Warszawa: Dokumentacji technicznej modernizacji oraz kosztorysy i przedmiary dla 5 budynków w PAN Ogrodzie Botanicznym - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie
Numer ogłoszenia: 265812 - 2012; data zamieszczenia: 23.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie , ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6483856 w. 212.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Polska Akademia Nauk.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dokumentacji technicznej modernizacji oraz kosztorysy i przedmiary dla 5 budynków w PAN Ogrodzie Botanicznym - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pod nazwą.: Dokumentacja techniczna modernizacji oraz kosztorysy i przedmiary dla 5 budynków w PAN Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie. A/ Stołówka - dawna stołówka pracownicza. B/ Fangorówka - galeria Fangorówka. C/ Bank Nasion - hydrofornia D/ Wozownia - stolarnia E/ Pokerówek II - dawny bank nasion. A/Stołówka: Charakterystyka obiektu: Budynek dotychczas użytkowany był jako obiekt administracyjny. Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem, w pełni podpiwniczony. Obiekt składa się z budynku głównego w kształcie litery I i przybudówki gospodarczej. Budynek główny wybudowany ok. 1938 r, przybudówka wykonana na początku lat 80-tych XX w. Szacunkowe zestawienie powierzchni: Piwnice - 102 m 2 Parter - 204 m2 I piętro - 68 m2 Po remoncie przeznaczony będzie, jako wielofunkcyjny budynek, z przeznaczeniem na zaplecze socjalne dla praktyk zawodowych i wolontariatu. Zakres projektu obejmuje wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zgody na zmianę sposobu użytkowania budynku. B/ Fangorówka Charakterystyka obiektu:. Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem, w części podpiwniczony. Obiekt składa się z budynku w kształcie litery T, stosunkowo zwarty o urozmaiconej elewacji, z wyeksponowanymi wejściami, jedno- klatkowy. Obiekt w dobrym stanie technicznym, użytkowany głównie w sezonie otwarcia Ogrodu dla zwiedzających. Powierzchnia zabudowy - 329 m2, powierzchnia użytkowa - 499 m2 Przedmiotem modernizacji będzie audyt energetyczny, docieplenie i malowanie ścian zewnętrznych budynku, remont elementów wejściowych (tarasy, kolumny), remont kominów, wymiana oświetlenia zewnętrznego, malowanie pomieszczeń wewnętrznych. Bez zmiany przeznaczenia. C/Bank Nasion Charakterystyka obiektu: Budynek laboratoryjny, dwukondygnacyjny z poddaszem, nie podpiwniczony. Obiekt o dobrym stanie technicznym, budowany w 1988 r. Składa się z budynku głównego przeznaczonego na laboratoria oraz hydroforni. Budynek o kwadratowej podstawie, stosunkowo zwarty i o urozmaiconej elewacji, jedno-klatkowy. Obiekt w dobrym stanie technicznym W części centralnej dachu wbudowano małą szklarnię. Powierzchnia zabudowy - 523 m2, powierzchnia użytkowa - 862 m2. Przedmiotem robót remontowych jest naprawa pokrycia dachowego - wymiana dachówki ceramicznej, wymiana kompletnej instalacji elektrycznej, modernizacja instalacji wodno kanalizacyjnej, modernizacja kominów, oraz termomodernizacja budynku. Bez zmiany przeznaczenia. D/ Wozownia Charakterystyka obiektu: Budynek zaplecza warsztatowego, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Obiekt o dobrym stanie technicznym, budowany w 1988 r. metodą tradycyjną. Składa się z 2 części: parter - warsztat mechaniczny oraz stolarnia; piętro - pomieszczenia socjalne. Budynek o prostokątnej, wydłużonej podstawie. Powierzchnia zabudowy - 154 m2, powierzchnia użytkowa - 254 m2. Przedmiotem robót będzie termomodernizacja budynku, wymiana instalacji elektrycznej, remont sanitariatów naprawa dachu - wymiana dachówki, malowanie ścian zewnętrznych i pomieszczeń wewnętrznych. Bez zmiany przeznaczenia budynku. E/ Pokerówek II Budynek zaplecza socjalnego, po modernizacji przeznaczony do obsługi grup zorganizowanych. Budynek murowany, jednokondygnacyjny w całości podpiwniczony (wysokość podpiwniczenia 2,80 m), strop betonowy, kryty papą.Budynek w złym stanie technicznym. Poprzednio użytkowany jako budynek laboratoryjny, ogrzewany energią elektryczną. Przewidziana jest zmiana sposobu użytkowania budynku z przebudową pomieszczeń , z wymianą wszystkich instalacji obiektu oraz pełna termomodernizacja budynku z dociepleniem i wymianą dachu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1000 PLN, (UWAGA: wniesienie wadium jest wymagane od wykonawców, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w przetargu ograniczonym).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.

Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza niż 5 lub równa 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających te warunki. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców, którzy otrzymają najwyższe oceny spełniania warunków udziału według następującej zasady: Zamawiający zastosuje kwalifikację w postaci przyznania każdemu Wykonawcy po 1 pkt za każde zrealizowane należycie zamówienie spełniające wymogi określone w pkt. B). Zamawiający zaprosi do złożenia oferty Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz otrzymali w kolejności najwyższą ilość punktów przyznawanych wg wyżej wymienionych zasad. W przypadku równej ilości punktów o kolejności decydować będzie największa łączna kubatura budynków dla których opracowano dokumentację projektową, spełniające wymogi określone w pkt. B)

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: otrzymają drogą pocztową zaproszeni oferenci do II części przetargu.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.08.2012 godzina 11:00, miejsce: Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - CZRB w Powsinie - Sekretariat w budynku - Gronówek, 02-973 Warszawa ul. Prawdziwka 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie