Warszawa: Rewitalizacja zabytkowych tynków zewnętrznych, schodów zewnętrznych i tynków kominów dworku Fangorówka
Numer ogłoszenia: 103473 - 2015; data zamieszczenia: 13.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie , ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6483856 w. 212.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Polska Akademia Nauk.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja zabytkowych tynków zewnętrznych, schodów zewnętrznych i tynków kominów dworku Fangorówka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja zabytkowych tynków zewnętrznych, schodów zewnętrznych i tynków kominów dworku Fangorówka w tym: a) skucie części starych, zniszczonych i zasolonych tynków b) naprawa i miejscowe uzupełnienie dobrze zachowanych tynków c) wykonanie nowych tynków renowacyjnych d) malowanie nowo wykonanych tynków na cokołach e) skucie okładzin klinkierowych z cokołów, schodów zewnętrznych w elewacjach wschodniej i zachodniej f) naprawa betonowej podbudowy schodów g) wykonanie kamiennych okładzin ww. schodów h) remont drewnianych elementów okładzin lukarn i podsufitki pod okapami dachu 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: a) Załącznik nr 1 - Projekt budowlany na rewitalizację zabytkowych tynków zewnętrznych, schodów zewnętrznych i tynków kominów dla budynku Fangorówka oraz Decyzja nr 98/ID/14 z 31.03.2014 r. Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy b) Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych c) Załącznik nr 3 - Przedmiary robót 3. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawców gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres minimum 60 miesięcy. 4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż podane w dokumentacji projektowej określonej w ust. 2, pod warunkiem zapewnienia materiałów równoważnych, nie gorszych niż określone w tych dokumentach. W takiej sytuacji na Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów stwierdzających, że proponowane materiały równoważne nie są gorsze od projektowanych oraz uzyskanie zgody Zamawiającego na ich wprowadzenie..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.25.22-6, 45.40.00.00-1, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-6, 71.52.10.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 80.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 5 000 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ogrod-powsin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: PAN Ogród Botaniczny-CZRB w Powsinie, ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa Sekretariat Ogrodu - budynek Gronówek.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2015 godzina 10:00, miejsce: PAN Ogród Botaniczny-CZRB w Powsinie ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa Sekretariat Ogrodu - budynek Gronówek.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie