieczyszczenia na szatę roślinną w monitoringu środowiska lądowego. Prace Komisji Naukowych Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, z. 112: 240-257.*

Molski B., Głębicki K., Dmuchowski W.(1988). Organizacja informatycznego systemu gromadzenia i przetwarzania danych o zagrożeniu szaty roślinnej Polski w Ogrodzie Botanicznym PAN, z możliwością powiązania z istniejącymi systemami biomonitoringu. Prace Komisji Naukowych Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, z. 112: 349-354.*

Molski B., Dmuchowski W., Huflejt B. (1988). Badania wstępne nad wpływem wielkości akumulacji siarki i innych pierwiastków zanieczyszczających atmosferę w igłach sosny zwyczajnej na wzrost drzew w warunkach kontrolnych i silnie zanieczyszczonych. W: Wpływ przemysłowych zanieczyszczeń powietrza i innych polutantów na las, Wyd. SGGW-AR, Warszawa: 104-137.

Molski B., Dmuchowski W., Chmielewski W. (1988). Biomonitoring zanieczyszczeń powietrza obszarów rolniczo-leśnych i zurbanizowanych. Konferencje – Sympozja – Seminaria. VII Sesja Komisji do Spraw Środowiska i Rozwoju, Instytut Ochrony Środowiska, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa: 83- 98.

==== 1987 ====

Molski B., Głębicki K., Dmuchowski W.(1987). Data management computer system of air pollution impact on forest used in the Botanical Garden of the Polish Academy of sciences and its relation to existing systems in Poland. Workshop on – Forest Decline and Reproduction: Regional and Global Consequences, Krakow – Poland, March 23-28, 1987, International Institute for Applied Systems Analysis – IIASA, Luxenburg, Austria: 45-52.

Molski B., Dmuchowski W.(1987). Ocena zagrożenia terenów rolniczo leśnych zanieczyszczeniami atmosfery na podstawie akumulacji siarki, fluoru i wybranych metali przez igły sosny. (w:) R. Siwecki (red.), Reakcje biologiczne drzew na zanieczyszczenia przemysłowe, Wyd. Nauk. Uniwers. im A. Mickiewicza w Poznaniu: 71 – 83.

Dmuchowski W., Molski B.(1987). Wpływ rodzaju siedliska borowego i wieku igieł na akumulacje siarki, fluoru i wybranych metali w igłach sosny zwyczajnej w terenie silnie zanieczyszczonym i kontrolnym. (w:) R. Siwecki (red.), Reakcje biologiczne drzew na zanieczyszczenia przemysłowe, Wyd. Nauk. Uniwer. im A. Mickiewicza w Poznaniu: 355-359.

Rybczyński J.J., Badzian T., 1987. High regeneration potential of root segments of Lotus corniculatus seedling on hormone free medium. Plant Science, 51: 239-244.

==== 1986 ====

Davey M.R., Jothan J.P., Glimur D.M., Ghose T.K., Rybczyński J.J., 1986. The development of protoplast systems suitable for gene transfer in forage legumes.in Plant Tissue Culture and its Agricultural Application. ed. L.A. Withers, 337-348.

Hejnowicz Z., Pijanowski A., Głębicki K., 1986. An oscillatory component of propagated fluctuation electric potential in lupine shoot. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 55(1):53-66

Molski B.A., Dmuchowski W.(1986). Effects of Acidification on Forests and Natural Vegetation, Wild Animals and Insects, In: T. Schneider (ed.), Acidification and its Policy Implications, Elsevier-Amsterdam: 29-51.

Molski B.A., Dmuchowski W., Chmielewski W. (1986). Biomonitoring for air pollution evaluation of countryside and urban areas. World Commission on Environment and Development, Seventh Meeting, Moscow, Soviet Union, December, 1986.

Rybczyński J.J., Wojciechowska B., Ponitka A., 1986. Somatic embryogenesis and plantlets regeneration from barley x alloplasmatic rye derived callus. Gen. Pol., 27: 16-21.

Rybczyński J.J., Zduńczyk W., 1986. Somatic embryogenesis and plantlet regeneration of Secale genus. I. Somatic embryogenesis and organogenesis from cultured immmature embryos of five wild species of rye. Theor. and Appl. Gen., 73: 267-271.

Zimny J., Rybczyński J.J., 1986. Somatic embryogenesis of triticale. In: Genetic Manipulation in Plant Breeding. ed: W. Horn et al. 507-510.

==== 1985 ====

Dmuchowski W., Molski B.(1985). The influence of the forest site and needles age on the processes of sulphur, fluorine and some chosen metals accumulation in Scots pine needles on highly polluted and control areas. Proceedings of the JUFRO. S 2.09. Air Pollution Symposium, XIII International Meeting of Specialists in Air Pollution Damages in Forests, Most (CSRS), 27.08. – 1.09.1984: 372-377.

Molski B., Dmuchowski W.(1985). Evaluation of air pollution pressure of forest and agricultural areas (mapping on macro regions scale) on the basis of sulphur and fluorine accumulation by the needles of Scots pine. Proceedings of the JUFRO S 2.09. Air Pollution Symposium, XIII International Meeting of Specialists in Air Pollution Damages in Forests. Most (CSRS), 27.08-1.09.1984: 110-123.

Chmielewski W., Dmuchowski W., Molski M. (1985). Trees in the city as sinks for air pollution – field study with the used of portable lysimeters conducted in Warsaw. (w:) I. Supuka (red.) Creation and Protection of Verdure in the Urbanized Landscape, VEDA, Bratislawa: 103-108.

Rybczyński J.J., Zimny J., 1985. Screening of cultivar varieties of Secale cereale L. in order to obtain somatic embryogenesis. Eucarpia, Meeting of the Cereals Section of Rye, Svalov, June 11-15, 1985: 33-55.

Zwierzykowski Z., Rybczyński J.J., Ślusarkiewicz – Jarzina A., 1985. The use of tissue culture for chromosome doubling of forage grasses. in: Eucarpia Fodder Crops Section. Munchen, Sept.27-20, 1984: 71-77.

Zwierzykowski Z., Ślusarkiewicz-Jarzina A., Rybczyński J.J., 1985. Regeneration of plants and chromosome doubling in the tissue culture of Lolium multiflorum Lam. /2n=14/ x Festuca pratensis Hud./2n=14/ hybrids. Gen. Pol., 26: 187-195.

==== 1984 ====

Molski B., Dmuchowski W. (1984). Ocena zagrozenia terenów rolniczo-leśnych zanieczyszczeniami atmosfery na podstawie akumulacji siarki, fluoru i wybranych metali przez igły sosny. Materiały na sympozjum Reakcje biologiczne drzew na zanieczyszczenia przemysłowe. Kórnik, 16-19.05.1984, 57-71.

Thompson C. R., Olszyk, D. M., Kats, G., Bytnerowicz A., Dawson P. J., Wolf  J.W. (1984) Effects of ozone or sulfur dioxide on annual plants of the Mojave Desert. J. Air Pollut. Control Assoc., 34, 1017 1022 (Refereed).

(19) Thompson C. R., Olszyk D. M., Kats G., Bytnerowicz A., Dawson P. J., Wolf J.a W., Fox C. A. (1984) Air Pollution Injury on Plants of the Mojave Desert. Statewide Air Pollution Research Center, University of California, Riverside, and Southern California Edison Company, Rosemead, California, 31 pp.

==== 1983 ====

Dmuchowski W., Bytnerowicz A., Molski B.(1983). Ispolzovanie chimiceskogo analiza chvoi Pinus sylvestris dlja sostavlenija karty sredy soedinenijami sery iz vosducha na territorii Pol’sy. Ekologiceskaja Kooperacija, 1983: 21-24.*

Molski B., Bytnerowicz A., Dmuchowski W.(1983). Mapping air pollution of forests and agricultural areas in Poland by sulphur accumulation in pine (Pinus silvestris L.) needles, Aquillo, ser. Bot., 19: 326-331.

Molski B., Bytnerowicz A., Dmuchowski W.(1983). Analiza chemiczna igieł sosny zwyczajnej jako metoda oceny zanieczyszczenia środowiska w Polsce. (w:) J. Fabiszewski (red.), Bioindykacja Skażeń Przemysłowych i Rolniczych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wyd. PAN, Wrocław: 149-156.

Bytnerowicz A., Dmuchowski W., Molski B.(1983/1984). Fluorine content of Scots pine needles in the presence of long term low fluorine air pollution. Rocznik Dendrologiczny, 35: 9-14.

Bytnerowicz and O. C. Taylor (1983) Influence of ozone, sulfur dioxide, and salinity on leaf injury, stomatal resistance, growth, and chemical composition of bean plants. J. Environ. Qual., 12, 3, 397 – 405.

Ponitka A., Rybczyński J.J., Ślusarkiewicz-Jarzina A., 1983. The in vitro application in new genotypes formation of agricultural important plants. Bulletin of the Plant Breeding and Acclimatization, 145: 169-172.

Rybczyński J.J., Zwierzkowski Z., Ślusarkiewicz-Jarzina A., 1983. Plant regeneration with doubled chromosome number in tissue culture of F1 Lolium-Festuca hybrids. Gen. Pol., 24: 1-8.

Sodkiewicz W., Rybczyński J.J., 1983. Embryo and endosperm development in caryopsis of hybrids from crosses between tetraploid wheats and their alloplasmic lines with rye. Acta Soc. Bot. Pol., 52: 121-129.

==== 1981 ====

Kubiczek R., Łuczak W., Molski B., 1981. Protein resources of wild Secale species. Kulturpflanze 29159–167:

Molski B., Bytnerowicz A., Dmuchowski W. (1981). Content of sulphur and fluorine compounds in Scots pine needles as an indicator of air pollution in Poland. Silva Fenica, 15: 422-425.

Molski B., Bytnerowicz A., Dmuchowski W. (1981). Air pollution with sulphur dioxide and fluorine compounds in the vicinity of the Arctowski Station, King George Island, South Shetland Island, Polish Polar Research, 2: 87-93.

Bytnerowicz A., Dmuchowski W., Kuc T. (1981). Badanie składu chemicznego roślin. W: Badanie zanieczyszczenia gleb i roślin oraz degradacji środowiska glebowo-roślinnego, Ministerstwo Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony: 92-99.*

Dmuchowski W., Bytnerowicz A., Molski B. (1981/1982). The influence of the boreal site on the accumulation of total sulphur in the pine needles. Rocznik Dendrologiczny, 34: 69-77.

Chmielewski W., Bytnerowicz A., Dmuchowski W.(1981/1982). The Reaction of Selected Tree Species Growing on Three Different Soil Types to Pollution of Air with Sulphur and Fluorine Compounds. Rocznik Dendrologiczny, 34: 79-89.

Bytnerowicz A., Dmuchowski W., Molski B.(1981/1982). The effect of needle harvest time, age of needles and age of Scots pine (Pinus silvestris L.) trees on the accumulation of total sulphur. Rocznik Dendrologiczny, 34: 51-68.

Zwierzykowski Z., Rybczyński J.J., 1981. Studies on tetraploid hybrids of Lolium multiflorum L /2n=28/ x Festuca pratensis Huds. /2n=28/. I. Morphological characterization, fertility and chromosome number of hybrids in F1-F2 generation. Gen. Pol., 22: 295-303.

==== 1980 ====

Bytnerowicz A., Dmuchowski W., Molski B. 1980. The air pollution accumulation capabilities of some tree species in the vicinity of the chemical plant in Toruń. Rocznik Dendrologiczny: 15-28.

Bytnerowicz A., Molski B., 1980. Pochłanianie niektórych zanieczyszczeń powietrza przez drzewa w Warszawie. W: Warunki Rozwoju Drzew i ich Fauny w Warszawie, Ossolineum, Warszawa: 33-45.

Kubiczek R., W. Luczak, Molski B., Moczydłowski T. 1980. Comparison of the amount and distribution of seed proteins in endosperm cells of low- and high-protein varieties of rye (Secale cereale L.). — Acta Alimentaria Polonica, in press. -, 13.

Molski B., Bytnerowicz A., Dmuchowski W. 1980. Total sulphur content of Scots pine needles as an indirect indicator of SO2 air pollution. Materiały z Sympozjum Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, The Effects of Air-Born Pollution on Vegetation, Warszawa, 20-24.08.1979: 314.*

Molski B. 1980. Morfologia i anatomia tropicznych ruchów zbóż. pp.:1-129

Rybczyński J.J., Stolarz A., Ślusarkiewicz-Jarzina A., 1980. Differentation of shoot elements from the rachis of Secale cereale L. Acta Soc. Bot. Pol., 49: 161-168

Rybczyński J.J., 1980. In vitro culture of Secale cereale L. explants. Callus formation and organ differentiation. Acta Soc. Bot. Pol., 49: 55-160.

Sodkiewicz W., Kęsicki E., Rybczyński J.J., 1980. Successful crossing of diploid wheat and rye. Incompatibility Newsletter 12: 7-10

==== 1979 ====

Bytnerowicz A., 1979. Pochłanianie niektórych zanieczyszczeń środowiska przez drzewa w Warszawie. W: Warunki rozwoju drzew i ich fauny w Warszawie, Ossolineum, Warszawa: 33-45.

Bytnerowicz A., Molski B., 1979. Metabolizm siarki w roślinach. Wiadomości Botaniczne, 22: 17 29.

Chmielewski W., Gastman B., 1979. Zmiany w rozwoju fenologicznym drzew rosnących w różnych warunkach miejskich Warszawy. W: Warunki rozwoju drzew i ich fauny w Warszawie, Ossolineum, Warszawa: 21-32.

Molski B., Marczewski A., 1979. Potrzeba badań nad zadrzewieniem miast i osiedli. W: Warunki Rozwoju Drzew i ich fauny w Warszawie, Ossolineum, Warszawa: 3-4.

Molski M., Sitarski M., 1979. Wpływ środków chemicznych stosowanych do zwalczania śliskości zimowej na roślinność drzewiastą oraz próby przeciwdziałania skutkom zasolenia. W: Warunki rozwoju drzew i ich fauny w Warszawie, Ossolineum, Warszawa: 46-60.

Rybczyński J.J., 1979. The influence of cytokinins (BAP, KIN, ZEAT) on the processes of callusing and caulogenesis of the immature embryos scuttellum of di-and tetraploid rye (Secale cereale L.). Gen. Pol., 20: 11-24.

Supłat S., Zamorski C., 1979. Porównanie uszkodzeń wybranych gatunków drzew w nasadzeniach przyulicznych w latach 1973-1977. W: Warunki rozwoju drzew i ich fauny w Warszawie, Ossolineum, Warszawa: 9-20.

==== 1978 ====

Rybczyński J.J., 1978. The effect of the 2,4-D acid on callus formation and rhizogenesis of the immature embryo scutellum of di- and tetraploid rye. Gen. Pol., 19: 467-485.

Rybczyński J.J., 1978. In vitro culture of the embryo fragments of di- and tetraploid rye (Secale cereale L.). Gen. Pol., 19: 241-251.

Ossolineum 1978. Warunki rozwoju drzew i ich fauny w Warszawie. Wydanie zbiorowe OBPAN pp.: 1-121

==== 1976 ====

Bytnerowicz A., Dmuchowski W., Molski B. 1976. Wstępne wyniki badań nad akumulacją niektórych pierwiastków zanieczyszczających środowisko Warszawy w liściach wybranych gatunków drzew. Materiały z Sympozjum Naukowego, Ochrona Środowiska Miejskiego, SGGW-AR, Warszawa, 14-15.02.1975: 140-149.

Kubiczek R., Chojnacki G. 1976. Characteristic of the nutritive value of the protein from rye caryopses. II. Evaluation of rye grain protein quality by Dye-Binding Capacity method. — Acta

Molski B., Bytnerowicz A., Dmuchowski W., Chmielewski W., Supłat S., Sitarski M., Ważyńska Z., Zamorski C. 1976. Rozwój roślin w środowisku miejskim na przykładzie Warszawy. Ogród Botaniczny PAN, Instytut Biologii Roślin SGGW, Warszawa, monografia, 1-108.

==== 1975 ====

Dmuchowski W., Molski B. 1975. Wpływ fluoru na szatę roślinną. Wiadomości Botaniczne, 18: 169-182.

Kubiczek R., Molski B., Rakowska M., 1975. Amino acids limiting the nutritional value of rye grain protein. — Hod. Roll. Aklim. Nasien. 19, 617-631.

Rybczyński J.J., 1975. Callus formation and organogenesis of mature cotyledons of Linum usitatissimum L.var. Szokijskij in vitro culture. Gen. Pol., 16: 161-168

==== 1974 ====

Bytnerowicz A., Molski B., 1974. Występowanie siarki w przyrodzie ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczeń atmosfery. Kosmos (seria A), 23(1): 39 50.

Bytnerowicz A., Molski B., 1974. Wpływ atmosferycznego dwutlenku siarki na roślinność. Wiadomości Botaniczne, 18(3): 169 182.

Dubiel L., Bytnerowicz A., Dmuchowski W. (1974). Izomeryzowane ekstrakty chmielowe i ich zastosowanie w browarnictwie. Przemysł Fermentacyjny i Rolny, 1: 9-12.

Jakubczyk T., Rogiński H., Bytnerowicz, A. (1974) Próba określenia wpływu niektórych parametrów stabilizujących piwo na jakość i trwałość piwa jasnego pełnego 12o Blg.  Przemysł Spożywczy, 5, 308 309.

Kubiczek R., Rakowska M., 1974. Characteristic of the nutritive value of the protein from rye caryopses. I. Amino acid composition of protein and the nitrogen forms in the caryopses of ten rye varieties from the breeding collection. — Acta Agrobotanica 27 (1), 105–113. L

Przewiń do góry