Skip to content

Regulamin wydawania i korzystania z karnetów

§1 | Postanowienia ogólne

 1. Sprzedaż karnetów prowadzona jest na zasadach i warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Przez dokonanie zakupu karnetu nabywca akceptuje zapisy regulaminu.
 3. Karnety sprzedawane są zgodnie z aktualną ofertą i cennikiem zawartym w pkt 1.2 Zarządzenia nr 2/2023.

§2 | Zasady sprzedaży

 1. Karnet można nabyć:
  – w kasach Ogrodu, dokonując płatności gotówką lub kartą płatniczą;
  – wysyłając zamówienie na adres: karnety@ob.pan.pl.
 1. Karnety sprzedawane są w wersji:
  – rocznej (ważny przez 1 rok od daty zakupu),
  – półrocznej (ważny przez 6 miesięcy od daty zakupu),
  – dla seniorów (wystawiany bezterminowo dla osób, które ukończyły 75 r.ż.).
 2. W ofercie są karnety normalne, ulgowe* oraz rodzinne**, dla Seniora (dotyczy osób powyżej 75 roku życia), dla dzieci do 100 cm wzrostu oraz parkingowe.
 3. Karnety są ważne w godzinach otwarcia Ogrodu dla zwiedzających wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość posiadacza karnetu.
 4. Karnety wydawane są w formie imiennej karty plastikowej.

§3 | Zasady wyrabiania karnetu

 1. Imienne karnety wystawiane są na podstawie złożonego czytelnie wypełnionego wniosku oraz po uiszczeniu opłaty.
 2. Wnioski na karnety dostępne są w kasach Ogrodu w godzinach jego otwarcia. Karnety są gotowe do odbioru w kasie Ogrodu w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia wniosku.
 3. Warunkiem odebrania karnetu jest okazanie dowodu zakupu – paragon.
 4. W przypadku utraty lub zagubienia karnetu należy powiadomić o tym fakcie Ogród i złożyć wniosek o wydanie duplikatu. Koszt jego wydania to 10 zł.

§4 | Korzystanie z karnetu

 1. Użytkownicy karnetów mogą przebywać w Ogrodzie dowolną liczbę razy w ciągu roku  w godzinach jego otwarcia, tj.
  styczeń, luty, listopad, grudzień 9.00 – 15.00
  marzec, październik 9.00 – 18.00
  kwiecień, wrzesień 9.00 – 19.00
  maj, czerwiec, lipiec, sierpień 9.00 – 20.00

Ogród jest zamknięty w 2023 roku: 1 listopada, 24 i 31 grudnia.

§5 | Zwroty

 1. Nabywcy nie przysługuje prawo do zwrotu karnetu ani kwoty za niewykorzystany karnet z przyczyn leżących po stronie nabywcy.
 2. Nabywca nie może sprzedawać ani udostępniać karnetu imiennego innym osobom pod groźbą utraty jego ważności.

§6 | Dane osobowe

 1. W związku z nabyciem i korzystaniem z karnetu Ogrodowi zostaną udostępnione dane osobowe nabywcy. Administratorem tych danych jest PAN Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się TUTAJ
 2. Ogród będzie przetwarzał dane osobowe w następujących celach:
  – realizacja umowy zakupu karnetu,
  – ewentualnego dochodzenia roszczeń,
  – badania poziomu satysfakcji i analiz statystycznych,
  – prowadzenia działań o charakterze marketingowym.

§7 | Reklamacje

 1. Reklamacja powinna być złożona drogą e-mailową na adres: karnety@ob.pan.pl i powinna zawierać:
  – imię i nazwisko,
  – rodzaj karnetu oraz datę jego zakupu,
  – powód reklamacji,
  – datę okoliczności wymienionych w reklamacji,
  – adres do korespondencji, w tym e-mail.
 1. Ogród rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej złożenia. Odpowiedź wysyłana jest na adres podany w reklamacji.

§8 | Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego.

* dla dzieci powyżej 100 cm wzrostu, dla osób powyżej 65 r.ż. lub posiadających legitymację szkolną, studencką lub dokument uprawniający do zniżki, np. zaświadczający o niepełnosprawności.
**dla rodziny składającej się z dwóch osób dorosłych i dzieci powyżej 100 cm wzrostu i do 18 lat

Newsletter
Zapisz się do naszego newslettera
zapisz się
Godziny otwarcia i cennik
Zobacz w jakich godzinach możesz nas odwiedzić więcej
Wydarzenia w Ogrodzie
Zobacz aktualne wydarzenia w Ogrodzie
więcej