Warszawa: Zestaw urządzeń laboratoryjnych (destylarka, autoklaw, agregat - akumulatorowy układ podtrzymywania napięcia o mocy 10 kVA) - dostawa, instalacja i uruchomienie w ramach projektu POIS 05.01.00-00-156/09 pt. Ochrona ex-situ dziko rosnących zagrożonych i chronionych roślin w Polsce wschodniej
Numer ogłoszenia: 384356 - 2011; data zamieszczenia: 17.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie , ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6483856 w. 212.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Polska Akademia Nauk.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zestaw urządzeń laboratoryjnych (destylarka, autoklaw, agregat - akumulatorowy układ podtrzymywania napięcia o mocy 10 kVA) - dostawa, instalacja i uruchomienie w ramach projektu POIS 05.01.00-00-156/09 pt. Ochrona ex-situ dziko rosnących zagrożonych i chronionych roślin w Polsce wschodniej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: destylarka, autoklaw, agregat - akumulatorowy układ podtrzymywania napięcia o mocy 10 kVA)- dostawa, instalacja i uruchomienie.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.91.00.00-8, 33.19.11.10-9, 30.23.72.80-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy złożyć: a) Oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 UPZP, b) Oświadczenie zgodne z srt. 24 ust. 1 UPZP

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień Umowy w następujących przypadkach: a. w przypadku wystąpienia opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający może dokonać modyfikacji terminów realizacji umowy; b. w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, cła na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia Umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatków ulega zmianie kwota należnego podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, cło; c. w przypadku, gdy produkt stanowiący przedmiot umowy został wycofany z rynku, lub zaprzestano jego produkcji, a zaproponowany przez Wykonawcę w jego miejsce produkt posiada nie gorsze cechy, parametry i funkcjonalności niż produkt będący przedmiotem umowy, w zakresie parametrów cech, funkcjonalności wymaganych w SIWZ, oraz w zakresie pozostałych parametrów, taka zmiana produktu stanowiącego przedmiot umowy będzie dopuszczalna. Warunki dostaw, świadczenia usług w tym gwarancyjnych pozostają bez zmian z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Art. Wynagrodzenie Wykonawcy z tej przyczyny nie może zostać zwiększone; d. w przypadku, gdyby na rynku pojawił się nowy model produktu stanowiącego przedmiot umowy i nowy model będzie posiadać nie gorsze cechy, parametry, funkcjonalności niż produkt będący przedmiotem umowy, w zakresie parametrów cech, funkcjonalności wymaganych w SIWZ, oraz w zakresie pozostałych parametrów, taka zmiana produktu stanowiącego przedmiot umowy będzie dopuszczalna. Warunki dostaw, świadczenia usług w tym gwarancyjnych pozostają bez zmian z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Art. Wynagrodzenie Wykonawcy z tej przyczyny nie może zostać zwiększone;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ogrod-powsin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.ogrod-powsin.pl..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.11.2011 godzina 09:15, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Prawdziwka 2 w budynku Sekretariat (Gronówek) w godz. 9.00 - 15.00,.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: w ramach projektu POIS 05.01.00-00-156_09 pt. Ochrona ex-situ dziko rosnących zagrożonych i chronionych roślin w Polsce wschodniej...

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: fabrycznie nowa destylarka.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: fabrycznie nowy autoklaw - 1 sztuka.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: fabrycznie nowy agregat.