Warszawa: Modernizacja szklarni do aklimatyzacji sadzonek ex vitro w ramach projektu POIS 05.01.00.00-156/09 - Ochrona ex situ dziko rosnących, zagrożonych i chronionych roślin w Polsce wschodniej..
Numer ogłoszenia: 261366 - 2012; data zamieszczenia: 19.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 221708 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6483856 w. 212, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Polska Akademia Nauk.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja szklarni do aklimatyzacji sadzonek ex vitro w ramach projektu POIS 05.01.00.00-156/09 - Ochrona ex situ dziko rosnących, zagrożonych i chronionych roślin w Polsce wschodniej...

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego przetargu zobowiązany będzie przeprowadzić kapitalny remont budynku szklarni. W szczególności w ramach realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do: - wymiany instalacji sanitarnej i elektrycznej, - modernizacji instalacji grzewczej, - remontu pomieszczeń i dachu. Charakterystyka obiektu objętego remontem: Budynek wolnostojący, parterowy, częściowo podpiwniczony. Składa się z części przeszklonej o powierzchni użytkowej - 84,18 m2, budynku - 19,87 m2 i piwnicy - 18,06 m2..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg ograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 0,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ