Prezes Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora PAN Ogrodu Botanicznego na 4-letnią kadencję.

Działając na podstawie decyzji nr 62/2019 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 28 listopada 2019 r., zmienioną decyzją nr 13/2020 z dnia 14 lutego 2020 r., zmienioną decyzją nr 37/2020 z dnia 15 października 2020 r., w sprawie regulaminu powoływania dyrektorów pomocniczych jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, komisja konkursowa powołana decyzją nr 39/2020 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie (zwanej dalej „PAN Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie”).

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

 • ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji naukowych /zawodowych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów;
 • ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania pomocniczą jednostką naukową na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Kandydatem na stanowisko dyrektora pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą PAN Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie może być osoba, która:

 • posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra nauk biologicznych, rolniczych lub pokrewnych;
 • ma pięcioletni staż pracy w instytucjach naukowych, w tym nie mniej niż dwa lata na stanowisku kierowniczym;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzysta z pełni praw publicznych.

ZGŁOSZENIE KANDYDATA ZAWIERA:

 • koncepcję funkcjonowania i rozwoju pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą PAN Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu w formie prezentacji multimedialnej (15 min);
 • informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników i osiągnięciach zawodowych oraz o posiadanych tytułach lub stopniach naukowych, złożoną na piśmie oraz na nośniku elektronicznym;
 • poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:
 1. przebieg pracy zawodowej;
 2. posiadany tytuł lub stopień naukowy;
 3. oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji dyrektora pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą PAN Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, będzie ona podstawowym miejscem pracy kandydata;
 4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.);
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko dyrektora, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

Dokumenty sporządzone w języku polskim lub obcym* złożone na nośniku elektronicznym oraz w jednym egzemplarzu w wersji papierowej należy nadsyłać pocztą na adres:

Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1
(22 182 60 20 fax: 22 182 70 52) z dopiskiem na kopercie:

Konkurs na stanowisko dyrektora pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą PAN Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

lub składać osobiście na adres:

Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, pokój 2112 (21 piętro) w godz. od 09.00 do 16.00.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną pisemnie powiadomieni o dalszych etapach konkursu.

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą PAN Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie dostępne są na stronie internetowej: www.ogrod-powsin.pl

Ogłoszenie o konkursie opublikowano w dniu 2 grudnia 2020 r.

Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 5 stycznia 2021 r. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia do Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN.

Planowany termin objęcia funkcji dyrektora pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą PAN Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie – 1 marca 2021 roku.

*w przypadku dokumentów w języku obcym powinno być dołączone ich tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Dokument do pobrania