W 2016 r., w międzynarodowym czasopiśmie „Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica” (nr 58, 2) ukazał się artykuł współtworzony przez jednego z botaników zatrudnionych w PAN Ogrodzie Botanicznym – CZRB w Powsinie Adama Kaplera pt. „Adenophora liliifolia: condition of its populations in Central Europe”.

Była to pierwsza, tak wyczerpująca synteza danych florystycznych, ekologicznych oraz genetycznych, obejmująca większość kresowych stanowisk tego krytycznie zagrożonego wymarciem gatunku w całej „nowej UE” (od Republiki Czeskiej przez Węgry po Rumunię i Polskę).

Opierając się o markery AFLP wykazano wyraźną odrębność genetyczną populacji z Południowych Karpat (Rumunia), Zachodnich Karpat (Słowacja) oraz Panońskiego Obszaru Biogeograficznego (pd. Słowacja i Węgry) od pozostałych populacji. Występowanie tam alleli unikatowych, nieobecnych w reszcie populacji sugeruje dłuższy czas izolacji, zatem ma mocno reliktowy charakter.

Dzwonecznik wonny, w Polsce kojarzony niemal wyłącznie ze świetlistymi dąbrowami zmieniającymi się powoli w ciepłe grądy, posiada w Europie Środkowej całkiem szeroką skalę fitocenotyczną, oszacowaną wg reguł szkoły francusko-szwajcarskiej. Spotykany bywa również w buczynach, reliktowych murawach i łąkach zmiennowilgotnych, reliktowych, górskich sośninach na wapieniu, a nawet ziołoroślach i olszynach górskich.

Publikacja:
Prausová, R., Marečková, L., Kapler, A., Farkas, T., Indreica, A., Šafářová, L., & Kitner, M. (2016). Adenophora liliifolia: condition of its populations in Central Europe. Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica 58, 2: 83-105.