Warszawa: Modernizacja szklarni do aklimatyzacji sadzonek ex vitro w ramach projektu POIS 05.01.00.00-156/09 - Ochrona ex situ dziko rosnących, zagrożonych i chronionych roślin w Polsce wschodniej.
Numer ogłoszenia: 221708 - 2012; data zamieszczenia: 26.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie , ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6483856 w. 212.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Polska Akademia Nauk.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja szklarni do aklimatyzacji sadzonek ex vitro w ramach projektu POIS 05.01.00.00-156/09 - Ochrona ex situ dziko rosnących, zagrożonych i chronionych roślin w Polsce wschodniej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego przetargu zobowiązany będzie przeprowadzić kapitalny remont budynku szklarni. W szczególności w ramach realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do: - wymiany instalacji sanitarnej i elektrycznej, - modernizacji instalacji grzewczej, - remontu pomieszczeń i dachu. Charakterystyka obiektu objętego remontem: Budynek wolnostojący, parterowy, częściowo podpiwniczony. Składa się z części przeszklonej o powierzchni użytkowej - 84,18 m2, budynku - 19,87 m2 i piwnicy - 18,06 m2.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 4100,00 PLN (cztery tysiące sto złotych) Wniesienie wadium będzie wymagane od wykonawców zakwalifikowanych do udziału przetargu.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.

Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

Zamawiający zaprosi do złożenia oferty nie więcej niż 5 wykonawców spełniających warunki wskazane w pkt. III. 3.2.. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza niż 5 lub równa 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających te warunki. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców, którzy otrzymają najwyższe oceny spełniania warunków udziału według następującej zasady: Zamawiający zastosuje kwalifikację w postaci przyznania każdemu Wykonawcy po 1 pkt za każde zrealizowane należycie zamówienie spełniające wymogi określone w pkt. III.3.2.. Zamawiający zaprosi do złożenia oferty Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz otrzymali w kolejności najwyższą ilość punktów przyznawanych wg wyżej wymienionych zasad. W przypadku równej ilości punktów o kolejności decydować będzie największa łączna wartość wykazanych zamówień.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny ul. Prawdziwka 2, 02-935 Warszawa, w budynku Sekretariat - Gronówek w godz. 8.00-14.00 od poniedziałku do piątku.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.07.2012 godzina 12:00, miejsce: Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny ul. Prawdziwka 2, 02-935 Warszawa, w budynku Sekretariat - Gronówek..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Modernizację szklarni do aklimatyzacji sadzonek ex vitro w ramach projektu POIS. 05.01.00-00-156/09 p.t. Ochrona ex situ dziko rosnących, zagrożonych i chronionych roślin w Polsce wschodniej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak