instagram
fb
en
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny –
Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny
Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

mgr inż. Agnieszka Kościelak

e-mail: arboretum@obpan.pl

tel. +48 22 648-38-56 wew. 244,

praca magisterska (2007, „ Wzrost Tilia cordata Mill. i Sorbus aucuparia L. w siedliskach przyulicznych Warszawy i zbliżonych do naturalnych’’)

Zainteresowania naukowo-zawodowe:

 • popularyzacja i wprowadzanie do kolekcji ogrodowej nowych gatunków i odmian roślin drzewiastych, szczególnie z rodziny magnoliowatych (Magnoliaceae), wrzosowatych (Ericaceae) oraz roślin iglastych, w tym endemitów i reliktów.

Dydaktyka:

 • Ćwiczenia terenowe w Ogrodzie Botanicznym – CZRB PAN dla studentów II roku Wydziału Biologii SGGW.
 • Wykłady na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW – kierunek Architektura Krajobrazu, studia niestacjonarne IV rok nt.:, ,Rośliny z rodziny magnoliowatych uprawiane w Ogrodzie Botanicznym – CZRB PAN w Warszawie – Powsinie’’.
 • Szkolenie w ramach praktyk dla uczniów: Technikum Ogrodniczego i Technikum Architektury Krajobrazu w Piasecznie, Technikum Ogrodniczego w Ełku oraz w ramach projektu, ,Zdobądź Doświadczenie Zawodowe'' finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zrealizowano praktyki dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. KEN w Białej Podlaskiej.
 • Zajęcia praktyczne dla studentów SGGW: Wydziału Rolnictwa i Biologii, Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, studentów Wydziału Architektury Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Publikacje:

1. M. Kamińska, H. Berniak, A. Kościelak. Detectability of phytoplasmas in naturally infected Picea and, Pinus spp. trees by PCR. 22nd "International Conference on Virus and Other Transmissible Diseases of Fruit Crops" (ICVF), Rome, June 3-8 2012. Book of abstracts 96.

2. Kościelak A., Stocka M., Stolarzewicz W., 2014. Selekcja nowych odmian roślin drzewiastych w PAN Ogrodzie Botanicznym - CZRB w Powsinie. Ogólnopolska Konferencja, ,Różnorodność biologiczna Polski a Światowy Strategiczny Plan dla Bioróżnorodności 2011-2020 nowe wyzwania i zadania dla ogrodów botanicznych oraz banków genów’’ w ramach XLII Zjazdu Polskich Ogrodów Botanicznych. Warszawa, 30.06-4.07.2014, PAN Ogród Botaniczny CZRB w Powsinie. Materiały konferencyjne. Program Streszczenie prezentacji: 89.

3. Kościelak A., Stocka M., Stolarzewicz W., 2014. Rzadkie i zagrożone drzewa i krzewy w zbiorach arboretum PAN Ogrodu Botanicznego - CZRB w Warszawie - Powsinie. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, , Drzewa w cieniu człowieka’’ VII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, Warszawa, 19-21.09. 2014,SGGW. Materiały konferencyjne: 43.

4. Stocka M., Kościelak A., Stolarzewicz W., 2014. Szczególnie cenne różaneczniki w kolekcji roślin drzewiastych PAN Ogrodu Botanicznego - CZRB w Warszawie – Powsinie. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, , Drzewa w cieniu człowieka’’ VII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, Warszawa, 19-21.09.2014, SGGW. Materiały konferencyjne: 67.

5. Kościelak A., Gawryś W., 2015 Rodzina magnoliowatych w PAN Ogrodzie Botanicznym – CZRB w Powsinie. XLIV Zjazd Ogrodów Botanicznych 2015 - Ogólnopolska Konferencja: ''Społeczne, ekonomiczne i środowiskowe uwarunkowania funkcjonowania współczesnych ogrodów botanicznych'', Lublin, 9-11.06.2015 r., Ogród Botaniczny UMCS. Materiały konferencyjne. Program Streszczenie prezentacji: 47- 48.

Publikacje popularnonaukowe:

Kościelak A., 2009. Cis, limba i kosodrzewina – rośliny pod ścisłą ochroną w Polsce., ,Poznajmy Las’’ 1: 26-27.

działalność popularyzacyjna

 • Współtworzenie folderów promocyjno-edukacyjnych PAN OB-CZRB:

Gawryś W., Kościelak A., Kapler A. 2011. „Od katalpy do ambrowca po liściach tulipanowca – rośliny północnoamerykańskie’’.

Kościelak A., Monder M. 2012., ,Rośliny upraw energetycznych’’

Kościelak A. 2013., ,Kolekcja drzew i krzewów ozdobnych’’.

Kapler A., Kloss M., Kościelak A., Monder M., Niemczyk M., Okuń M., Stocka M., Woliński K. 2015., ,Życie roślin wokół słońca’’

Kapler A., Kloss M., Kościelak A., Monder M., Niemczyk M., Okuń M., Stocka M., Woliński K. 2015.

 • Udział w Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz Festiwalu Nauki w PAN Domie Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie.
 • W ramach corocznego kursu dla przewodników po Ogrodzie szkolenie nt. Arboretum
 • W cyklu:, ,Spacery po Ogrodzie’’ wycieczki tematyczne:, ,W królestwie iglaków czyli uroki ogrodu zimowego’’;, ,W magnoliowym gaju, zwiedzanie kolekcji magnolii’’,, ,Nieznane wrzosowate – zapoznanie się z wybranymi i rzadko uprawianymi roślinami z rodziny wrzosowatych’’;, , Tulipanowiec i jego ziomkowie – zapoznanie się z kolekcjom odmian tulipanowca oraz innymi gatunkami pochodzącymi z Ameryki Północnej’’;, ,Jesień w arboretum – zwiedzanie kolekcji drzew i krzewów’’.

Wywiady dla radia i telewizji.

TVN, ,Maja w Ogrodzie’’ nt. różnych pokrojów drzew. INFO TVP w czasie, ,Dnia Magnolii Telewizja Republika nt. jesiennej szaty roślin w Ogrodzie. TVP 1, ,Kurier Warszawski’’ nt. kwitnących roślin w kolekcjach Ogrodu.

Projekty:

 • Puchalski J., Gawryś W. Kościelak A., ,Koncepcja przestrzennego zagospodarowania Kieleckiego Ogrodu Botanicznego.’’. PAN Ogród Botaniczny – CZRB Warszawa-Powsin, 2007 r.
 • Kaczkowska A., Kościelak. A., ,Projekt Kolekcji roślin wrzosowatych na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie.’’. PAN Ogród Botaniczny – CZRB Warszawa-Powsin, 2009 r.
 • Ścieżka Edukacyjna, , Rośliny Północnoamerykańskie – Od katalpy do ambrowca po liściach tulipanowca’’ w PAN Ogrodzie Botanicznym CZRB w Powsinie, 2011 r.

Współpraca

 • SGGW: Katedra Botaniki Wydziału Rolniczego, Katedra Roślin Ozdobnych Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Wydział Technologii Drewna, Katedra Entomologii Stosowanej Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.
 • Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Katedra Biologii Farmaceutycznej Akademii Medycznej w Warszawie, Katedra Farmakognozji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Zakład Genetyki UAM w Poznaniu Magnolia Society International, International Dendrology Society.

Wybrane plakaty zjazdowe:

 • Soika G., Berniak H., Kamińska M, Kościelak A. Monitoring of psyllid species (Hemiptera, Psylloides) in coniferous plants in Poland. 22nd "International Conference on Virus and Other Transmissible Diseases of Fruit Crops" (ICVF), Rome, June 3-8 2012. Book of abstracts 138.
 • Kościelak A., Stocka M., Stolarzewicz W. „Selekcja nowych odmian roślin drzewiastych w PAN Ogrodzie Botanicznym - CZRB w Powsinie”. Ogólnopolska Konferencja, ,Różnorodność biologiczna Polski a Światowy Strategiczny Plan dla Bioróżnorodności 2011-2020 nowe wyzwania i zadania dla ogrodów botanicznych oraz banków genów’’ w ramach XLII Zjazdu Polskich Ogrodów Botanicznych, PAN Ogród Botaniczny - CZRB w Powsinie, 30.06.-4.07.2014 r.
 • Kościelak A., Stocka M., Stolarzewicz W., ,Rzadkie i zagrożone drzewa i krzewy w zbiorach arboretum PAN Ogrodu Botanicznego - CZRB w Warszawie - Powsinie’’. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, ,Drzewa w cieniu człowieka’’ VII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, SGGW Warszawa, 19-21.09.2014 r.
 • Stocka M., Kościelak A., Stolarzewicz W., ,Szczególnie cenne różaneczniki w kolekcji roślin drzewiastych PAN Ogrodu Botanicznego - CZRB w Warszawie – Powsinie’’. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, ,Drzewa w cieniu człowieka’’ VII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, SGGW Warszawa, 19-21.09.2014 r.

Członek Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego

 

PLAN OGRODU    drukuj

Aby przejść do opisu wybranych kolekcji roślin, kliknij interesujący Cię obszar na planie.