Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego
Za dorobek naukowy wyróżniony medalem im. prof. Władysława Szafera

e-mail j.rybczynski@obpan.pl

tel. +48 22 648 38 56 w. 213

 

Wykształcenie

Studia biologiczne ukończył w roku 1970 na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu im A. Mickiewicza. Uzyskał: stopień dr nauk rolniczych w r. 1977, stopień dr hab. w r. 1992, tytuł profesora w r. 1999.

Przebieg pracy zawodowej i ważniejsze funkcje (działalności naukowo-organizacyjnej)

Pracę rozpoczął w 1970 roku w Zakładzie Genetyki Roślin PAN, a od roku 1984 jest pracownikiem naukowym PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie. W latach 1986-2012 był zastępcą dyrektora do spraw naukowych za wyjątkiem wyjazdów zagranicznych. Kierował Zakładem Eksperymentalnej Biologii Roślin.

Od roku 2003 był członkiem Komitetu Biotechnologii, a od 2007 Biotechnologii, Botaniki oraz obecnie Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin. Recenzent projektów badawczych MN i S.W., projektów Fundacji Fulbrighta oraz publikacji i wydawnictw (45 pozycji).

Przynależność do towarzystw naukowych:

Polskie Towarzystwo Botaniczne od roku 2004-2010 prezes, 2001-2004 skarbnik, od 1995 członek Prezydium, 1995-2001 Przewodniczący Sekcji Kultur Tkankowych in vitro, 1992-2001 wiceprzewodniczący Sekcji Cytologii i Anatomii;

Polskie Towarzystwo Biologii Eksperymentalnej Roślin, jeden z założycieli, Prezydent Elekt 2003-2005, Polskie Towarzystwo Genetyczne, Inter. Assos. for Plant Tissue Cullt. and Biotech. obecnie IA for Plant Biotechnology, korespondent narodowy od roku 1987, Amerykanskie Towarzystwo Naukowe Sigma Xi.

Od r. 1989 członek Rady Naukowej Ogrodu Botanicznego PAN oraz Instytutu Fizjologii Roślin PAN w Krakowie.

Od r. 1991 Redaktor Naczelny Wydawnictwa pt. Prace Ogrodu Botanicznego PAN, od r. 1991 zastępca redaktora naczelnego „Biuletynu Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, w latach 2004-2006 zastępca redaktora APP, od 2007 r. Członek Komitetu Redakcyjnego APP, obecnie członek Rady Redakcyjnej BioTechnologia, ASBP, ABC-Planta, Herba Polonica.

Głównym celem pracy naukowej jest poznanie i wykorzystanie zdolności morfogenetycznych komórki roślinnej w jej manipulowaniu, a obiektem badań są rośliny jedno- i dwuliścienne oraz zarodnikowe.

 

Zakres osiągnięć naukowych: Wykorzystanie zdolności morfogenetycznych roślin na poziomie haploidalnym i diploidalnym w manipulowaniu ich komórek, tkanek i organów w warunkach in vitro, biotechnologia roślin.

1) uzyskanie mieszańców roślin zbożowych (pszenica x żyto) i traw (FestuLolio)

2) opisanie zdolności morfogenetycznych żyta zwyczajnego i wybranych traw,

3) opisanie somatycznej embriogenezy dla kilku gatunków z rodzaju żyta,

4) opisanie somatycznej embriogenezy roślin grubo – i drobnonasienntch strączkowych

5) opisanie somatycznej embriogenezy goryczek w kulturze agarowej, zawiesiny komórkowej i protoplastów

6) uzyskanie regenerantów na drodze manipulacji protoplastami komórek somatycznych goryczek (transformacja i somatyczna hybrydyzacja )

7) opis procesu androgenezy (haploidyzacja) i transformacji pszenicy z wykorzystaniem działa genowego,

8) krioprezerwacja materiału roślinnego pochodzącego z kultur in vitro roślin nasiennych i zarodnikowych

 

Najważniejsze osiągnięcia naukowe:

Edycja wydania książkowego:

 1. The Gentianaceae vol.1 (Characteristic and Ecology) (2014) i vol. 2. Biotechnology and Application (2015) (Eds: J.J. Rybczyński, MR. Davey A. Mikuła) Springer w tym autor lub wspólautor trzech (1,7,11) rozdziałów.
 2. Monographs of Botanical Gardens vol.1 (2007) European botanic gardens together towards the implementation of plant conservation strategies. Eds J. J. Rybczyński and J.T. Puchalski pp:1-153

Publikacja 215 tytułów w tym 108 w czasopismach naukowych, książkach i monografiach (publikacje oryginalne – 58, prace przeglądowe – 26, prace opublikowane w Proceedings – 13, monografie i rozdziały w książkach -7, prace przeglądowe w j.angielskim – 7: 107 tytułu w materiałach konferencyjnych (międzynarodowych – 49, krajowych – 58)

Tytuły czasopism w których opublikował prace eksperymentalne: ABC, APP, ASBP, TAG, Pant Cell Reports, Pl.ant Science, Cryoletters, Euphytica, Plant Cell Tissue, Organ Culture., In vitro Cell. Dev. Biol.-Planta, Incompatibility Newsletter, BioTechnologia, Biotechnologia, Genetica Polonica + 10 innych tytułów

 

Działalność dydaktyczna:

 • Był promotorem 17 prac magisterskich, 5 przewodów doktorskich,
 • Profesor Wyższej Szkole Agrobiznesu. w Łomży, wykładowca Botaniki na kursie podstawowym oraz Biotechnologii na kursie magisterskim.
 • Recenzował 11 prac doktorskich, 7 prace habilitacyjne, 3 wnioski o tytuł prof. uczelni, 3 wnioski o tytuł profesora

 

Aktywność na forum krajowym

Od wielu lat zajmuje się działalnością na rzecz organizacji życia naukowego: współorganizator i organizator 13 cyklicznych co trzyletnich konferencji w ramach działalności Sekcji Polskiej IAPB, dwóch Zjazdów PTB, i innych polskich towarzystw.

 

Aktywność na forum międzynarodowym:

 • Założenie i utrzymanie strony internetowej www: Gentiana.pl
 • udział w 51 kongresach i konferencjach
 • realizacja Grantu Uniwersytetu Nebraska Lincoln,USA ‘”EBSCO”,
 • udział w COST Action 871 reprezentant Polski
 • 51 wizyt w zagranicznych jednostkach naukowych,

 

Stypendysta

Stypendysta British Council, Komisji Fulbrighta, Międzynarodowej Agencji Atomistyki, Departamentu Rolnictwa USA, Indyjskiej Akademii Nauk, Rady Badań Naukowo-technicznych Indii, Rady Badań Południowej Afryki, Niemieckiej Akademii Nauk Rolniczych, Węgierskiej Akademii Nauk

 

Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia itp.: odznaczony srebrnym krzyżem zasługi

2018 – Wyróżnienie Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk za cykl prac ” Potencjał morfogenetyczny Tkanek, komórek i proto9plastów oraz modyfikacje genetyczne wybranych gatunków goryczek (Gentiana)” – Przewodniczący 4 osobowego zespołu,

2019 – Nagroda Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk za cykl prac ” Odkrycie i rozwinięcie systemu modelowego somatycznej embriogenezy u rośłin z kladu Monilophyta w warunkach in vitro” – członek 4 osobowego zespołu.

Projekty badawcze

Granty promotorskie (kierownik)

 1. Grant promotorski nr NN304 175540 pt. Opracowanie warunków kultur in vitro i krioprezerwacji wybranych gatunków paproci i ocena stabilności genetycznej zregenerowanego po krioprzechowywaniu materiału roślinnego”. Realizacja w latach: 2011-2013.
 2. Grant promotorski nr N N302 139035 pt. Wykorzystanie metod histochemicznych i molekularnych do potwierdzenia transgenicznego charakteru kultur in vitro oraz opracowanie metodyki transformacji genetycznej zawiesin komórkowych przy użyciu Agrobacterium tumefaciensRealizacja w latach: 2008-2009.

Granty badawcze (kierownik)

 1. Międzynarodowy projekt COST Action 871 pt. „Cryopreservation of crop species in Europe”. Nr 39/N-COST /2007/0 Projekt badawczy pt. „Krioprezerwacja materiału roślinnego z wykorzystaniem technik regeneracji In vitro dla zachowania bioróżnorodności roślin”. Realizacja w latach 2007-2010.
 2. Projekt badawczy nr 3P04C 037 23 pt. „Somatyczna hybrydyzacja goryczek z wykorzystaniem somatycznej embriogenezy i transformacji”. Realizacja w latach 2002-2006.
 3. Projekt badawczy nr 5 S301 021 06 pt. Badanie zdolności morfogenetycznych jedno – i wielokomórkowych ekspolantatów łubinów ze szczególnym uwzględnieniem Lupinus albus L., L. hispanicusL. mutabilis. Realizacja w latach 1994-1996.

Granty badawcze (główny wykonawca)

 1. Projekt badawczy nr UMO-2011/03/B/NZ9/02472 pt. Somatyczna embriogeneza paproci – nowe zjawisko w biologii eksperymentalnej roślin. Analiza cytomorfologiczno-proteomiczna i krioprezerwacja. Realizacja w latach: 2012-2015.

 

Edycja Książki

 1. Rybczyński J.J., Davey M.R., A. Mikuła. 2015. Gentianaceae vol. 2: Biotechnology and Application. Springer; Heidelberg, New York, Dordrecht, London. pp.: 1-452
 2. Rybczyński J.J., Davey M.R., A. Mikuła. 2014. The Gentianaceae vol.1: Characterization and Ecology. Springer; Heidelberg, New York, Dordrecht, London pp: 1-329
 3. Rybczyński J.J., J.T. Puchalski J 2015. (Eds) Monographs of Botanical Gardens vol. 2: pp: 1-153.
 4. Rybczyński J.J., J.T. Puchalski J 2007. (Eds) Monographs of Botanical Gardens vol. 1: pp:1-151
 5. Rybczyński J.J. 1994. (Ed) Potencjalne zastosowania kultur in vitro w nowoczesnej hodowli roślin. VII Ogólnopolska Konferencja Kultur in vitro. Katowice-Ustroń, Część I (Wykłady): pp:1-207, Część II (Postery): pp:1-609

Rozdziały w książkach

 1. Tomiczak K., Grzyb M., Rybczyński J.J., Mikuła A. 2018. Somatic Embryogenesis and Somatic Embryo Cryopreservation of the Tree-Fern Cyathea Delgadii Sternb.. In: Jain S., Gupta P. (eds) Step Wise Protocols for Somatic Embryogenesis of Important Woody Plants. Forestry Sciences, vol 85. Springer, Cham, pp 291-303. https://doi.org/10.1007/978-3-319-79087-9_23
 2. Mikuła A., Grzyb M., Tomiczak K., Rybczyński J.J. 2018. Experimental and practical application of fern somatic embryogenesis. In: Fernández H. (eds.) Current Advances in Fern Research. Springer, Cham pp 121-137 https://doi.org/10.1007/978-3-319-75103-0_6
 3. Rybczyński J.J., Tomiczak K., Grzyb M., Mikuła A. 2018. Morphogenic events in ferns: single and multicellular explants in vitro. In: Fernández H. (eds.) Current Advances in Fern Research. pp. 99-120 Springer, Cham https://doi.org/10.1007/978-3-319-75103-0_5
 4. Rybczyński J.J., Davey M.R., Tomiczak K., Niedziela A., A. Mikuła. 2015. Systems of plant regeneration in gentian in vitro cultures. In: Gentianaceae vol. 2: Biotechnology and Application (Eds Rybczyński JJ, Davey MR, Mikuła A,), Springer, Heidelberg, New York, Dordrecht, London pp:1-44
 5. Tomiczak K., Mikuła A., J.J. Rybczyński. 2015. Protoplast culture and somatic cell hybridization of gentians. In: Gentianaceae vol. 2: Biotechnology and Application (Eds Rybczyński JJ, Davey MR, Mikuła A), Springer, Heidelberg, New York, Dordrecht, London pp:163-185
 6. Mikuła A., Tomiczak K., Domżalska L., J.J. Rybczyński. 2015.Cryopreservation of Gentianaceae: Trends and Applications. In: Gentianaceae vol. 2: Biotechnology and Application (Eds Rybczynski JJ, Davey MR, Mikuła A,), Springer, Heidelberg, New York, Dordrecht, London pp:267-286
 7. Rybczyński J.J., A. Mikuła. 2011. Tree fern Biotechnology: from spores to sporophytes. Chapter 10. In: Working with Ferns. Issues and Application. (Ed: Ashwani Kumar, Helena Fernandes, Angeles Revilla Bahillo), Springer, pp: 135-147
 8. Mikuła A., Makowski D., Walters C., J.J. Rybczyński. 2011. Exploration of cryo-methods to preserve fern gametophytes. Chapter 13. In: Working with Ferns. Issues and Application. (Eds: Ashwani Kumar, Helena Fernandes, Angeles Revilla Bahillo), Springer, pp: 173-192
 9. Mikuła A., Rybczyński J.J., Skierski J., Latkowska M.J., A. Fiuk. 2005. Somatic embryogenesis of Gentiana genus IV: Characterization of Gentiana cruciata and Gentiana tibetica embryogenic cell suspensions. Hvoslef-Eide AK, Preis W (eds) In: Liquid culture systems for in vitro plant propagation. pp. 345-358. Springer
 10. Rybczyński J.J. 1991. Plant regeneration of selected forage legumes in vitro. Treatises and Monographs 142: 1-64 (in polish).
 11. Zimny J., J.J. Rybczyński, 1986. Somatic embryogenesis of triticale. In: Genetic Manipulation in Plant Breeding. ed: W. Horn et al. 507-510.
 12. Davey M.R., Jothan J.P., Glimur D.M., Ghose T.K., J.J. Rybczyński. 1986. The development of protoplast systems suitable for gene transfer in forage legumes. In: Plant Tissue Culture and its Agricultural Application. (Ed. L.A. Withers), pp: 337-348.

Rozdziały w książkach pokonferencyjnych

 1. Domżalska L., Mikuła A., Rybczyński J.J. 2016. A view on contemporary trends in the study of the acquisition of plant tolerance in the post-genomic era. Proceeding of the 19th Cold Hardiness Seminar in Poland (Ed: Pukacki P.M. ): 23-30
 2. Domżalska L., Kędracka-Krok S., Rybczyński J.J. 2011. Proteomic changes in Gentiana cruciata L. cell suspension during adaptation to osmotic stress in cryopreservation protocol. Proceeding of the 17th Cold Hardiness Seminar in Poland, Kórnik, Poland May 17-18, 2011; (Ed. P.M. Pukacki): 44-52
 3. Rybczyński J.J., Mikuła A. 2009. Przygotowanie i przechowywanie w warunkach cry tkanek o aktywności merystematycznej i parenchymatycznej. w: Reakcje Roślin na Stres Niskich Temperatur P. Pukacki (ed) IDPAN: 61-67
 4. Rybczyński J.J., Mikuła A. 2007. Biotechnology – an alternative for plant diversity conservation. In: Monographs of Botanical Gardens (Eds: Rybczyński J.J., Puchalski J) vol. 1: 127-132.
 5. Rybczyński J.J., Mikuła A., A. Fiuk. 2005. Plant biotechnology in protection of Polish flora. A. Nadolny (ed) in: Biotechnology. Proceedings of the International Review Conference. Editorial Series “Conference Proceedings and Monographs” vol. 5. Polish Academy of Sciences, Vienna, Austria, November 14-18, 2004. 51-60.
 6. Rybczyński J.J., Sawicka-Sienkiewicz E., S. Senktas. 1999. Is rooting a problem for lupin propagation through cuttings. In: An ancient crop for the new millennium. Proceeding of the 9th International Conference Klink/Muritz, Germany 29-24 June 1999. pp: 169-171.
 7. Rybczyński J.J., Mikuła A., E. Zgagacz. 1999. Thidiazuron effect on in vitro response of lupine. In: An ancient crop for the new millennium. Proceeding of the 9th International Conference Klink/Muritz, Germany 29-24 June 1999. pp: 383-387.
 8. Rybczyński J.J. 1999. An assessment of the present status of in vitro culture of Lupins. Towards the 21st Century. Proceeding of the 8th International Lupin Conference Asilomar, California 11-16 May 1996 pp. 222 -235.
 9. Puchalski J.T., Burska A., Rybczyński J.J. 1993. In situ and ex situ conservation of endangered species. Proceedings of Inter. Symp. of Plant Genetic Resources in Europe, Gatersleben, Dec. 6-8. 1993; pp: 202-207.
 10. Rybczyński J.J., J. Zimny, 1985. Screening of cultivar varieties of Secale cereale L. in order to obtain somatic embryogenesis. Eucarpia, Meeting of the Cereals Section of Rye, Svalov, June 11-15, 1985: 33-55.
 11. Zwierzykowski Z., Rybczyński J.J., Ślusarkiewicz-Jarzina A., 1985. The use of tissue culture for chromosome doubling of forage grasses. In: Eucarpia Fodder Crops Section. Munchen, Sept.27-20, 1984: 71-77.

Publikacje

 1. Tomiczak K., Mikuła A., Niedziela A., Wójcik-Lewandowska A., Domżalska L., Rybczyński J.J. 2019. Somatic embryogenesis in the family Gentianaceae and its biotechnological application. Front. Plant Sci. 10: 762. DOI:10.3389/fpls.2019.00762
 2. Rybczyński J.J., Wójcik A. I. 2019. The effect of L-glutamine on the genetic transformation of embryogenic cell suspensions of gentian species (Gentiana lutea L., Gentiana cruciata L., and Gentiana kurroo Royle) using Agrobacterium tumefaciens. BioTechnologia 100 (1) pp: 5–18
 3. Domżalska L., Kędracka-Krok S., Jankowska U., Grzyb M., Sobczak M., Rybczyński J.J., Mikuła A. 2017. Proteomic analysis of stipe explants reveals differentially expressed proteins involved in early direct somatic embryogenesis of the tree fern Cyathea delgadii Sternb. Plant Science 258: 61-76. http://dx.doi.org/10.1016/j.plantsci.2017.01.017
 4. Tomiczak K., Sliwinska E., Rybczyński J.J. 2017. Protoplast fusion in the genus Gentiana: genomic composition and genetic stability of somatic hybrids between Gentiana kurroo Royle and G. cruciata. Plant Cell Tiss Organ Cult (PCTOC) 131:1-14. doi.10.10007/s11240-017-1256-x.
 5. Wójcik A.I., J.J. Rybczyński. 2017. Genetic transformation of gentian Gentiana tibetica (King) leaf explants with Agrobacterium tumefaciens strain C58C1. Acta Physiol _Plant 39:29 (1-16).
 6. Domżalska L., Mikuła A., Rybczyński J.J. 2016. A view on contemporary trends in the study of the acquisition of plant tolerance in the post-genomic era. In: Pukacki P.M. (ed.) Proceedings of the 19th Cold Hardiness Seminar in Poland. 23-30.
 7. Domżalska L., Mikuła A., J.J. Rybczyński. 2016. Protein extraction Ca-alginate encapsulated plant material for comparative proteomic analysis. Protein Extraction and Purification 126: 55-61.
 8. Tomiczak K., Śliwińska E., J. J. Rybczyński. 2016. Comparison of the morphogenic potential of five Gentiana species in leaf mesophyll protoplast culture and ploidy stability of regenerated calli and plants. Plant Cell Tissue Organ Culture 126: 319-331 DOI 10.1007/s11240-016-1000-y.
 9. Makowski D., Tomiczak K., Rybczyński J.J., A. Mikuła. 2016. Integration of tissue culture and cryopreservation methods for propagation and conservation of fern Osmunda regalis. Acta Physiol Plant. 38:19.
 10. Makowski D., Rybczyński J.J., A. Mikuła. 2015. A simple way to overcome the recalcitrance of the water for Ceratopteris thalictroides (L.) Brongen. to cryopreservation. Acta Soc. Bot. Pol. 84:385-388.
 11. Mikuła A., Pożoga M., Grzyb M., J.J. Rybczyński. 2015. An unique system of somatic embryogenesis in the tree fern Cyathea delgadii Sternb. – the importance of explant type, and physical and chemical factors. Plant Cell Tissue and Organ Culture 123:476-478. DOI 10.1007/s1 1240-015-0850-z.
 12. Wójcik A., J.J. Rybczyński. 2015. Electroporation and morphogenic potential of Gentiana kurroo (Royle) embryogenic cell suspension protoplasts. BioTechnologia 96(1): 19-29.
 13. Mikuła A., Tomiczak K., Makowski D., Niedzielski M., J.J. Rybczyński. 2015. The effect of moisture content and temperature on germination and developmental behaviour of Osmunda regalis green spores. Acta Physiologiae Plantarum 37:229.
 14. Mikuła A., Pożoga M., Tomiczak K., J.J. Rybczyński. 2015. Somatic embryogenesis in ferns: a new experimental system. Plant Cell Reports 34(5):783-94.
 15. Tomiczak K., Mikuła A., Śliwińska E., J.J. Rybczyński. 2015. Autotetraploid plant regeneration by indirect somatic embryogenesis from leaf mesophyll protoplasts of diploid Gentiana decumbens L. In vitro Cellular & Developmental Biology; 51:350-359.
 16. Niedziela A., J.J Rybczyński. 2014. Primary results of 2-dimensional electrophoresis for protein studies of Gentiana kurroo Royle somatic embryos derived from long-term embryogenic cell suspension. Acta Soc. Bot. Pol. 83: 247-250.
 17. Mikuła A., Makowski D., Tomiczak K., Rybczyński J.J. 2013. Kultury in vitro i kriokonserwacja w zachowaniu różnorodności roślin – standardy dla banku genów. Pol. J. Agronomy 14: 3-17.
 18. Domżalska L., Rybczyński J.J. 2011. Proteomic changes in Gentiana cruciata cell suspension during cryopreservation protocol. In: Cryopreservation of Crop Species in Europe. Proceedings of the Final Meeting of COST Action 871, Angers, France, Feb. 08-11, 2011, pp: 52-55.
 19. Mikuła A., Tomiczak K., Rybczyński J.J. 2011. Cryopreservation enhances embryogenic capacity of Gentiana cruciata (L.) suspension culture and maintains (epi)genetic uniformity of regenerants. Plant Cell Rep. 30: 565-574.
 20. Mikuła A., Tomiczak K., Wójcik A., Rybczyński J.J. 2011. Encapsulation-dehydration method elevates embryogenic abilities of Gentiana kurroo cell suspension and carrying on genetic stability of its regenerants after cryopreservation. Acta Horticult. 908: 143-154.
 21. Fiuk A., Bednarek P., Rybczyński J.J. 2010. Flowcytometry, HPLC-RP, and metAFLP analyses to assess genetic variability in somatic embryo-derived plantlets of Gentiana pannonica Scop. Plant Mol. Biol. Reporter 28: 413-420.
 22. Mikuła A., Jata K., Rybczyński J.J. 2009.Cryopreservation strategies for Cyathea australis (R.BR,) DOMIN. CryoLetters 30: 429-439.
 23. Fiuk A., J.J. Rybczyński. 2008. Factors influencing efficiency of somatic embryogenesis of Gentiana kurroo (Royle) cell suspension. Plant Biotechnol. Rep. 2: 33-39.
 24. Fiuk A., Rybczyński J.J. 2008. Genotype and plant growth regulator-dependent respopnse of somatic embryogenesis from Gentiana spp. leaf explants. In Vitro Cell. Dev. Biol.-Planta 44: 90-99,
 25. Fiuk A., Rybczyński J.J. 2008. Morphogenic capability of Gentiana kurroo (Royle) seedling and leaf explants Acta Physiol Plant 30: 157-166.
 26. Mikuła A., Olasa M., Śliwińska E., Rybczyński J.J. 2008. Cryopreservation by encapsulation of Gentiana spp. cell suspension maintains re-growth, embryogenic competence and DNA content. CryoLetters 29: 409-418.
 27. Goller K., Rybczyński J.J. 2007. Gametophyte and sporophyte of tree ferns in vitro Acta Soc. Bot. Pol 76:193-199.
 28. Rybczyński J.J., Borkowska B, Fiuk A, Gawrońska H, Śliwińska E, Mikuła A 2007. Effect of sucrose concentration on photosynthetic activity of in vitro cultures Gentiana kurroo (Royle) germlings. Acta Physiol. Plant. 29: 445-453.
 29. Mikuła A., Niedzielski M., Rybczyński J.J. 2006. The use of TTC reduction assay for assessment of Gentiana spp. cell suspension viability after cryopreservation. Acta Physiol. Plant. 28: 315-324.
 30. Mikuła A., Rybczyński J.J. 2006. Preliminary studies on cryopreservation and strategies of Cyathea australis gametophyte development in vitro. Botanical Guidebooks 29: 133-142.
 31. Rybczyński J.J., Karolkowska M., Kaczmarek Z., Mikuła A., Fiuk A. 2006. In vitro morphogenic events in culture of Lotus corniculatus” seedling root explants. Acta Soc. Bot. Pol. 3: 191-200.
 32. Rybczyński J.J., Mikuła A. 2006. Engagement of biotechnology in the protection of threatened plant species in Poland. Biodiv. Res. Conserv. 3-4: 361-368.
 33. Mikuła A., Tykarska T., Kuraś M., Rybczyński J.J. 2005. Somatic embryogenesis of Gentiana cruciata (L.): histological and ultrastructural changes in seedling hypocotyl explant. In Vitro Cellular & Developmental Biology – Plant 41: 686-694.
 34. Mikuła A., Fiuk A., Rybczyński J.J. 2005. Induction, maintenance and preservation of embryogenic competence of Gentiana cruciata L. cultures. Acta Biol. Crac. s Botanica 47: 227-236.
 35. Mikuła A., Tykarska T., Zielińska M., Kuraś M., Rybczyński J.J. 2004. Ultrastructural changes in zygotic embryos of Gentiana punctata (L.) during callus formation and somatic embryogenesis. Acta Biol. Crac. s. Botanica 46: 1-12.
 36. Rybczyński J.J., Mikuła A., Fiuk A.. 2004. Endangered species – model plants for experimental botany and biotechnology. Bulletin of Botanical Gardens 13: 59-63.
 37. Mikuła A., Rybczyński J.J., Tykarska T., Kuraś M. 2001. Somatic embryogenesis of Gentiana genus II. Scanning and ultrastructural analysis of early stages of somatic embryogenesis in liquid medium. Biological Bulletin of Poznań (Biological Letters) 38: 47-53.
 38. Święcicki W., Rybczyński J.J., Święcicki W.K. 2000. Domestication and genetics of the yellow lupin (Lupinus luteus L.) and the biotechnological improvement of lupins. J. Appl. Genet. 41 (1) 11-34.
 39. Lingyu Zhang, Rybczyński J.J., Langenberg W.G., Mitra A., French R. 2000. A highly efficient wheat transformation procedure: transformed wheat calli with long term embryogenic potential for plant regeneration. Plant Cell Reports 19: 241–250
 40. Zwierzykowski Z., Rybczyński J.J. 1998. Plant regeneration from immature inflorescence-derived callus of italian ryegrass (Lolium multiflorum Lam.) chromosome number and fertility of regenerants. J. Appl. Gen. 39: 219-224.
 41. Rybczyński J.J. 1997. Plant regeneration in highly embryogenic callus, cell suspension and protoplast cultures of Trifolium fragiferum L. (Leguminose). Plant Cell Tiss. Org. Cult. 51: 159-170.
 42. Zgagacz E.S., Rybczyński J.J. 1996. Different in vitro responses of three species of lupine. J Appl. Gen. 37A: 133-135.
 43. Mikuła A., Wesołowska M., Kapusta J., Skrzypczak L., Rybczyński J.J. 1996. Cytomorphological studies of somatic embryogenesis of Gentiana tibetica (King) and G. cruciata (L.) Acta Soc. Bot. Pol. 65A: 47 – 51.
 44. Rybczyński J.J., Dąbrowski L., Badian T. 1995. Changes in morphogenic potential of shoot regeneration from root explant of Lotus corniculatus L. seedling. Acta Physiol. Plant. 17: 211-218.
 45. Goller K., Rybczyński J.J. 1995. In vitro culture used for woody fern Cyanthea australis (R.B.) Domin. vegetative propagation. Acta Soc. Bot. Pol. 64: 13-17.
 46. Zwierzykowski Z., Rybczyński J.J. 1994. Effectivness of tissue culture method for chromosome doubling in sterile Lolium – Festuca hybrids. Gen. Pol. 35 A: 73-78.
 47. Rybczyński J.J., W. Kozłowska. 1994. Processes of plant differentiation in vitro and their utilization in genome modification of crop grasses. I. Organogenesis and somatic embryogenesis of explant and callus tissue. Gen. Pol.35 A: 41-48
 48. Badzian T., J.J. Rybczyński. 1994. Cytokinin control of shoot regeneration in root segment culture of Lotus corniculatus L. seedling. Acta Physiol. Plant. 16: 61-67.
 49. Rybczyński J.J., Podyma E. 1993. Preliminary studies of plant regeneration via somatic embryogenesis induced on immature cotyledons of white lupin (Lupinus albus) Gen. Pol. 34: 249-257
 50. Sawicka E.J., Rybczyński J.J., Molski B. 1991. Mutation induction in rye (Secale cereale L.). Cereale Research Communication 19: 209-218
 51. Rybczyński J.J., Simonson R.L. and Baenziger P.S., 1991. Evidence for microspore embryogenesis in wheat anther culture. In Vitro Cell. Dev. Biol. 27P: 168-174.
 52. Rybczyński J.J. 1990. Plant tissue culture of Secale taxa. Euphytica 46: 57-70.
 53. Rybczyński J.J. 1989. Plantlet regeneration and protoplast culture of Browallia speciosa. Plant Cell Reports 8: 383-386.
 54. Rybczyński J.J., H. Gomolińska. 1989. BAP control of the initial bulblet formation of wild lily Lilium martagon L. Acta Horticulture 251: 183-190
 55. Rybczyński J.J., T. Badian. 1987. High regeneration potential of root segments of Lotus corniculatus seedling on hormone free medium. Plant Science 51: 239-244.
 56. Rybczyński J.J., Zduńczyk W.. 1986. Somatic embryogenesis and plantlet regeneration of Secale genus. I. Somatic embryogenesis and organogenesis from cultured immature embryos of five wild species of rye. Theor. Appl. Gen. 73: 267-271.
 57. Rybczyński J.J., Wojciechowska B., Ponitka A. 1986. Somatic embryogenesis and plantlets regeneration from barley x alloplasmatic rye derived callus. Gen. Pol., 27: 16-21
 58. Zwierzykowski Z., Ślusarkiewicz-Jarzina A., J.J. Rybczyński. 1985. Regeneration of plants and chromosome doubling in the tissue culture of Lolium multiflorum Lam. /2n=14/ x Festuca pratensis Hud./2n=14/ hybrids. Gen. Pol. 26: 187-195.
 59. Sodkiewicz W., Rybczyński J.J. 1983. Embryo and endosperm development in caryopsis of hybrids from crosses between tetraploid wheats and their alloplasmic lines with rye. Acta Soc. Bot. Pol. 52: 121-129.
 60. Ponitka A., Rybczyński J.J., A. Ślusarkiewicz-Jarzina. 1983. The in vitro application in new genotypes formation of agricultural important plants. Bulletin of the Plant Breeding and Acclimatization, 145: 169-172.
 61. Rybczyński J.J., Stolarz A., A. Śusarkiewicz-Jarzina. 1980. Differentiation of shoot elements from the rachis of Secale cereale L. Acta Soc. Bot. Pol. 49: 161-168.
 62. Rybczyński J.J. 1980. In vitro culture of Secale cereale L. explants. Callus formation and organ differentiation. Acta Soc. Bot. Pol., 49: 155-160.
 63. Sodkiewicz W., Kęsicki E., J.J. Rybczyński. 1980. Successful crossing of diploid wheat and rye. Incompatibility Newsletter 12: 7-10.
 64. Rybczyński J.J. 1979. The influence of cytokinins (BAP, KIN, ZEAT) on the processes of callusing and caulogenesis of the immature embryos scutellum of di- and tetraploid rye (Secale cereale L.). Gen.Pol. 20: 11-24
 65. Rybczyński J.J. 1978. In vitro culture of the embryo fragments of di- and tetraploid rye (Secale cereale L.). Gen. Pol. 19: 241-251.
 66. Rybczyński J.J. 1978. The effect of the 2,4-D acid on callus formation and rhizogenesis of the immature embryo scutellum of di- and tetraploid rye. Gen. Pol., 19: 467-485.
 67. Rybczyński J.J. 1975. Callus formation and organogenesis of mature cotyledons of Linum usitatissimum L. var. Szokijskij in vitro culture. Gen. Pol. 16: 161-168.
 68. Mikuła A., Tomaszewicz W., Dziurka M., Kaźmierczak A. Grzyb M., Sobczak M., Zdańkowski P., Rybczyński J. 2021. The origin of the Cyathea delgadii Sternb. somatic embryo is determined by developmental state of donar tissue and mutual balance of selected metabolites. Cells 10, 1388, 1-28. doi.org/10.3390/cells 100611388

Publikacje w języku polskim

 1. Mikuła A., Rybczyński J.J. 2008. Uniwersalność techniki kapsułkowania/dehydratacji w zabezpieczaniu różnorodnego materiału roślinnego. W: Pukacki PM (red) Referaty i doniesienia zaprezentowane na XV Ogólnopolskim Seminarium Sekcji “Mrozoodporność” w dniach 24-25 maja 2007 w Instytucie Dendrologii PAN w Kórniku. 47-54.
 2. Rybczyński J.J., A. Mikuła 2006. Somatyczna hybrydyzacja traw i zbóż. W: Sodkiewicz W, Sodkiewicz T, Surma M. (red.) Mieszańce oddalone roślin uprawnych. 23-33. Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań.
 3. Rybczyński J.J. 2006.Poserzenie zmienności genetycznej w hybrydyzacji w obrębie Gramineae. Biotechnologia 4 (75): 136-136
 4. Mikuła A., Rybczyński J.J. 2006. Krioprezerwacja narzędziem długoterminowego przechowywania komórek, tkanek i organów pochodzących z kultur in vitro. Biotechnologia, 4(75): 145-163
 5. Fiuk A., Tomiczak K., Ładyżyński M., Mikuła A., Rybczyński J.J. 2006. Somatyczna międzygatunkowa hybrydyzacja w rodzaju Gentiana. W: Sodkiewicz W, Sodkiewicz T., Surma M. (red.) Mieszańce oddalone roślin uprawnych. 191-195. Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań.
 6. Rybczyński J.J., A. Mikuła. 2004. Embriogeniczna zawiesina komórkowa modelem do badań procesów różnicowania roślin. W: Krajewski P, Zwierzykowski Z, Kachlicki P (red.) Genetyka w ulepszaniu roślin użytkowych. Monografia. Instytut Genetyki Roślin PAN. Poznań, 335-350
 7. Mikuła A., J.J. Rybczyński. 2003. Przemiany eksplantatu pierwotnego leżące u podstawy uzyskania zdolności embriogenicznych u goryczek w kulturze in vitro. Polska Akademia Nauk. Działalność Naukowa – wybrane zagadnienia. 15: 114-117.
 8. Mikuła A., J.J. Rybczyński. 2003. Krioprezerwacja zawiesin komórkowych wybranych gatunków z rodzaju Gentiana. Biotechnologia 3(62): 39-51.
 9. Rybczyński J.J., Mikuła A 2000. Zdolności morfogenetyczne komórek i ich genetyczne uwarunkowania. Biotechnologia 2(49): 41-53.
 10. Latkowska M.J., Łukaszewska A.J., Rybczyński J.J., H. Chmiel. 2000. Rozwój zarodków somatycznych świerka pospolitego (Picea abies L.) Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 473:119-125
 11. Rybczyński J.J., A. Mikuła. 1998. Wykorzystanie kultur in vitro w badaniach nad niektórymi gatunkami z rodzaju Amaranthus. Hodowla Roślin i Nasiennictwo, 2: 10-16.
 12. Mikuła A., J.J. Rybczyński. 1999. Aktualny stan badań w zakresie biotechnologii roślin z rodzaju Gentiana. Biotechnologia 4(47): 1-16.
 13. Mikuła A., J.J. Rybczyński. 1998. Skaningowa i ultrastrukturalna analiza różnicowania zarodków somatycznych z PEM-u w kulturach zawiesinowych Gentiana sp. W: Działalność naukowa PAN (wybrane zagadnienia). 63-65.
 14. Mikuła A., Tykarska T., Kuraś M., Rybczyński J.J. 1997. Analiza cytologiczna i ultrastrukturalna PEM-u Gentiana spp. Materiały konferencyjne VIII Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Roślinne kultury in vitro w badaniach podstawowych i stosowanych”. Kraków, 375-378
 15. Mikuła A., Rybczyński J.J. 1997. Wykorzystanie biotechnologii w zachowaniu wybranych gatunków rodzaju Gentiana. W: Działalność naukowa PAN (wybrane zagadnienia). 44-45
 16. Zgagacz S.E., Rybczyński J.J. 1994. Wykorzystanie niedojrzałych zarodków łubinu zmiennego (Lupinus mutabilis) do wegetatywnego mnożenia. Prace Ogrodu Botanicznego PAN 5/6: 445-449
 17. Mikuła A., Rybczyński J.J. 1994. Somatyczna embryogeneza u Gentiana spp. Prace Ogrodu Botanicznego PAN 5/6: 425-432
 18. Rybczyński J.J. 1994. Możliwości regeneracyjne eksplantatów korzeniowych. Prace Ogrodu Botanicznego PAN 5/6: 115-124
 19. Kozłowska W., Rybczyński J.J. 1994. Somatyczna embriogeneza u traw i zbóż. Prace Ogrodu Botanicznego PAN 5/6: 131-138
 20. Kowalczuk A., RybczyńskiJ.J.1994. Przechowywanie tkanek roslinnych w temperaturze ciekłego azotu. Prace Ogrodu Botanicznego PAN 5/6: 139-145
 21. Rybczyński J.J., Puchalski J.T. 1993. Wykorzystanie biotechnologii w tworzeniu banków genów w warunkach ultraniskich temperatur. W: Ogólnopolska Konferencja Biotechnologii Roślin i Żywności. pp:109-113
 22. Rybczyński J.J., Turzyński D. 1992. Zdolności regeneracyjne fragmentów liści podkładek jabłoni i Aronia melanocarpa (Michx) Elliot. Prace Ogrodu Botanicznego PAN 2: 37-44
 23. Rybczyński J.J., Turzyński D., Podyma E., Orszulak J. 1991. Zastosowanie kultur in vitro do wegetatywnego rozmnazania chronionego gatunku flory polskiej – Lilium martagon L.. Prace Ogrodu Botanicznego 1: 47-54
Przewiń do góry