Misja “Globalna strategia ochrony roślin” jest katalizatorem współpracy na wszystkich poziomach – lokalnym, krajowym, regionalnym i globalnym – w celu zrozumienia, zachowania i zrównoważonego wykorzystywania ogromnego bogactwa różnorodności roślin przy jednoczesnym promowaniu świadomości i budowaniu niezbędnych zdolności jego wdrożenia. Interdyscyplinarna współpraca ponad granicami UE w ramach strategicznego partnerstwa z udziałem instytucji szkolnictwa wyższego, organizacji zajmujących się ochroną środowiska i badań naukowych (ogrody botaniczne, banki genów, uniwersytety, instytuty badawcze, organizacje pozarządowe) może znacząco przyczynić się do lepszego zrozumienia zagrożeń związanych z różnorodnością roślin i ich możliwe rozwiązania, reagując także na obecny i przyszły rynek pracy. Projekt HEI PLADI zwraca uwagę na konstruktywną współpracę i integrację między pięcioma uniwersytetami, instytutem badawczym i ogrodami botanicznymi, wymieniającymi doświadczenia w dziedzinie charakteryzowania, zarządzania i ochrony różnorodności biologicznej roślin oraz edukacji społeczeństwa.

Projekt HEI-PLADI ma na celu wspieranie:

  • wdrażania zmian zgodnie z priorytetowymi obszarami objętymi Agendą Modernizacyjną z 2011 r.;
  • rozwoju europejskiego obszaru umiejętności i kwalifikacji;
  • poprawy wykorzystania informacji cyfrowej w uczeniu się, nauczaniu, szkoleniu i pracy z młodzieżą na różnych poziomach.

  W tym celu w mikroskali opracowano, przetestowano i wdrożono program szkolnictwa wyższego oparty na elastycznych ścieżkach kształcenia w dziedzinie oceny, ochrony i zarządzaniu różnorodnością biologiczną roślin. Aby poprawić mobilność i zapewnić studentom dodatkowe możliwości zdobycia nowych umiejętności w zakresie bioróżnorodności roślin, program będzie integrował witrualną i fizyczną mobilnośc młodzieży, zgodnie z priorytetami UE w zakresie modernizacji z 2011 r. oraz przy wykorzystaniu technologii informacyjno-elekomunikacyjnych.

  Pierwszymi beneficjentami projektu są studenci 5 uniwersytetów zaangażowanych w projekt, podążający elastyczną ścieżką kształcenia, w której skład wchodzą kursy na platformie e-learningowej i / lub praktyczne działania zaplanowane jako kilkudniowe ćwiczenia. Mimo że projekt wspiera mobilność fizyczną grupy ok. 20 osób, większa liczba studentów może skorzystać z kursów na platformie e-learningowej czerpiąc z tego profity, ponieważ kursy te są rozliczane punktami ECTS. Ponadto, ponieważ multimedialne kursy wytworzone w czasie projektu pozostaną materiałami dydaktycznymi (tzw. “obiekty otwartego nauczania”), potencjalnymi beneficjantami programu na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowymi i międzynarodowym w dalszych latach będą: nauczyciele, technicy i laboratoranci, tworzący zielniki, gromadzący zasoby muzealne, pracownicy banków genów, ogrody botaniczne, parki, arboreta, szkółki roślin i inne projekty dotyczące bioróznorodności roślin.

W ramach projektu współpracujemy z:

Zdjęcie Do Projektu Hei Pladi Jest Na Stronie
Przewiń do góry