Numer ogłoszenia: 41658 - 2012; data zamieszczenia: 10.02.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 32535 - 2012 data 08.02.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6483856 w. 212.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: