Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie ogłasza nabór na stanowisko samodzielnej księgowej/samodzielnego księgowego.

I. Nazwa i adres jednostki (miejsca wykonywania pracy)
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa.

II. Określenie stanowiska
Samodzielna/y księgowa/y

III. Wymagania niezbędne:
Kandydatem na stanowisko samodzielnego księgowego może być osoba, która zgodnie z art. 4 ust. 3 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.):
1. Spełnia jeden z poniższych warunków:
a. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane na podstawie odrębnych przepisów.
2. Posiada bardzo dobrą znajomości przepisów prawa w zakresie: rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych, ustawy o finansach publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o ubezpieczeniach społecznych i umiejętności ich stosowania.
3. Posiada wystarczającą wiedzę i umiejętności do klasyfikowania (dekretacji) zdarzeń gospodarczych oraz umiejętności prowadzenia księgowości komputerowej, w tym obsługi programu jednego z programów kadrowo-księgowych.
4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku.
5. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.

IV. Wymagania dodatkowe
1. Doświadczenie zawodowe w jednostkach budżetowych na stanowisku księgowego – minimum 3 lata.
2. Znajomości zasad księgowości przedsiębiorstw i budżetu, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych.
3. Posiada ogólną znajomość zasad finansowania zadań samorządowych zakładów budżetowych na szczeblu gminy jako organu samorządu terytorialnego.
4. Posiada umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia.
5. Posiada cechy osobowości, takie jak: odpowiedzialność, samodzielność, dokładność, sumienność, rzetelność, komunikatywność, terminowość, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, chęć doskonalenia i pogłębiania wiedzy w zakresie wykonywanej pracy, umiejętność korzystania z przepisów prawa.

V. Zakres obowiązków i wykonywanych zadań na stanowisku samodzielnego księgowego:
• kierowanie działem finansowo-księgowym, nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych;
• akceptowanie umów zawieranych w imieniu PAN w zakresie dotyczącym jednostki zgodnie z otrzymanym upoważnieniem oraz zgodnie z procedurami wewnętrznymi w zakresie zamówień publicznych;
• przestrzeganie zasad określonych w Polityce rachunkowości;
• prowadzenie rachunkowości Ogrodu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
• wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków Ogrodu zgodnie z otrzymanym upoważnieniem;
• dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Ogrodu;
• dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz ich dekretację;
• przygotowywanie projektów budżetów oraz harmonogramu wydatków Ogrodu;
• sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz przychodów, kosztów i wydatków
PAN OB – CZRB w Powsinie;
• weryfikacja kosztów dotacji, projektów badawczych i zleceń;
• opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych;
• naliczanie wynagrodzeń, składek ZUS, zaliczek podatkowych oraz prowadzenie spraw ubezpieczeniowych pracowników wraz z ich terminowym przekazywaniem;
• sporządzanie deklaracji podatkowych i raportów ZUS oraz sprawozdań na potrzeby GUS;
• przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężanach wraz z analizą wykorzystanych środków;
• prowadzenie nadzoru nad przechowywaniem i archiwizacją dokumentacji księgowej;
• nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
• nadzorowanie prawidłowego przebiegu przekazywania składników majątkowych oraz
• zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i wyposażenia;
• sporządzanie naliczenia odpisów na ZFSŚ;
• rozliczanie środków przydzielonych z budżetu PAN;
• prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych;
• sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych i statystycznych;
• należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych;
• nadzorowanie ściągalności należności Ogrodu, w tym prowadzonych postępowań sądowych i egzekucyjnych;
• wykonywanie innych, nie wymienionych wyższej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez kierownika jednostki należą do kompetencji samodzielnego księgowego.

VI. Wykaz wymaganych dokumentów
• list motywacyjny;
• życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2006 r., nr 125, poz. 869) ze wskazaniem numeru telefonu kontaktowego;
• kserokopie dyplomu i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
• kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
• list polecający lub referencje
• oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na zajmowanym stanowisku.

VII. Informacja o warunkach pracy na stanowisku
1. Czas pracy: pełny wymiar – przeciętnie 40 godzin tygodniowo.
2. Bezpośredni kontakt z klientami, wysiłek umysłowy.
3. Praca przy komputerze wymagająca stałej koncentracji i obciążenia wzroku.
4. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.
5. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Polskiej Akademii Nauk.

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów
Dokumenty należy złożyć do 4 maja 2023 r. do godziny 15.00 w sekretariacie Polskiej Akademii Nauk Ogrodzie Botanicznym – CZRB w Powsinie, ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa lub przesłać w wersji elektronicznej na adres kadry@ob.pan.pl z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko samodzielnego księgowego.
Oferty, które wpłyną do Ogrodu po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu.

IX. Pozostałe informacje
O dopuszczeniu do dalszego postępowania kwalifikacyjnego (rozmowy kwalifikacyjnej i ewentualnie testu) oraz miejscu ich przeprowadzenia kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Dyrektor Ogrodu dokona wyboru kandydata na stanowisko będące przedmiotem naboru lub rozstrzygnie o zakończeniu naboru bez wyboru żadnego z uczestniczących w nim kandydatów. Umowa o pracę z kandydatem wyłonionym w drodze konkursu zawarta będzie od dnia 1 czerwca 2023 r.

Kwestionariusz osobowy
Ogłoszenie o pracę

 

prof. dr hab. Arkadiusz Nowak

dyrektor PAN Ogrodu
Botanicznego – CZRB w Powsinie