Międzyresortowy problem badań podstawowych

sprawozdanie z badań wykonanych w roku 1977

MR-II/2 „ Flory i zasoby roślinne Polski

Podproblem B: Roślinne zasoby genowe i ich wykorzystanie w nauce i gospodarce narodowej

Grupa tematyczna B-1 ”Gromadzenie i zachowanie roślinnych zasobów genowych”

Temat B-1.1. Gromadzenie zasobów szaty roślinnej w warunkach ex situ

Temat B-1.2. Badania nad przechowywaniem nasion w warunkach kryptobiozy

Grupa tematyczna B-2 „Ewolucja taksonów roślin dla potrzeb gospodarki narodowej i ochrony środowiska”

Temat B-2.1. Stan i rozwój wybranych gatunków drzew w warunkach antropopresji

Temat B-2.2. Ocena taksonomiczna i użytkowa roślin warzywnych dla gospodarki oaz ich form wyjściowych

Zadania realizowane ze środków KBN na SPUB (specjalne środki na urządzenia badawcze) w terminie 08. 1992 do 15 .12. 1993

Centralny Program Badań Podstawowych Nr. 0.4. 05. W latach 1986 – 1990 z kolejnymi Etapami I ( 1986, II (1987), III (1988), IV (1989) V (1990)

Założenie narodowej kolekcji zagrożonych gatunków roślin ze szczególnym uwzględnieniem dzikich gatunków roślin i form wyjściowych drzew i krzewów owocowych.

Tematy

Temat 01 .01. Gromadzenie i ochrona gatunkowa roślin zagrożonych

01.01. 01. Utworzenie kolekcji gatunków roślin zagrożonych i chronionych niżowej flory polskiej

Etap II. Gromadzenie gatunków roślin rzadkich, zagrożonych i chronionych. Inwentaryzacja naturalnych stanowisk Corydalis pumila w Polsce

Etap III: Gromadzenie roślin zagrożonych z siedlisk naturalnych, wegetatywne rozmnażanie wybranych gatunków oraz badanie nad generatywnym rozmnażaniem Corydalis pumila.

Etap V: Utworzenie stałej ekspozycji gatunków roślin zagrożonych i chronionych siedlisk lasu liściastego w OB. PAN w Powsinie. Obserwacje ich wzrostu i rozwoju poza naturalnym środowiskiem.

01.01.06. Utworzenie kolekcji kserotermicznej roślinności stepowej

Etap II: Opracowanie projektu ekspozycji ginących zbiorowisk roślinności stepowej i gromadzenie gatunków charakterystycznych

Etap III: Utworzenie stanowisk w celu rozmnożenia zgromadzonych roślin stepowych w warunkach zbliżonych do naturalnych oraz przygotowanie szkółek dla zgromadzonych roślin

07: Zmienność Pinus mugo, Pinus cembra i Taxus baccata w warunkach kolekcji OBPAN

Etap II: Gromadzenie i ocena Pinus mugo, Pinus cembra i Taxus baccata. Selekcja nowych form.

Etap III: Charakterystyka nowych forfm Pinus mugo, P. cembrfa I Taxus Bacata . Badania nad rozmnażaniem zagrożonych gatunków z rodzaju Pinus.

Etap V: Dalsza selekcja nowych form Pinus cembra, Taxus baccata i jego mieszańców. Wysadzenie jego mieszańców w kolekcji OBPAN

01. 08.: Wykorzystanie procesów organogenezy i somatycznej embriogenezy w wegetatywnym rozmnażaniu w kulturach in vitro wybranych gatunków roślin.

Etap II. Testowanie substancji wzrostowych typu cytokinin i auksyn stymulujących powstawanie merystemów wtórnych w kulturach in vitro wybranych gatunków roślin zagrożonych i ginących.

Etap III. Rozmnażanie w kulturach in vitro wybranych gatunków roślin zagrożonych.

Etap V. Wykorzystanie nadziemnych organów roślin do wegetatywnego mnożenia roślin chronionych z kolekcji OBPAN w Powsinie.

01. 09 Wykorzystanie izoenzymatycznych markerów w badaniach taksonomicznych roślin

Etap I. Wstępne badanie nad zmiennością izoenzymów u rzadkiego gatunku Corydalis pumila. Inwentaryzacja naturalnych stanowisk Corydalis pumila w Polsce

Etap III. Zmienność izoenzymów w populacjach Corydalis pumila w warunkach naturalnych i sztucznych.

Etap IV. Zmienność enzymatyczna w populacjach Corydalis z sekcji Pes-gallinaceus .

0.2.01. Utworzenie kolekcji oraz opracowanie metod uprawy, rozmnażania i wykorzystania wybranych gatunków drzew i krzewów owocowych.

Etap II. Gromadzenie gatunków z ustalonego w poprzednim etapie doboru oraz urządzenie szkółki podkładek dla rodzajów Malus, Prunus, Pyrfus, Sorbus i Cydonia

Etap III: Wzbogacenie kolekcji gatunków dzikorosnących drzew i krzewów owocowych i urządzenie szkółek okulantów i podkładek

Etap V Gromadzenie i rozmnażanie dzikich gatunków drzew i krzewów owocowych ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju Malus.

02. 02 Utworzenie kolekcji starych odmian jabłoni.

Etap II. Gromadzenie starych odmian jabłoni i opracowanie projektu technicznego

Etap III. Poszerzenie kolekcji starych odmian jabłoni.

Etap V. Założenie stałej kolekcji starych odmian jabłoni OB. PAN w Powsinie

03. 01. Właściwości biologiczne nasion wybranych gatunków przechowywanych w banku nasion.

Etap II. Wpływ otoczenia gazowego na właściwości biologiczne nasion w warunkach długoterminowego przechowywania.

Etap III. Wpływ genotypu i warunków zbioru na zachowanie żywotności nasion Secale cereale w okresie długoterminowego przechowywania.

Etap V. Ocena zmienności i próba charakterystyki nasion żyta przechowywanych w banku nasion za pomocą analizy składu białek zapasowych metodą elektroforezy i HPLC.

01. 01 Utworzenie kolekcji wybranych gatunków flory tropikalnej i subtropikalnej

Etap II. Gromadzenie gatunków z rodziny Araliaceae i Onagraceae oraz uzyskanie niedziedzicznych zmian pokroju roślin wybranych gatunków z rodziny Araliaceae

Etap III. Gromadzenie gatunków z rodziny Gesneriaceae oraz paproci. Otrzymanie niedziedzicznych zmian pokroju roślin rodzaju Hedera i Fatshedera oraz dziedzicznych zmian rodzaju Fuchsia.

Etap V. Opis i selekcja mutantów Streptocarpus spp. Otrzymanych w wyniku napromieniowania promieniami gamma. Gromadzenie w kolekcji paproci i gatunków roślin z rodziny Rutaceae.

02. 01. 03 Utworzenie arboretum karłowych i wolno rosnących drzew i krzewów iglastych oraz roślin z rodzin Magnoliaceae i Ericaceae.

Etap II. Utworzenie części arboretum obejmujące karłowe i wolnorosnące drzewa i krzewy iglaste.

Etap III. Utworzenie części arboretum obejmującej rośliny z rodziny Magnoliacedae.

Etap IV. Rozszerzenie kolekcji drzew i krzewów z rodziny Magnoliaceae i Ericaceae w arboretum OB PAN

02. 02. 01 Zmienność wybranych gatunków z podplemienia Triticinae

Etap II. Badanie zmienności cech istotnych z punktu widzenia hodowli roślin w kolekcji rodzaju Secale L. Opracowanie katalogu form Secale cereale zgromadzonych w banku nasion.

Etap III, Porównawcza ocna ilościowa i jakościowa zasobów białkowych gatunku Secale cereale.

Etap V. Opracowanie katalogu zachowawczej kolekcji żyta w OB. PAN

02. 04 Taksonomiczne powinowactwo gatunków z rodzaju Lupinus z wykorzystaniem metod kultur in vitro

Etap II. Ocena zmienności morfologicznej i biochemicznej gatunków z rodzaju Lupinus pochodzących z basenu Morza Śródziemnego.

Etap III. Porównawcze badania biochemicznych wartości odżywczych wybranych gatunków rodzaju Lupinus. Krzyżowani oddalone gatunków trzech sekcji taksonomicznych Lupinus.

Etap V. Badanie zmienności międzygatunkowej u gatunków Lupinus oraz indukowanie somatycznej embriogenezy u niedojrzałych zarodków wybranych gatunków łubinu

02. 05 Poszerzenie zakresu zmienności genetycznej wybranych gatunków na drodze mutagenezy

Etap II. Ocena zmienności cech polemika potomnego Secale cereale i Triticale.

Etap III. Charakterystyka wybranych mutantów Secale cereale i Triticale. Dobór dawek i traktowanie mutagenami wybranych gatunków rodzaju Lupinus

Etap V. Ocena zmienności genetycznej wybranych mutantów żyta i pszenżyta w pokoleniu M3. Ocena zmienności i charakterystyka indukowanych mutantów z Gatunków Lupinus albus, L. luteus , L. mutabilis

Merytoryczne rozliczenie ze środków otrzymanych dotacją KBN na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych Nr 16/E 52/53/92.

Zadania finansowane ze środków SPUB od 01.08.1992 do 31.12.1993

Modernizacja i poszerzenie kolekcji roślin tropikalnych, subtropikalnych i innych gatunków eksponowanych w szklarniach.

Przystosowanie dwukomorowej szklarnio o pow. 600 m2 do zwiedzania.

Zapewnienie odpowiednich warunków klimatycznych w szklarni poprzez założenie:

-systemu kontroli temperatury,

-systemu cieniowania,

– systemu nawadniania,

-systemu wietrzenia.

Wszystkie wyżej wspomniane systemy są sterowane automatycznie w zależności od zadanych parametrów oraz panujących zarówno wewnątrz jak i zewnątrz szklarni. Przewiduje się wysadzenie około 800 taksonów roślin tropikalnych i subtropikalnych.

Rozwój kolekcji roślin gruntowych poprzez przygotowanie założeń pod kolekcje drzew i krzewów liściastych oraz bylin ozdobnych w formie ogrodu kwitnącego i ozdobnego przez cały sezon .

W tym celu wykonano następujące prace

– koncepcję i projekt techniczny ekspozycji.

Kolekcja składa się z:

– dróg pieszo jezdnych,

– systemu zbiorników i cieków wodnych,

– instalacji nawadniającej kolekcję oraz zraszającej.

– ukształtowanie terenu

Płaski teren zmodyfikowano poprzez usypanie sztucznych tworów pagórkowatych. Wykorzystano również tworzenie podłoży dla wybranych gatunków roślin zgodnie z ich wymogami wzrostu i rozwoju.

Poszerzenie kolekcji i zbudowanie stanowisk półnaturalnych dla gatunków chronionych i zagrożonych flory Polski, zwłaszcza dla różnych typów zespołów siedlisk lasu liściastego.

Na terenie skarpy zachowującej cechy naturalnego lasu o powierzchni około 8,5 tys. m2 zaplanowano i wykonano ekspozycję gatunków rzadkich, zagrożonych i ginących siedlisk lasu liściastego.

Przygotowanie założeń do tworzenia ekspozycji zagrożonych i wymierających gatunków roślin górskich i kserotermicznych oraz wykonanie prac nad zakończeniem ekspozycji roślin wodnych.

Rozbudowa infrastruktury zabezpieczające zgromadzone kolekcje badawcze i ekspozycje szkółkę introdukcyjną drzew i krzewów oraz inne tereny zieleni.

Zadania finansowane ze środków SPUB na rok 1993

Modernizacja i poszerzenie kolekcji roślin tropikalnych i innych gatunków eksponowanych w szklarniach.

Rozwój kolekcji roślin gruntowych poprzez przygotowanie nowych założeń pod kolekcję drzew i krzewów liściastych oraz bylin ozdobnych w formie ogrodu kwitnącego i ozdobnego przez cały sezon.

Poszerzenie kolekcji i zbudowanie stanowisk półnaturalnych dla gatunków chronionych i zagrożonych flory Polski, zwłaszcza dla różnych typów zespołów siedlisk lasu liściastego.

Przygotowanie założeń do utworzenia ekspozycji zagrożonych i wymierających gatunków roślin górskich , kserotermicznych oraz wykonanie prac nad zakończeniem ekspozycji roślin wodnych.

Rozbudowa infrastruktury zabezpieczającej zgromadzone kolekcje badawcze i ekspozycje szkółkę introdukcyjną drzew i krzewów oraz inne tereny zieleni.

Zadania finansowane ze środków SPUB na rok 1994

Utrzymanie zasobów roślinnych w formie kolekcji i urządzonych ekspozycji na powierzchni 20 ha obejmujących 5.4 tys. taksonów roślin szklarniowych i uprawianych w gruncie.

Urządzenie i udostępnienie dla zwiedzających nowej ekspozycji sukulentów i paproci.

Poszerzenie kolekcji gruntowych jednorocznych i wieloletnich roślin ozdobnych oraz opracowanie założeń i projektu dla kolekcji pnących.

Realizacja I-wszej części kolekcji roślin górskich reprezentująca piętra roślinności występujące w Tatrach.

Modernizacja systemu nawadniania gruntowych kolekcji roślinnych.

Utworzenie kolekcji ekspozycyjnej roślinności kserotermicznej.

Inne projekty

Project no. Pl-ARS-90

„Polimorphisms of isoenzymes in selected cultivars of rye and triticale”

Grant No. J-MOA/USDA-10/FG-Po-301 from period January 1, 1986 – December 31, 1987)

Skład Rady Naukowej w poszczególnych latach lub jej kadencje

W roku 1974 działała Komisja Programowa

Przewodniczący – prof. dr hab. Szczepan Pieniążek, czł. rzeczywisty PAN

Członkowie: prof. dr hab. Wacław Gajewski, czł. rzeczywisty PAN

prof. dr hab. Tadeusz Gorczyński

prof. dr hab. Zofia Kielian-Jaworowska, czł. rzeczywisty PAN

prof. dr hab. Włodzimierz Michajłow, czł. rzeczywisty PAN

prof. dr hab. Jan Rychlewski czł. korespondent PAN

red. Zbigniew Siedlecki

dr inż. Tadeusz Wolski

Sekretarz: dr inż., Bogusław Molski

Kolegium Ogrodu: dr inż. B. Molski, T. Stańczuk, mgr inż. B. Gastman, mgr inż. J. Puchalski, mgr r. Kubiczek , mgr T. Kohman

Komisja d/s Analizy Zatrudnienia i Płac

Komisja d/s Prac Zleconych

Komisja d/s Premiowania i Nagród

Komisja ds. Informacji Naukowej

Komisja ds. Współpracy z Zagranicą

Komisja ds. Techniczno-Inwestycyjnych

Komisja Inwentaryzacyjna

Plan Badań Ogrodu w 1974 roku

Problem Węzłowy Polskiej Akademii Nauk – 09.3.1. „ Informacja genetyczna”, koordynowany przez IBB PAN

Temat 2.2.3. „ Taksonomiczne badania roślin uprawnych i ich form wyjściowych”

Problem Węzłowy Ministerstwa Rolnictwa – 09.1.1 „ Wyhodowanie i wprowadzenie do uprawy odmian pszenicy i intensywnych odmian żyta oraz opracowanie ich agrotechniki i rejonizacji.”

Temat: 09.1.1 06.14. Badanie porównawcze nad aminokwasami ograniczającymi wartość odżywczą białka ziarniaków polskich odmian żyta i materiałów wyjściowych do hodowli oraz opracowanie metod oceny chemicznej i biologicznej białka żyta”

Temat 09. 1. 1. 05. 09. Badania nad wykorzystaniem analizy izoenzymów do oceny odporności odmian żyta na wybrane choroby.

Zlecenie Departamentu Ochrony Środowiska Ministerstwa Gospodarki Terenowej i ochrony Środowiska

Temat: „Wpływ zanieczyszczenia środowiska miejskiego na tan roślinności w mieście stołecznym Warszawie”